přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Kontroly podmíněnosti v roce 2016

U podmínek kontrol podmíněnosti nedochází pro rok 2016 k mnoha změnám. Na základě novely nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády, byla provedena změna nařízení vlády týkající se pravidel podmíněnosti č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, v několika málo bodech.

U podmínek standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES) došlo k rozšíření seznamu dusík vázajících plodin pro standard č. 6 v souladu s podmínkami EFA ploch (§ 18 NV č. 50/2015 Sb.).

Bylo provedeno rozšíření krajinných prvků chráněných prostřednictvím podmínek standardů o krajinný prvek mokřad.

U povinných požadavků na hospodaření bylo doplněno legislativní vymezení požadavků welfare zvířat pro sladění s postupy u národních kontrol.

Při vyhodnocování kontrolních zjištění může být nově zohledněno, zda k případnému porušení nedošlo při provádění vědecké nebo výzkumné činnosti nebo zkušebnictví. Porušení z uvedeného důvodu řádně doložené se nezapočítává do celkové míry porušení. Za prokazatelné doložení lze považovat předložení písemného dokumentu např. smlouvu o projektu nebo potvrzený projektový záměr, jehož součástí jsou příslušné aktivity.

Příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2016

Vzhledem k tomu, že pro tento rok nastalo v oblasti Kontroly podmíněnosti malé množství změn, nebude příručka Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti, kterou jsou zemědělské veřejnosti představována aktuální pravidla a podmínky kontrol podmíněnosti pro daný rok, publikována v obvyklé tištěné formě nebo na nosičích CD.

Příručka je pro rok 2016 zveřejněna pouze v textové verzi - neobsahuje grafickou a jazykovou úpravu.

Metodicky v rámci příručky došlo k rozšíření výčtu požadavků, které představují přímé nebezpečí pro zdraví lidí nebo zvířat podle čl. 99 odst. 2 nařízení (EU) č. 1306/2013. Jedná se zejména o požadavky z oblasti welfare zvířat, u kterých zanedbání péče může představovat vážné následky a dále standardu dobrého zemědělského a environmentálního stavu, který řeší ochranu povrchových nebo podzemních vod při manipulaci se závadnými látkami.

V příručce je uvedeno s předstihem upozornění pro žadatele na změnu požadavků evidence a označování zvířat PPH 7/5 a 8/4 - včasnost hlášení do ústřední evidence - s účinností od 1. 1. 2017. Chovatelem bude muset být hlášeno narození zvířat pověřené osobě do 7 dnů ode dne označení zvířete a hlášen jejich úhyn, ztráta, utracení, přemístění do 7 dnů ode dne, kdy k události došlo.

Přílohy


zobrazit po
5.9.2016

Zkrácení lhůty pro podání hlášení do ústřední evidence

Od 1. 1. 2017 dochází ke změně požadavku evidence zvířat, který se týká včasného zasílání hlášení o pohybech zvířat na hospodářství.


14.4.2016

Metodika vymezování krajinného prvku „mokřad“

S účinností od 1. března 2016 je možné evidovat v evidenci využití půdy podle uživatelských vztahů (LPIS) nový krajinný prvek – mokřad. S definicí mokřadu, postupem jeho vymezování v LPIS, přístupem k němu a v neposlední řadě s kontrolou dodržování podmínek jeho ochrany a případnou sankcí, se můžete seznámit v níže uvedené Metodice vymezování krajinného prvku mokřad.


12.4.2016

Vztah podmínek Cross Compliance a greeningu

V rámci podmínek podmíněnosti (Cross Compliance) a podmínek pro ozelenění tzv. greeningu dochází k průniku některých prvků greeningu tzv. ekologicky významných prvků (EFA) a požadavků v rámci standardů dobrého zemědělského a environmentálního stavu půdy (DZES), které mohou být plněny současně.


23.11.2015

Aplikace Simulátor Kontroly podmíněnosti (Cross Compliance)

Registrovaní uživatelé na Portálu farmáře mají na tomto portále možnost prostřednictvím aplikace tzv. Simulátoru Kontroly podmíněnosti (záložka Spustit Kontroly podmíněnosti) procházet všechny požadavky zařazené do těchto kontrol.


5.5.2015

Metodická příručka: Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2015

Pro letošní rok je připravena příručka určená zejména pro zemědělce, kteří jsou žadateli o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a podpory na restrukturalizaci a přeměnu vinic v rámci Společné organizace trhu s vínem. Obsahem příručky jsou podrobnější informace k aktuálním podmínkám Kontroly podmíněnosti. Příručka bude poskytnuta také v tištěné formě zemědělské veřejnosti prostřednictvím Regionálních odborů SZIF.


8.1.2015

Podmínky podmíněnosti pro nové období SZP platné od 1. 1. 2015

Dne 18. 12. 2014 bylo publikováno nařízení vlády č. 309/2014 Sb., o stanovení důsledků porušení podmíněnosti poskytování některých zemědělských podpor, ve kterém jsou pro nadcházející rok s účinností od 1. ledna 2015 připraveny povinné požadavky na hospodaření a standardy dobrého zemědělského a environmentálního stavu, jejichž plnění je závazné pro všechny zemědělské subjekty, které žádají o přímé platby, některé podpory Programu rozvoje venkova a některé podpory společné organizace trhu s vínem.


21.8.2014

Základní informace o změnách u kontrol podmíněnosti od roku 2015

Legislativní změny, kterými jsou nastaveny podmínky pro novou Společnou zemědělskou politiku 2014 – 2020 se promítají také do systému kontrol, jimiž je ověřováno plnění určených podmínek pro zlepšení a zachování životního prostředí, veřejného zdraví i pohody zvířat zemědělskými subjekty – žadateli o některé zemědělské podpory, a kterými je podmíněno vyplácení požadovaných podpor v plné výši.


6.5.2014

Upozornění

Požadavky integrované ochrany rostlin (IOR) nepatří v roce 2014 k požadavkům Kontroly podmíněnosti.


2.4.2014

Doplnění informace k nastavení kontrol podmíněnosti evidence zvířat pro rok 2014

V únoru letošního roku byla zveřejněna zpráva o změnách v nastavení kontrol podmíněnosti u požadavků evidence zvířat SMR 6, 7 a 8 platných pro rok 2014 pod titulkem Kontroly podmíněnosti 2014: Požadavky evidence zvířat. Tato zpráva uváděla informace týkající se doplnění kontrol o hodnocení hlášení přemístění zvířat na hospodářství a opožděných hlášení, které doposud nebylo v rámci podmíněnosti vykonáváno, ale bylo posuzováno jen u kontrol dodržování národní legislativy. Hodnocení hlášení přemístění zvířat na hospodářství v rámci kontroly podmíněnosti (CC) bylo ještě dodatečně upraveno, proto uvádíme následující doplňující informace:


28.2.2014

Příručka ochrany proti vodní erozi 2014

Jedná se o aktualizované znění publikace, která si klade za cíl poskytnout nejen zemědělské veřejnosti maximum informací týkající se problematiky eroze půdy, hospodaření na erozně ohrožených půdách i praktické rady, jak hospodařit v souladu se standardem GAEC 2. K prvnímu vydání příručky došlo v roce 2011. Nově je v příručce doplněna kapitola o větrné erozi a informace o protierozních opatřeních ve speciálních kulturách a v ekologickém zemědělství. Také je zde kapitola věnovaná postupu při výstavbě technických protierozních opatřeních.

zobrazit po