přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odbor NRL Opava, ONRL Opava

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Národní referenční laboratoř
Odbor NRL Opava
Jaselská 552/16, 74601 Opava

Kontaktní osoby

Jméno
Funkce
Telefon E-mailová adresa
Ing. Vladimíra Vilamová
ředitel odboru
553 631 232

Předmětem akreditace je laboratorní zkoušení v oblasti krmiv, půd, rostlin a podobných materiálů. Vzhledem k tomu, že laboratoři byl přiznán flexibilní rozsah akreditace pro všechny akreditované zkoušky, je možno pružně reagovat na legislativní požadavky ve změnách identifikace zkušebních postupů, na požadavky zákazníků na modifikaci stávající zkušební metody, rozšíření stanovovaných parametrů v rámci akreditované metody nebo rozšíření akreditované metody pro jinou matrici. Akreditovaná stanovení v níže uvedeném seznamu jsou označena A.

Organizační struktura

Odbor NRL Opava má 21 zaměstnanců, z nichž 10 má vysokoškolské vzdělání chemického směru. Laboratoř je organizačně rozčleněna na dvě oddělení:

  • Oddělení analýz půd
  • Oddělení analýz rostlin a krmiv

Činnost odboru

Činnost odboru je určena především požadavky technických odborů spadajících pod Sekci zemědělských vstupů a pod Sekci rostlinné výroby. Agrochemická část pracoviště se zabývá analýzami v oblastech zkoušení půd a podobných materiálů (kalů, sedimentů, substrátů), výživy rostlin a agroekologie. V rámci zkoušení půd a výživy rostlin provádí analýzy vzorků pro sledování produkčních vlastností půd a vzorků z vegetačních zkoušek pro registraci hnojiv a komplexní ověřování systémů hnojení. V oblasti agroekologie zajišťuje laboratorním servisem sledování stavu a vývoje ekologických vlastností půd pro vyhodnocování příčin její kontaminace a přestupů toxických látek do zemědělské produkce. Krmivářská část laboratoře se zabývá analýzami krmiv, premixů a doplňkových látek pro státní dozor nad jejich výrobou, dovozem, užitím a jakostí a analýzami v rámci testování některých odrůd pro účel jejich registrace. V případě potřeby se laboratoř podílí na řešení vývojových úkolů.

Přístrojové vybavení

Pracoviště je vybaveno moderní přístrojovou technikou, která umožňuje stanovení široké škály parametrů.

Pro rozklad vzorků určených pro elementární analýzu se používají klasická zařízení pro rozklad na suché a mokré cestě nebo zařízení pro mikrovlnný rozklad. Pracoviště disponuje přístroji pokrývajícími širokou škálu optických metod - plamenová atomová absorpční spektrometrie FAAS, atomová emisní spektrometrie FAES, optická emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem ICP-OES, analyzátor rtuti a robotický pH metr.

K přípravě vzorků pro stanovení látek organické povahy se využívají vedle klasických postupů extrakce i nové efektivní techniky jako je např. ASE (Accelerated Solvent Extraction), pro přečištění se pak používají nejčastěji SPE kolonky popř. GPC technika. Z chromatografických metod určených pro samotné stanovení sledovaných látek je významná kapalinová chromatografie s UV detekcí nebo FL detekcí.

Pracoviště je rovněž vybaveno dvěma NIR-spektrometry.

Seznam stanovení


15.4.2020

Seznam stanovení