přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace pro žadatele - novela nařízení vlády

26.2.2019

Dne 1. března 2019 nabývá účinnosti nařízení vlády č. 59/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 75/2015 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.

Novelou nařízení vlády č. 75/2015 Sb. zejména dochází

  • k zavedení povinnosti odevzdávat na SZIF výsledky rozborů vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy výsledky rozborů vzorků ovoce a zeleniny resp. půdy na těžké kovy v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku,
  • k zavedení možnosti při sledování výskytu škodlivých organismů používat meteorologické stanice vybavené nejmodernějšími technologiemi, které umožňují na základě naměřených prahových hodnot a sumy teplot odhalit možná rizika výskytu škůdců v rámci podopatření Integrovaná produkce ovoce a Integrovaná produkce zeleniny a jahodníku
  • k úpravě postupů předkládání souhlasných stanovisek orgánu ochrany přírody na SZIF, díky nimž budou moci žadatelé lépe reagovat na extrémní klimatické podmínky (např. sucho) a přizpůsobit jim hospodaření na trvalých travních porostech,
  • k zmírnění postupu při hodnocení likvidace nedopasků v případě, že žadatel pastvu pouze přeruší, a to na dobu maximálně 29 dnů z důvodu krátkodobých přesunů pasených zvířat mezi díly půdních bloků,
  • k úpravě parametrů zakládaných biopásů, kdy se navyšuje maximální podíl biopásů na dílu půdního bloku z 20 % na 40 % a k upřesnění podmínky pro pěstování plodin na zbytku dílu půdního bloku, kde je založen biopás.
  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem