přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Složení Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2014 - 2020

Složení Monitorovacího výboru Operačního programu Rybářství 2014 - 2020 je v souladu s čl. 48 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013, o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 a v souladu s čl. 10, odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 240/2014 ze dne 7. ledna 2014, o evropském kodexu chování pro partnerskou spolupráci v rámci evropských strukturálních a investičních fondů.

Monitorovací výbor Operačního programu Rybářství 2014 – 2020 řídí předseda/místopředseda. Členové a jejich zástupci jsou odborníci profesních organizací, státní správy, zprostředkujícího subjektu a dalších zainteresovaných partnerů.

Přílohy