přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dotace a programy

Finanční podpora hospodaření v lesích a myslivosti je poskytována v souladu s příslušnými ustanoveními lesního zákona, zákona o myslivosti a zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin. Oblast finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti je dále upravena nařízením vlády č. 30/2014 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Podle lesního zákona je poskytována zejména částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin, úhrada nákladů na zpracování lesních hospodářských osnov, úhrada nákladů na opatření meliorací a hrazení bystřin v lesích prováděná z rozhodnutí orgánu státní správy lesů ve veřejném zájmu a úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát. Dále Ministerstvo zemědělství podporuje hospodaření v lesích poskytováním služeb a finančních příspěvků. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích jsou poskytovány zejména na:

 • ekologické a k přírodě šetrné technologie při hospodaření v lese,
 • obnovu, zajištění a výchovu porostů do 40 let věku,
 • opatření k obnově lesů poškozených imisemi a lesů chřadnoucích vinou antropogenních vlivů,
 • vyhotovení lesních hospodářských plánů za podmínky poskytnutí jejich dat v digitální formě pro potřeby státní správy lesů,
 • ochranu lesa před kalamitními hmyzími škůdci.

Podle zákona o myslivosti Ministerstvo zemědělství podporuje vybrané činnosti mysliveckého hospodaření poskytováním služeb a finančních příspěvků.  Finanční příspěvky na vybrané myslivecké činnosti jsou poskytovány zejména na:

 • zlepšování životního prostředí zvěře,
 • podporu ohrožených druhů zvěře,
 • oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy,
 • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a loveckých dravců,
 • preventivní veterinárně léčebné akce a zdolávání nákaz v chovech zvěře,
 • ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin.

Podle zákona o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Ministerstvo zemědělství poskytuje finanční podporu shromažďování, hodnocení, dokumentace, ochrany a reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin v rámci Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin a provozování Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin. Tyto dotace jsou poskytovány na:

 • podporu genových základen,
 • podporu zdrojů kvalifikovaného reprodukčního materiálu (rodičů rodiny, ortetů, klonů, semenných sadů a směsí klonů),
 • podporu zřízení a činnosti Národní banky osiva a explantátů lesních dřevin.

zobrazit seznam dalších článků