přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 – Opatření 19 Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

29.3.2018

Dne 29. 3. 2018 schválil ministr zemědělství Ing. Jiří Milek zpřesnění Pravidel, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014-2020 pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny.

U operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje došlo k následujícím změnám:

 • Změna Pravidel v souladu s redefinicí „LFA oblastí“ na „ANC oblasti“ a související změna odpovídajícího textu, včetně změny platného nařízení vlády.

 • Úprava podmínky v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod g), ke které dochází s ohledem na změnu právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 • Dále dochází k doplnění podmínek v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod l), p), w) a x).

 • V kapitole 4. Žádost o dotaci v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, podkapitola 4.1, bod d) dochází k upřesnění, že zákaz dodatečného navýšení dotace se týká procenta a/nebo výše dotace.

 • Úprava podmínky v kapitole 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod d), odrážka 1. – dochází k doplnění textu v souladu s kapitolou 8.

 • Celková úprava kapitoly 8. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, kdy zejména v bodě b) dochází k nahrazení odrážek 1. - 18. odkazem na příručku pro zadávání zakázek, dále dochází k úpravě i bodu d).

 • Úprava podmínky v kapitole 9. Žádost o platbu v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod d), kdy dochází k upřesnění, že termín pro podání Žádosti o platbu na MAS je stanoven v Žádosti o dotaci, dále je doplněno znění podmínky, protože je důležité, aby byl dodržen také termín pro předložení Žádosti o dotaci na RO SZIF, jinak je udělena sankce A.

 • Úprava podmínky v kapitole 9. Žádost o platbu v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, bod k) – jedná se pouze o úpravu termínu, kdy mají být přílohy doručeny na SZIF (3 dny jsou upraveny na 5 pracovních dnů).

 • Úprava kapitoly 11. Postupy pro odvolání žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1, kdy je pro odvolání (před podpisem i po podpisu Dohody) vynechána úroveň CP SZIF.

 • V části B. Společné podmínky pro všechny aktivity v kapitole 2. Definice žadatele/příjemce dotace je z definice, kdo nemůže být žadatelem, vyškrtnuta akciová společnost s listinnými akciemi na majitele, protože daná forma akciové společnosti již neexistuje.

 • Úprava textace u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu (Část B. Společné podmínky pro všechny aktivity, kapitola 6. Seznam předkládaných příloh, písm. d) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu, bod 9 a 17). Nové znění je v souladu s úpravou podmínek v části A. Obecné podmínky Pravidel 19.2.1. Dále se v této části odstraňuje příloha k vytvoření pracovních míst uvedená pod bodem 15).

 • Další změna se týká Části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, kapitola 4. Článek 17, odstavec 1., písmeno c), Lesnická infrastruktura, bod h), odrážka 4), kdy došlo s ohledem na ukončení platnosti původně uvedené vyhlášky k úpravě znění podmínky.

 • V části C. Specifické podmínky pro aktivity dle jednotlivých článků, kapitola 11. Článek 26 Investice do lesnických technologií a zpracování lesnických produktů, jejich mobilizace a uvádění na trh, bod g), odrážka 5) dochází k vysvětlení kritéria přijatelnosti.

 • Doplnění odrážek v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, bod c), kdy se doplňuje zpětná platnost nové úpravy Přílohy předkládané při Žádosti o platbu na MAS/RO SZIF a Přílohy 20.

 • Doplnění odrážky v Části E. Závěrečná a přechodná ustanovení, bod d) o zpětnou působnost pro nové právní předpisy o ochraně osobních údajů a pro novou vyhlášku u Fiche dle Článku 17, odstavec 1., písmeno c), Lesnická infrastruktura. Také se upravila působnost pro verzi 4 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

 • V souladu s ostatními operacemi se upravila Příloha 9 - Příloha I Smlouvy o fungování EU, Příloha 11 - Závazný vzor prezenční listiny a Příloha 16 - Metodika pro stanovení kategorie provozovny, kde se doplnila poznámka pod čarou vysvětlující pojem stávající provozovna.

 • Úprava Přílohy 20 - Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů, kdy se nově sledují skuteční majitelé s podílem větším než 25 %. Dále v rámci této přílohy dochází k úpravě identifikace dané osoby a k vysvětlení charakteru podílu.

 • Dále došlo k formálním úpravám textu.

U operace 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny došlo k následujícím změnám:

 • Úprava podmínky v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A Pravidel, bod g), ke které dochází s ohledem na změnu právních předpisů o ochraně osobních údajů.

 • Dále dochází k úpravě/doplnění podmínek v kapitole 3. Obecná ustanovení pro poskytnutí dotace v rámci Programu rozvoje venkova v části A Pravidel, bod b), g), p), v) a w).

 • V kapitole 4. Žádost o dotaci v části A Pravidel, podkapitola 4.1, bod e) dochází k upřesnění, že zákaz dodatečného navýšení dotace se týká procenta a/nebo výše dotace. Dále bylo v podkapitole 4.5 doplněno písm. b) a upraveno písm. c) týkající se informování žadatelů.

 • Úprava podmínky v kapitole 6. Způsobilé výdaje, ze kterých je stanovena dotace v části A Pravidel, písm. d), bod 1. – dochází k doplnění textu v souladu s kapitolou 8. Dále zde byla doplněna nová podmínka týkající se výdajů na Předběžnou technickou podporu projektu.

 • V rámci kap. 7. Provádění změn, podkapitola 7.3 bylo zpřesněno znění písm. a) a b) týkající se povinnosti hlášení změn.

 • Celková úprava kapitoly 8. Zadávání zakázek žadatelem/příjemcem dotace, kdy zejména v bodě b) dochází k nahrazení odrážek 1.–18. odkazem na příručku pro zadávání zakázek. Dále dochází k úpravě bodu d).

 • Úprava podmínky v části A Pravidel, v kapitole 9 Žádost o platbu, bod i) – jedná se pouze o úpravu termínu, kdy mají být přílohy doručeny na SZIF (3 dny jsou upraveny na 5 pracovních dnů).

 • Úprava v části A Pravidel, kapitola 11. Postupy pro odvolání žadatele a další postupy při neplnění podmínek Pravidel, kdy je pro odvolání (před podpisem i po podpisu Dohody) vynechána úroveň CP SZIF.

 • Úprava kap. 14 Přechodná a závěrečná ustanovení, nový odstavec – písm. e), kdy se doplňuje zpětná platnost nové úpravy Přílohy předkládané při Žádosti o platbu. V rámci odstavce - písm. d) dochází v rámci kap. 3 k doplnění písm. g) týkající se zpětné působnosti pro nové právní předpisy o ochraně osobních údajů. Také se upravila působnost pro verzi 4 Příručky pro zadávání veřejných zakázek Programu rozvoje venkova na období 2014-2020.

 • Doplněna nová příloha týkající se potvrzení právní osobnosti subjektu u příloh předkládaných při podání Žádosti o dotaci (část B Pravidel, kapitola 8. Seznam předkládaných příloh, písm. a) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o dotaci, bod 3).

 • Úprava textace u příloh předkládaných při podání Žádosti o platbu (část B Pravidel, kapitola 8. Seznam předkládaných příloh, písm. c) Povinné přílohy předkládané při podání Žádosti o platbu, bod 11). Nové znění je v souladu s úpravou podmínek v části A Pravidel. Dále se v této části odstraňuje příloha k vytvoření pracovních míst uvedená pod bodem 25).

 • Úprava textace v Příloze 4 Závazný přehled maximálních hodnot některých výdajů, na které může být poskytnuta dotace.

 • V souladu s ostatními operacemi se upravila Příloha 6 - Příloha I Smlouvy o fungování EU.

 • Zpřesněna Příloha 7 Závazný vzor prezenční listiny týkající se podpisu prezenční listiny

 • Úprava Přílohy 10 Čestné prohlášení o vlastní majetkové struktuře žadatele do úrovně skutečných majitelů, kdy se nově sledují skuteční majitelé s podílem větším než 25 %. Dále v rámci této přílohy dochází k úpravě identifikace dané osoby a k vysvětlení charakteru podílu.

 • Dále došlo k formálním úpravám textu.

Aktuální znění Pravidel pro operaci 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje a 19.3.1 Příprava a provádění činností spolupráce místní akční skupiny jsou k dispozici v elektronické podobě v příloze níže.

 

Přílohy

 • Tisk stránky
 • Poslat e-mailem