přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Zařazení vlastníka genetického zdroje zvířat do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství

6.8.2020

Ministerstvo zemědělství rozhoduje o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířat do Národního programu konzervace a využívání genetických zdrojů zvířat významných pro výživu a zemědělství (dále jen „Národní program“) v souladu s § 14b zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „plemenářský zákon“) a to na základě žádosti vlastníka genetického zdroje zvířat.

Hlavním benefitem účasti v Národním programu je pro účastníka možnost čerpat státní podporu. Bližší informace o podmínkách poskytnutí či čerpání dotace jsou uvedeny v Zásadách, kterými se na základě § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, stanovují podmínky pro poskytování dotací na udržování a využívání genetických zdrojů pro výživu a zemědělství, a jsou k dispozici na stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Genetické zdroje → Dotace. Z účasti v Národním programu vyplývají nejen práva, ale také povinnosti, které jsou stanoveny v Národním programu, v § 14b plemenářského zákona, v Metodice uchování genetického zdroje zvířete a účastník Národního programu je povinen se s nimi seznámit a dodržovat je.

Postup pro podávání žádosti o zařazení do Národního programu

  1. Vyplnit žádost o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete do Národního programu - vzor žádosti je dostupný zde v příloze, popř. v sekci Genetické zdroje → Formuláře.
  2. Vyplněnou žádost odeslat na adresu příslušného uznaného chovatelského sdružení, které provede administrativní kontrolu a poté žádost odešle Výzkumnému ústavu živočišné výroby, v. v. i. v Uhříněvsi, tedy koordinátorovi Národního programu.
  3. Národní koordinátor na základě doručené žádosti aktualizuje nebo přidělí žadateli nové účastnické číslo a následně žádost postoupí Ministerstvu zemědělství.
  4. Příslušný odbor Ministerstva zemědělství vydá ve správním řízení Rozhodnutí o zařazení do Národního programu a odešle jej účastníkovi poštou či datovou schránkou. Toto Rozhodnutí platí dle § 14b odst. 3 plemenářského zákona 5 let ode dne nabytí právní moci. V případě zájmu může Ministerstvo zemědělství prodloužit platnost Rozhodnutí nejvýše však o 5 let, a to i opakovaně.
  5. Pro možnost čerpání dotací na Genetické zdroje v daném roce musí být žádost o zařazení do Národního programu doručena na Ministerstvo zemědělství nejpozději do 31. 7. daného kalendářního roku. Pokud by byla žádost doručena po tomto datu, má účastník Národního programu možnost čerpat dotaci na genetické zdroje až v následujícím roce.

V případě jakéhokoliv dotazu je možnost se obrátit na příslušné chovatelské sdružení nebo na příslušný odbor MZe.

Přílohy

  • Tisk stránky
  • Poslat e-mailem