přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2020

Informace v Průvodci jsou platné pro rok 2020 stávajícího období Společné zemědělské politiky 2014 – 2020 (SZP). Navíc jsou již v příručce uvedeny také změny u požadavků nebo v jejich hodnocení, které nabydou platnosti až v následujícím roce, ale je vhodné, aby zemědělci o nich již nyní věděli a mohli se na jejich účinnost připravit. Příručka nebude v letošním roce vydávána v tištěné formě a ani distribuována na regionální pracoviště SZIF.

ZMĚNY V OBLASTI KONTROL PODMÍNĚNOSTI PRO ROK 2020

U podmínek kontrol podmíněnosti nastávají pro tento rok změny, které vychází z nařízení vlády č. 292/2018 Sb. a č. 31/2020 Sb., kterými se mění nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor:

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu:

DZES 5 minimální úrovně obhospodařování půdy k omezování eroze:

V příručce je upravena kapitola 5.3. DODATEK, ve které najdete zjednodušení a zpřehlednění seznamu plodin pro půdoochranné technologie ochranné pásy a obsetí při pěstování plodin SOF na SEO plochách a NOF na MEO plochách.

DZES 7 d) Omezení souvislé plochy jedné plodiny:

Pro rok 2020 platí podmínky standardu na plochách erozně ohrožených.

Podle nové podmínky standardu DZES 7d souvislá plocha jedné zemědělské plodiny na DPB s kulturou standardní orná půda, který obsahuje souvislou plochu erozně ohrožené půdy větší než 2 ha nebo jehož výměra je z více než 50 % pokryta erozně ohroženou půdou, nepřesáhne více než 30 ha.

Novelou účinnou k 15.2. se zavádí technická tolerance 10 % - porušení bude hodnoceno až od 33 ha.

Dále je doplněna  výjimka pro díl půdního bloku s druhem zemědělské kultury standardní orná půda, na nichž jsou pěstovány trávy na semeno.

Hodnocení porušení u DZES 7 d)

V souladu s hodnotící tabulkou, bude vyhodnoceno porušení malého rozsahu od 33 ha.

Postup při vyhodnocování kontrol podmíněnosti:

Pro rok 2020 byl doplněn způsob výpočtu snížení pro hodnocení souběhu nedbalostního a úmyslného porušení. Pokud je v rámci oblasti zjištěno porušení nedbalostní a úmyslné, stanovené hodnoty pro snížení se sčítají. Podrobnější informace o vyhodnocení zjištěných porušení jsou dále uvedeny v kapitole 4.

ZMĚNY V OBLASTI PRAVIDEL PODMÍNĚNOSTI ÚČINNÉ OD 1. 1. 2021

V předstihu upozorňujeme na změny, které pro pravidla podmíněnosti byly schváleny výše uvedenou novelou nařízení vlády č. 48/2017 Sb., ale jejichž účinnost je s ohledem na potřebu přizpůsobit se novým parametrům odložena až na rok 2021. Jedná se o následující úpravy:

Standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu:

DZES 3a Zacházení se závadnými látkami v rámci ochrany povrchových a podzemních vod a životního prostředí:

U standardu DZES 3a dochází nově k hodnocení předložení aktuálních schválených havarijních plánů dle § 39 zákona o vodách do hodnocení standardu. V praxi to bude znamenat, že fyzické nebo právnické osoby, které jsou uživateli závadných látek a s těmito látkami zachází ve větším rozsahu nebo s těmito látkami zachází tak, že je to spojeno se zvýšeným nebezpečím pro povrchové nebo podzemní vody, budou i pro účely hodnocení standardu DZES 3a povinny disponovat schváleným plánem opatření pro případ havárie na základě ustanovení §39 zákona o vodách a vyhlášky č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 

V návaznosti na výše zmíněnou úpravu došlo k úpravě hodnocení ostatních částí tabulky včetně rozšíření způsobu hodnocení trvalosti.

DZES 3c Skladování závadných látek v rámci ochrany povrchových a podzemních vod a životního prostředí:

Úprava způsobu hodnocení standardu DZES 3c představuje zpřesnění hodnocení rozsahu v návaznosti na § 39 odst. 5 zákona o vodách.  V rámci zpřesnění hodnocení je nově zahrnuta také kontrola skladovacích prostor pro skladování použitých obalů.

Rozšíření možností konstatování znečištění v rámci hodnocení závažnosti DZES 3c umožní zohlednit i případy podnětů ze strany ČIŽP nebo POLICIE ČR – na základě fotodokumentace apod., v rámci kterých bylo znečištění prokázané. V těchto případech nemusí být, vlivem časového zpoždění kontroly vedené následně ÚKZÚZ, únik závadných látek nebo znečištění viditelné, i přesto, že bylo jinými orgány již dříve prokázáno.

Pro zajištění přesnosti hodnocení došlo zároveň rozšíření způsobu hodnocení trvalosti.

DZES 7 d) Omezení souvislé plochy jedné plodiny:

Od roku 2021 se již podmínka standardu bude vztahovat na DPB s kulturou standardní orná půda i mimo erozně ohrožené plochy.

Výjimka k omezení plochy jedné plodiny vztahující se na DPB, na které byla podána žádost k podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté v rámci agroenvironmentálně-klimatických opatření, a to i pro navazující tato opatření, a na kterém byly ve vegetačním období podmínky předepsané pro tato podopatření je pro rok 2021 omezena jen na určitou velikostní kategorii dílů půdních bloků do 40 ha.

Pro DPB nad 40 ha se závazkem  podopatření biopásy nebo podopatření ochrana čejky chocholaté platí, že výměra plochy pod těmito podopatřeními musí činit minimálně 5 % výměry dílu půdního bloku, aby výjimka mohla být uplatněna.

Povinné požadavky na hospodaření:

Úprava byla provedena pro hodnocení trvalosti požadavku PPH 13/1, kterým je požadován dostatečný počet odborně způsobilých zaměstnanců k péči o zvířata v rámci požadavků welfare zvířat. Hodnocení porušení tohoto požadavku ze strany Státní veterinární správy má tak vždy trvalý charakter.

Přílohy


zobrazit po
6.2.2020

Novela nařízení vlády upravující pravidla pro podmíněnost pro rok 2020

Ve Sbírce zákonů (částka 15, číslo 31.) byla dne 6. února 2020 uveřejněna novela nařízení vlády č. 48/2017 Sb., kterou jsou pro rok 2020 upraveny nově některá pravidla pro podmíněnost.


8.8.2019

Podrobné informace k omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy prostřednictvím standardu DZES 7d)

S účinností od 1. 1. 2020 je zavedena podmínka omezení pěstování monokultur na max. 30 ha souvislé plochy stanovená standardem dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy DZES 7d. Celé znění standardu a hodnotící tabulky naleznete v NV 48/2017 Sb., (znění účinné od 1. 1. 2020). Plnění podmínky DZES 7d je třeba zohlednit pro osevy ozimu 2019 a naplánovat je tak, aby ve vegetačním období (od 1. 6. do 31. 8. 2020) na erozně ohrožených plochách nebyla pěstována souvislá plocha jedné plodiny na více než 30 hektarech.


31.7.2019

Hlášení půdoochranné technologie podrývání DZES 5

Hlášení se bude provádět z prostředí Portálu farmáře po provedení půdoochranné technologie a to nejpozději do: ◾15.09.2019 hlášení pro ozimou variantu řepky olejné (tzn. plochy budou součástí Jednotné žádosti pro rok 2020) ◾15.05.2020 hlášení pro řepu cukrovou a jarní variantu řepky olejné.


2.4.2019

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2019

Cílem příručky je informovat všechny žadatele o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem o aktuálních požadavcích a standardech, jejichž plnění je ověřováno v rámci systému podmíněnosti plateb (Cross Compliance).


16.11.2018

Změna protierozních podmínek v rámci standardu dobrého zemědělského stavu půdy DZES 5 s účinností od 1. ledna 2019

1. ledna 2019 nabyde účinnosti novela č.126/2018 Sb. k nařízení vlády č. 48/2017 Sb., o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor.


8.6.2017

Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2017

Pro tento rok je připravena příručka určená zejména zemědělským subjektům, které žádají o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem. Příručka obsahuje aktuální nastavení pravidel a podmínek Kontrol podmíněnosti pro rok 2017. Příručka bude zemědělské veřejnosti k dispozici také v tištěné formě nebo na nosičích CD prostřednictvím Regionálních odborů SZIF.


1.3.2017

Nařízení vlády č. 48/2017 Sb. upravuje pravidla podmíněnosti s účinností od 1. 3. 2017

Nové nařízení vlády o stanovení požadavků podle aktů a standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu pro oblasti pravidel podmíněnosti a důsledků jejich porušení pro poskytování některých zemědělských podpor ze dne 15. 2. 2017 - ruší nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, - upravuje kritéria pro hodnocení požadavků a standardů stanovených tímto nařízením, - ve změněné formě doplňuje pravidla pro vyhodnocení případných porušení podle základního rámce stanoveného evropskými předpisy.


27.12.2016

Pravidla kontrol podmíněnosti 2017

V přiložených souborech naleznete požadavky Kontroly podmíněnosti aktuální pro rok 2017. (verze pro mezirezortní připomínkové řízení)


5.9.2016

Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence

Od 1.1.2017 dochází ke změně požadavku evidence zvířat, který se týká včasného zasílání hlášení o pohybech zvířat na hospodářství.


14.4.2016

Metodika vymezování krajinného prvku „mokřad“

S účinností od 1. března 2016 je možné evidovat v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) nový krajinný prvek – mokřad. S definicí mokřadu, postupem jeho vymezování v LPIS, přístupem k němu a v neposlední řadě s kontrolou dodržování podmínek jeho ochrany a případnou sankcí, se můžete seznámit v níže uvedené Metodice vymezování krajinného prvku mokřad.

zobrazit po