přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

Jednotná registrace osob je společným projektem Ústředního kontrolního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a Ministerstva zemědělství (MZe) a má sjednotit proces registrace osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v ČR.

Podrobné informace naleznete v aktuálním vydání Bulletinu 1/2019, kapitola 2.

Jednotné podací místo pro formuláře

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský

Odbor osiv a sadby - registrace firem
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5


Ing. Natálie Králíková
tel. 257 294 298
mob. 605 411 936
nataliekralikova@ukzuzcz

 

Kontaktní osoby za jednotlivé organizace

Jméno Telefon E-mailová adresa
Ing. Jiří Vyhnánek 235 010 370
Ing. Vlasta Knorová 221 812 351

 

Specifikace registrace osob podle zákona o oběhu osiva a sadby

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, podléhají registraci dodavatelé, kteří uvádí do oběhu, vyrábí nebo dováží ze třetích zemí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů a sazenic zeleniny, a oznamovací povinnosti podle § 16 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb. podléhají dodavatelé rozmnožovacího materiálu ostatních zemědělských druhů a osiva zeleniny.

Každému dodavateli je přiděleno registrační nebo evidenční číslo.
Všechna čísla přidělená před platností zákona č. 219/2003 Sb. zůstávají v platnosti.

ÚKZÚZ vede evidenci všech registrovaných a evidovaných dodavatelů.

Seznam zaevidovaných a registrovaných dodavatelů je online k dispozici na Portálu farmáře. Seznam je členěn podle zaměření:

 • sazenice zeleniny,
 • osivo zeleniny a zemědělských druhů,
 • ostatní (ovocné druhy, okrasné druhy, réva, chmel).

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 19b povinnost zpracovatelům, kteří hodlají provádět úpravu farmářského osiva, popřípadě sadby, ohlásit předem tuto činnost Ústavu, odboru osiv a sadby, a to i v případě, že již mají splněnu oznamovací povinnost podle § 16 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb.

 

Specifikace registrace osob podle zákona o rostlinolékařské péči

Účelem registrace osob podle § 12 a § 13 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů (dále jen „zákon“), je vést úřední registr všech pěstitelů, výrobců, dovozců a obchodníků, kteří hodlají uvádět na tomto území do oběhu rizikové rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty. U těchto osob je prováděna soustavná rostlinolékařská kontrola podle § 15 zákona. Podle vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů (dále jen „vyhláška“), se pojmem  „rizikové“ označují rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty podle :

 1. § 12 odst. 1 písm. a) zákona, které jsou uvedeny v příloze č. 9 části A oddílech I a II k této vyhlášce,
 2. § 12 odst. 1 písm. b) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 9 části B k této vyhlášce,
 3. § 12 odst. 1 písm. c) zákona, jsou uvedeny v příloze č. 10 k této vyhlášce.

Podle výše uvedených ustanovení takové rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty nelze podle zákona pěstovat, dovážet či vyrábět, pokud jejich pěstitel, výrobce či dovozce není registrován. Každá osoba zařazená do registru má přiděleno registrační číslo, které se využívá zejména při vystavování rostlinolékařských pasů, čehož lze využít k zpětnému dohledání původu rostlinného materiálu. Registrace usnadňuje registrovaným osobám plnit požadavky předpisů EU, zákona a vyhlášky, v ustanoveních o přemísťování příslušných rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území EU a jejich dovozu ze třetích zemí.

Registr osob vede správní úřad

Registrováni musí být:

 • všichni dovozci, kteří dovážejí do ČR rizikové rostliny, kteří musejí být při dovozu opatřeni rostlinolékařským osvědčením (viz příloha č. 9 část B vyhlášky č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů; dále jen „vyhláška“)
 • všechny právnické a fyzické osoby, které uvádějí v ČR na trh rizikové rostliny (viz příloha č. 9 část A vyhlášky)
 • všichni pěstitelé nesadbových brambor o výměře 1 hektar a větší uvádějící tyto brambory do oběhu, provozovatelé společných obchodních skladů, odesílacích středisek nebo balíren těchto brambor, skladovaných ve společných obchodních skladech nebo skladovacích střediscích (viz § 12 odst. 1 písm. c) zákona)
 • osoby, které hodlají žádat o vystavování rostlinolékařských pasů a rostlinolékařských pasů pro chráněnou zónu, případně o oprávnění k vystavování těchto pasů (viz § 17 zákona)
 • osoby, které hodlají žádat o vystavování náhradních rostlinolékařských pasů, případně o oprávnění k vystavování těchto pasů (viz § 19 zákona). V tomto případě jde o obchodníky, kteří nakupují příslušné rostliny nebo rostlinné produkty s rostlinolékařským pasem a v rámci jejich dalšího uvádění na trh obchodním odběratelům dojde k rozdělení nebo sloučení dodávek rostlin nebo během obchodování dojde ke změně zdravotního stavu rostlin a musí být vystaven náhradní rostlinolékařský pas.

Žadatel podá žádost o registraci  na jednotné podací místo - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Odbor osiv a sadby, registrace firem, Za opravnou 4, Praha 5 – Motol, PSČ 150 06 (dále jen ÚKZÚZ.

K podání žádosti je nutno použít závazný formulář JEDNOTNÁ REGISTRACE A EVIDENCE OSOB, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice, který je k dispozici na všech obvodních odděleních a fytokaranténní inspekci ÚKZÚZ a ke stažení na internetových stránkách ÚKZÚZ.

             Průběh řízení:

 • žádost o registraci
 • její kontrola
 • vydání osvědčení o registraci nebo
 • zamítnutí žádosti o registraci nebo
 • přerušení správního řízení 

Údaje obsažené v žádosti o registraci a způsobilost žadatele prověřuje místně příslušný inspektor ÚKZÚZ místním šetřením přímo v místě/ech provádění činnosti žadatele , tj. zejména v provozovnách, školkách, zahradnických provozech. Při kontrole žadatel předloží údaje o podnikání a prokáže, že údaje uvedené v žádosti souhlasí se skutečným stavem ke dni podání žádosti a že je schopen plnit si povinnost stanovené zákonem. Inspektor ÚKZÚZ ověří na místě absenci regulovaných škodlivých organismů (RŠO) se vztahem k požadovanému rozsahu registrace podle údajů ÚKZÚZ dosud evidovaných, popř. také místním šetřením. Pokud zjistí výskyt RŠO, je to v rámci správního řízení důvodem  k vydání rozhodnutí o zamítnutí žádosti jen tehdy, pokud je rozšíření RŠO v místě pěstování takového rozsahu, že prakticky nelze vůbec žádnou rostlinu z příslušného porostu (pozemku) uvádět do oběhu bez rizika dalšího šíření škůdce.

Státní rostlinolékařská správa rozhodne kladně o podané žádosti tak, že vydá žadateli podle § 12 zákona do 3 měsíců ode dne doručení žádosti na SRS doklad o provedení zápisu do registru, jestliže shledá, že:

 • žadatel je způsobilý plnit povinnosti stanovené v § 13 zákona,
 • je způsobilý s ohledem na požadovaný rozsah registrace plnit zvláštní požadavky uvedené v § 15 odst. 1 zákona,
 • a je způsobilý plnit povinnosti vyplývající z mimořádných rostlinolékařských opatření nařízených podle § 76 odst. 2 zákona.

Není vyžadována úhrada správního poplatku, ale žadatel je povinen uhradit případné náklady na odborné úkony spojené s řízením o registraci osoby. Odborným úkonem se v tomto smyslu rozumí odborná prohlídka rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na místě jejich pěstování nebo skladování na výskyt příslušných škodlivých organismů, popř. testování vzorků úředně odebraných z rostlin nebo rostlinných produktů na pozemcích a v objektech žadatele o registraci v souvislosti s ověřováním splnění podmínek pro registraci podle § 12 odst. 4 písm. a) zákona. 

Formuláře

Související legislativa