přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek, OdMPZ

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Oddělení mezilaboratorních porovnávacích zkoušek
Hroznová 63/2, 65606 Brno

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Mgr. Martin Váňa
vedoucí oddělení
543 548 220
Mgr. Eva Čižmárová
přírodovědný analytik - diagnostik
543 548 220

OMPZ je akreditovaný poskytovatel programů zkoušení způsobilosti č. 7005. Předmětem akreditace jsou programy zkoušení způsobilosti v oblasti chemických zkoušek půd, kalů a sedimentů, krmiv a rostlinného materiálu v rozsahu uvedeném v příloze akreditačního osvědčení.

Zaměření pracoviště

Poskytování Mezilaboratorních porovnávacích zkoušek

Oddělení od roku 1996 poskytuje MPZ ÚKZÚZ pro laboratoře ÚKZÚZ i externí zájemce. Vedle pravidelných MPZ ÚKZÚZ jsou pořádány i zkoušky mimořádné (např. pro ověření výsledků stanovení obsahu dusíku v půdách před jarními odběry vzorků, stanovení acidodetergentní a neutrálně detergentní vlákniny v krmivech, stanovení  těžkých kovů v krmivech a další). Dále jsou poskytovány MPZ na stanovení doplňkových látek v krmivech, na analýzu semen olejnin, na stanovení mykotoxinů v krmivech a potravinách, na kvalitativní detekci virové infekce v rostlinných materiálech a na detekci živočišných proteinů v krmivech. Oddělení zajišťuje výběr a přípravu vzorků, jejich homogenizaci, ověření homogenity a stability. Po každé ukončené periodě mezilaboratorního porovnání zpracovává výsledky účastníků do výslledkových zpráv, které jsou umístěny na webovém rozhraní.

Zajišťování auditu systému analytické kontroly bezpečnosti vstupů a krmiv

včetně podílu na vnitřním auditu.

Vydávání potvrzení o způsobilosti laboratoří

Oddělení vydává účastníkům MPZ  ÚKZÚZ na základě výsledků v mezilaboratorním porovnání, výsledků dalších kontrolních vzorků a auditu laboratoře potvrzení o způsobilosti, které slouží jako podklad pro rozhodování o pověření výkonem laboratorní činnosti ze znění zákona č. 91/1996 Sb. a zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Tyto podklady předává Národní referenční laboratoř právnímu oddělení ústavu, které je pověřeno výkonem správního řízení.

Spolupráce při tvorbě norem v oblasti kvality půdy

V rámci zapojení do aktivit ISO a CEN jsou ve spolupráci se specialisty NRL připomínkovány mezinárodní, evropské a národní normy z oblasti kvality půd.