přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Nové potraviny

Informace pro subjekty uvádějící na trh nové potraviny platné od 1.1.2018.

Novými potravinami (dříve nazývanými potraviny nového typu) nebo novými složkami potravin nového typu (dále jen „NP“) se rozumí potraviny, u nichž nebyla doložena historie spotřeby před 15. 5. 1997, tedy datem, kdy vstoupilo v platnost nařízení EP a R (ES) č. 258/1997 ze dne 27. ledna 1997 o nových potravinách a nových složkách potravy.

Od 1. ledna 2018 platí nové nařízení o nových potravinách – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283.

Nové potraviny mohou být nově vyvinuté, vyrobené novou technologií nebo novým technologickým procesem, ale také potraviny, které jsou tradičně konzumovány mimo státy EU. Příkladem jsou olej z antarktického krilu (Euphausia superba), oleoresin bohatý na astaxantin z řas Haematococcus pluvialis, zemědělské produkty ze třetích zemí (semena chia, noni džus) nebo potraviny produkované novým technologickým procesem (UV zářením ošetřený chléb, mléko, houby nebo pekařské droždí). 

Nařízení se nevztahuje na:

 • geneticky modifikované potraviny spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1829/2003;

 • potravinářské enzymy spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1332/2008;

 • potravinářské přídatné látky spadající do působnosti nařízení (ES) č. 1333/2008;

 • potravinářská aromata spadající do oblasti působnosti nařízení (ES) č. 1334/2008;

 • extrakční rozpouštědla používaná při produkci potravin nebo složek potravin nebo k ní určená a spadající do oblasti působnosti směrnice 2009/32/ES.

V ČR je kompetentním úřadem pro nové potraviny:  

Ministerstvo zemědělství
Odbor bezpečnosti potravin
Těšnov 65/17
110 00 Praha 1 

E-mail: novelfoods@mzecz 
ID DS: yphaax8
(Maximální velikost datové zprávy: 10 MB)

Nové potraviny nesmí:

 1. - představovat pro spotřebitele nebezpečí;

 2. - uvádět spotřebitele v omyl;

 3. - být odlišné od potraviny nebo složky potraviny, k jejíž náhradě jsou určeny, tak, že by její běžná spotřeba byla pro spotřebitele z hlediska výživy nevhodná.

Status nové potraviny

Katalog nových potravin

Katalog nových potravin je seznamem produktů rostlinných, živočišných, ale i dalších látek, které byly diskutovány členskými státy EU, a u kterých došlo ke shodě na jejich statusu.

Výčet položek není uzavřený ani vyčerpávající. Katalog nemá oporu v legislativě. Před uvedením na trh doporučujeme kontaktovat kompetentní autoritu státu, v kterém bude potravina uváděna na trh poprvé. Každý členský stát může na základě národních právních předpisů omezit uvádění uvedených potravin a složek na trh. V ČR je touto autoritou: Ministerstvo zemědělství

Zodpovědnost za rozhodnutí, zda určitá potravina nebo složka potraviny, má provozovatel potravinářského podniku. V případě pochybností musí podle výše uvedeného čl. 4 nařízení (EU) č. 2015/2283 ověřit, jaký status má daná potravina v členském státě, v kterém ji chce uvést na trh poprvé.

V současné době je Evropskou komisí tvořen prováděcí akt, který stanoví jak postupovat při rozhodování o statusu dle čl. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2015/2283 o nových potravinách. Rozhodnutí o statusu pak bude závazné.

Uvedení nové potraviny na trh

Novou potravinu nebo tradiční potravinu ze třetí země lze uvést na trh EU až po zapsání na „seznam Unie“, tedy po přijetí prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se aktualizuje prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, jímž se seznam Unie zřizuje.

Žádost o autorizaci nové potraviny i notifikaci tradiční potraviny ze třetích zemí se podává přímo Evropské komisi (EK) prostřednictvím systému pro elektronické podávání: e-submission.

Seznam Unie

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 2017/2470, kterým se zřizuje Seznam Unie, obsahuje všechny nové potraviny autorizované dle předcházejícího nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997 o nových potravinách.

Povolení je již obecné, není určeno pouze žadateli. Pro každou položku jsou definovány podmínky použití, požadavky na označování a její specifikace. Seznam bude průběžně

Autorizace nové potraviny

Žádost o autorizaci nové potraviny, jejíž forma je stanovena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2469 a specifikována v dokumentu Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA) se podává přímo EK prostřednictvím elektronického systému dle čl. 10 nařízení (EU) č. 2015/2283. EK předloženou dokumentaci posoudí a v případě, že by daná potravina mohla mít dopad na zdraví člověka, je o hodnocení požádán EFSA, který do 9 měsíců přijme vědecké stanovisko. Poté EK vytvoří návrh prováděcího rozhodnutí Komise, kterým se aktualizuje Seznamu Unie. Ten je předložen ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva, který tvoří zástupci jednotlivých členských zemí EU. Po schválení je návrh EK publikován a nová potravina může být legálně uvedena na trh EU.

Notifikace tradiční potraviny ze třetích zemí 

Žádost o notifikaci tradiční potraviny ze třetích zemí, jejíž forma je stanovena prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2068 a rozsah předložených informací je specifikován v dokumentu EFSA se také podává přímo EK prostřednictvím elektronického systému dle čl. 14 nařízení (EU) č. 2015/2283. EK posoudí předloženou dokumentaci (oprávněnost podání, zda je kompletní atd.). Poté je žádost předána EFSA a členským státům EU, jež mohou ve lhůtě 4 měsíců vznášet náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti tradiční potraviny ze třetích zemí.

Pokud žádné námitky nejsou vzneseny, je návrh na aktualizaci Seznamu Unie předložen ke schválení Stálému výboru pro rostliny, zvířata, potraviny a krmiva. Po schválení je návrh EK publikován a nová potravina může být legálně uvedena na trh EU.

Pokud jsou vzneseny náležitě odůvodněné námitky týkající se bezpečnosti, nemůže být potravina schválena a zařazena na Seznam Unie. Žadatel má však možnost podat žádost dle čl. 16 nařízení (EU) č. 2015/2283.  

Jak podat žádost o autorizaci nebo notifikaci?

 • Nezbytnou podmínkou je vytvoření přístupu do systému EK - EU Login: EU login website.

 • S vytvořeným přístupem může žadatel vstoupit do systému a bude moci vytvořit, upravovat nebo doplňovat vlastní žádost.

 • Všechny změny budou žadateli zasílány na e-mail, který zadal do systému.

Hmyz

Názor na právní status celého hmyzu jako potraviny nebyl až do začátku letošního roku mezi jednotlivými členskými státy EU shodný Proto většina zemí, včetně ČR, sdílela názor Evropské komise, že se jedná o neschválenou novou potravinu dle tehdy platného nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 258/1997. Za nové potraviny jej nepovažovalo jen několik zemí, v nichž hmyz mohl být, na základě národních předpisů, uváděn jako potravina na trh.

Od 1. 1. 2018 je v EU použitelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 o nových potravinách, které jasně definuje hmyz a výrobky z hmyzu jako novou potravinou ve smyslu tohoto nařízení. Hmyz a hmyzí produkty totiž nebyly tradiční součástí jídelníčku obyvatel EU před 15. 5. 1997 a splňují tím definici nové potraviny. Proto by každý druh hmyzu měl projít schvalovacím procesem podle nařízení (EU) 2283/2015 před tím, než je uveden na trh. Současně však toto nové nařízení stanovilo v čl. 35 odst. 2 přechodné období, které umožní legalizovat všechny potraviny, které nepatřily do působnosti nařízení původního (nařízení (ES) č. 258/1997), byly tedy na trh uvedeny v souladu s předpisy, ale do působnosti nařízení nového (nařízení (EU) 2015/2283) již spadají. Některé druhy hmyzu se tak dostaly na základě národních výjimek na vnitřní trh EU a čl. 35 nařízení (EU) 2015/2283 byly od 1. 1. 2018 legalizovány pro celý trh EU.

Dle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 je uvedení na trh konkrétního druhu hmyzu jako potraviny možné, je však podmíněno splněním následujících podmínek:

 • jedná se o druh hmyzu, který byl v souladu s národními předpisy v některé z členských zemí uveden na trh před 1. 1. 2018;

 • nejpozději do 1. 1. 2019 bude pro daný druh podána žádost [1] o povolení nové potraviny, lhůta pro podání žádosti je do 1. 1. 2019 [2].

Pokud budou tyto dva požadavky splněny, konkrétní druh hmyzu, pro který bude podána žádost, může být uváděn na trh do přijetí rozhodnutí o žádosti, nejpozději však do 2. 1. 2020).

Současná možnost uvádět hmyz na trh je časově omezená a podmíněná. Po 2. 1. 2020 budou moci být uváděny pouze druhy autorizované, tedy zapsané na Seznam Unie [3].

 

Jaké druhy hmyzu je nyní možné dočasně uvádět na trh?

Situace k 7. 6. 2018

V souladu s právními předpisy byly uvedeny na trh na základě národních výjimek před 1. 1. 2018 následující druhy hmyzu:

Acheta domesticus – cvrček domácí

Alphitobius diaperinus – larvy potemníka stájového - Buffalo

Gryllodes sigillatus – cvrček krátkokřídlý

Locusta migratoria – saranče stěhovavá

Schistocerca gregaria - saranče pustinná

Tenebrio molitor – larvy potemníka moučného (moučný červ)

MZe připravilo společně s některými členskými státy detailní přehled, který bude průběžně aktualizován: Seznam druhů hmyzu, u kterých je známo, že byly legálně uvedeny na trh před 1. 1. 2018

Stále je však možné, že na trhu jsou i jiné druhy hmyzu. V případě jiných druhů je třeba, aby bylo doloženo, že konkrétní druh byl uveden na trh v souladu s předpisy před 1. 1. 2018.


Chov a zpracování hmyzu

Ministerstvo zemědělství zaznamenalo rostoucí zájem o chov a zpracování hmyzu, rozhodlo se tedy vypracovat dokument, který by zájemcům o uvedení hmyzu jako potraviny na trh pomohl.

Ve spolupráci s odborníky zabývajícími se entomofágií a zástupci dozorových orgánů byl vypracován dokument pro výrobce a zpracovatele jedlého hmyzu: Zásady správné zemědělské a výrobní praxe produkce hmyzu určeného pro lidskou spotřebu.

Veškeré informace o uvádění nových potravin na trh naleznete na webových stránkách Informačního centra bezpečnosti potravin a na portále eagri.cz.

S konkrétními dotazy je možné obracet se na Ministerstvo zemědělství elektronicky na adresu novelfoods@mzecz.  

 


[1] Pokud žadatel nepožádá o pětiletou ochranu dat, bude povolení nové potraviny je dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 obecné, platné pro všechny. Tzn., že o schválení nemusí žádat každý, stačí, aby žádost byla podána jedním subjektem.

[2] dle čl. 8 odst. nařízení Komise (EU) 2017/2469 je lhůta pro podání žádostí podle čl. 35 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/2283 1. 1. 2019

[3] Seznam Unie je zřízen prováděcím nařízením Komise (EU) č. 2017/2470, obsahuje výčet všech autorizovaných nových potravin, definuje kategorie potravin, pro které je povolení platné, může stanovit maximální povolené množství, ukládat další požadavky na označování produktu a může obsahovat také ustanovení o ochraně dat, což znamená, že povolení je po 5 let od schválení platné pouze pro žadatele

 

Související právní předpisy:

Další dokumenty:

Přílohy


4.4.2018

Cascara – lze ji uvádět na trh jako potravinu?

Informace Ministerstva zemědělství o tzv. "cascaře" a postupu pro její legální uvedení na trh.