přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Právní předpisy EU pro oblast ochrany proti škodlivým organismům

Směrnice 2000/29/ES
2000/29/ES Směrnice Rady ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství.

Konsolidovanou verzi předpisu naleznete na stránce předpisu na EUR-Lexu, v části Vztah mezi dokumenty. Na tuto stránku se dostanete ze stránky detailu předpisu 2000/29/ES (kliknutím na odkaz u popisku Detail nebo na logo EUR-Lexu).
Odborný garant: Ing. Hana Mertová
 
Registrace, rostlinolékařské pasy
92/105/EHS Směrnice Komise ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování
92/90/EHS Směrnice Komise ze dne 3. listopadu 1992, kterou se stanoví povinnosti, jímž podléhají producenti a dovozci rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, a kterou se stanoví podrobnosti pro jejich registraci
93/50/EHS Směrnice Komise ze dne 24. června 1993, kterou se určují některé rostliny neuvedené v příloze V části A směrnice Rady 77/93/EHS, jejichž producenti nebo sklady či expediční střediska v produkčních oblastech těchto rostlin musejí být zapsáni do úředního registru
Odborný garant: Ing. Hana Mertová
 
Chráněné zóny
92/70/EHS   Směrnice Komise ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství
93/51/EHS Směrnice Komise ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí
690/2008

Nařízení Komise (ES) ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (přepracované znění)

Konsolidovaná verze Nařízení Komise (ES) č. 690/2008 ze dne 4. července 2008, kterým se uznávají chráněné zóny ve Společenství, v nichž je zdravotní stav rostlin vystaven zvláštnímu ohrožení (přepracované znění)

Odborný garant: Ing. Hana Mertová
 
Ochrana proti určitým škodlivým organizmům
69/464/EHS Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru
74/647/EHS Směrnice Rady ze dne 9. prosince 1974 o ochraně proti obaleči hvozdíkovému
93/85/EHS Směrnice Rady ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru
98/57/ES Směrnice Rady ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al
2006/56/ES Směrnice Komise ze dne 12. června 2006, kterou se mění přílohy směrnice Rady 93/85/EHS o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru
2006/63/ES Směrnice Komise ze dne 14. července 2006, kterou se mění přílohy II až VII směrnice Rady 98/57/ES o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al
2006/91/ES Směrnice Rady ze dne 7. listopadu 2006 o ochraně proti štítence zhoubné (kodifikované znění)
2007/33/ES Směrnice Rady ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS
Odborný garant: Ing. Hana Mertová
 
Notifikace, vstupní místa, rostlinolékařské kontroly
1756/2004   Nařízení Komise (ES) ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES
94/3/ES Směrnice Komise ze dne 21. ledna 1994, kterou se zavádí postup pro oznamování zadržení zásilky nebo škodlivého organismu pocházejících ze třetích zemí a představujících bezprostřední nebezpečí pro zdraví rostlin
98/22/ES Směrnice Komise ze dne 15. dubna 1998, kterou se stanoví ve Společenství minimální podmínky pro provádění rostlinolékařských kontrol rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů, pocházejících ze třetích zemí, na jiných inspekčních místech, než jsou místa určení
Odborný garant: Ing. Hana Mertová
 
Finanční příspěvky společenství
1040/2002   Nařízení Komise (ES) ze dne 14. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
738/2005 Nařízení Komise (ES) ze dne 13. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1040/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
997/2002 Nařízení Komise (ES) ze dne 11. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství členským státům s cílem posílit infrastruktury inspekcí pro rostlinolékařské kontroly rostlin a rostlinných produktů pocházejících ze třetích zemí
Odborný garant: Ing. Hana Mertová
 
Mimořádná opatření
2002/757/ES Rozhodnutí Komise ze dne 19. září 2002 o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ?t Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
2003/766/ES Rozhodnutí Komise ze dne 24. října 2003 o mimořádných opatřeních proti šíření Diabrotica virgifera Le Conte na území Společenství
2006/133/ES Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 2006, kterým se po členských státech žádá dočasné přijetí doplňujících opatření proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. z oblastí Portugalska, mimo oblastí, v nichž byla potvrzena jeho nepřítomnost
2006/464/ES Rozhodnutí Komise ze dne 27. června 2006 o dočasných nouzových opatřeních proti zavlékání organismu Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
2007/365/ES Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
2007/410/ES Rozhodnutí Komise ze dne 12. června 2007 o opatřeních proti zavlékání viroidu vřetenovitosti hlíz bramboru do Společenství a proti jeho rozšiřování ve Společenství
2007/433/ES Rozhodnutí Komise ze dne 18. června 2007 o dočasných mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Gibberella circinata Nirenberg & O?Donnell do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
2008/840/ES Rozhodnutí Komise ze dne 7. listopadu 2008 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství
Odborný garant: Ing. Hana Mertová