přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Režimy uváděnı hnojiv a pomocných látek do oběhu

Přehled a popis 4 existujících režimů

Na území České republiky existuje několik režimů uvádění hnojiv (pomocných látek) do oběhu:

  1. Registrace hnojiv a pomocných látek - dle § 3 zákona č. 156/1998 Sb.
  2. Ohlášení hnojiv – dle § 3a zákona č. 156/1998 Sb.
  3. Uvádění hnojiv do oběhu jako tzv. HNOJIVA ES – dle Nařízení EP a Rady (ES) č. 2003/2003.
  4. Vzájemné uznávání hnojiv a pomocných látek – dle Nařízení EP a Rady (ES) 2019/515.

Vyhláškou č. 474/2000 Sb., jsou stanovena typová hnojiva, která mohou být ohlašována nebo registrována bez přezkušování.

Všechny 4 režimy uvádění do oběhu existují vedle sebe – v distribuční síti se tedy můžeme setkat s totožným výrobkem, jednou uváděným do oběhu na základě národních pravidel (registrace resp. ohlášení dle zákona), jednou na základě právních pravidel Evropské unie.

Hnojivo však musí splnit buďto všechny požadavky nařízení nebo zákona, není možné požadavky obou norem jakkoli kombinovat, např. použitím stávající etikety registrovaného hnojiva a přidáním označení HNOJIVO ES. Výrobek označený jako HNOJIVO ES může být umisťován na trhy všech zemí EU bez dalších překážek (ovšem opatřen etiketami v národních jazycích příslušných států), zatímco registrace resp. ohlášení umožňuje uvádění do oběhu pouze v ČR.

U všech zmíněných hnojiv a pomocných látek provádí odborný dozor ÚKZÚZ, tj. odebírá kontrolní vzorky u výrobců a v distribuční a obchodní síti a dozírá, zda jsou tyto výrobky správně baleny, označovány, ale také skladovány a používány v souladu s požadavky zákona resp. nařízení.


Ohlášení

Ohlášená hnojiva může ohlašovatel uvést do oběhu na základě písemného souhlasu ústavu. Není-li ohlašovateli takový souhlas doručen do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo ústavu, ani mu v této lhůtě není doručen zákaz uvádění do oběhu, platí, že ústav souhlas udělil. Ohlášení hnojiv je zdarma. Elektronický formulář pro ohlášení je možné stáhnout zde

Registrace

Případná registrace typového hnojiva (pokud by žadatel nevyužil možnosti ohlášení) by se realizovala do 60 dnů od obdržení žádosti o registraci. Neodpovídá-li hnojivo daným typům, provede ÚKZÚZ přezkoušení nebo posouzení jeho vlastností biologickými zkouškami, případně uzná výsledek přezkoušení nebo posouzení provedeného jinými odbornými pracovišti. Lhůta pro vyřízení registrace se v takovém případě prodlouží na 6, 18 (testy v nádobách) resp. 36 měsíců (testy na poli). Hnojivo je poté zaregistrováno jako netypové. Registrace hnojiv je zpoplatněna kolkem 3 000 Kč a žadatel hradí náklady na rozbor vzorku, příp. biologické zkoušky, jsou-li prováděny ÚKZÚZ. Žádost o registraci je možné stáhnout zde

Hnojiva ES

Hnojiva deklarovaná jako HNOJIVA ES není třeba v České republice registrovat ani ohlašovat, mohou být přímo uváděna do oběhu. Výrobce plně odpovídá za to, že HNOJIVA ES splňují požadavky dané nařízením. To se týká jak předepsaných forem a obsahu živin s využitím povolených odchylek, tak označování a balení. Uvádění HNOJIV ES do oběhu je rovněž zdarma. Žádost o zařazení výrobku do seznamu HNOJIV ES je možné stáhnout zde

Vzájemné uznávání

Možnost tzv. vzájemného uznávání vychází z Nařízení EP a Rady (ES)2019/515, o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě. Jedná se o volný oběh zboží v rámci EU. Jde o tzv. neharmonizovaná výrobky, v tomto případě výrobky, které neřeší Nařízení EP a Rady č. 2003/2003 (tzv. HNOJIVA ES - minerální hnojiva), tedy hnojiva organická, substráty a pomocné látky. Žádost o zařazení výrobku do seznamu vzájemně uznaných výrobků je možné stáhnout zde

Související odkazy

Související legislativa