RDM_INF01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 20.11.2019 První verze služby
1.1 24.6.2020 Úpravy dle PZ 557.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek bez ESB obálky
subjektid  long 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
ID subjektu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověď bez ESB obálky
subjektid  long 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
ID subjektu
subjekt  1 - 1 Element subjekt
obchodni_jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 255 Obchodní jméno subjektu
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 24 Jméno FO
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 35 Příjmení FO
titul_pred  string 0 - 1 Max. délka: 35 Titul před jménem
titul_za  string 0 - 1 Max. délka: 10 Titul za jménem
seznam_uo  1 - 1 Element seznamu účetních období subjektu
ucetni_obdobi  0 - N Účetní období subjektu
id_uo  int 0 - 1 Identifikátor účetního období. Je vracen ve všech výstupech, na vstupu je ignorován.
datum_od  date 1 - 1 Datum počátku účetního období
datum_do  date 1 - 1 Datum konce účetního období
exids  1 - 1 Element seznamu externích identifikátorů.
exid  0 - N Externí identifikátor subjektu (v případě RDM je jediným zpracovávaným identifikátorem IČO)
@platnost_od  dateTime 1 - 1
@platnost_do  dateTime
@exidkod  string
limity_stav  1 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor v jednotlivých oblastech
oblast_stav  0 - N
oblast  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód oblasti
limit  double 1 - 1 Výše limitu pro danou oblast v EUR
cerpano  double 1 - 1 Součet hodnot všech podpor čerpaných v rámci dané oblasti v posledních třech účetních obdobích subjektu v EUR
@doprava  boolean
seznam_podpor  1 - 1 Element seznamu podpor
podpora  0 - N Element podpory
oblast  string 1 - 1 Hodnoty:
- ZP
- RY
- DO
- OS
- SL
Identifikace oblasti – hodnoty z číselníku
datum_prideleni  date 1 - 1 Datum přidělení podpory
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Identifikace měny (CZK – koruna česká, EUR – Euro)
castka_kc  double 0 - 1 Částka uvedená v měně CZK
castka_euro  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v Euro
forma_podpory  short 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999 Forma podpory dle platného číselníku.
ucel_podpory  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Popis účelu podpory
pravni_akt_poskytnuti  int 1 - 1 Právní akt poskytnutí podpory dle platného číselníku.
cj_poskytovatel  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ poskytovatele
cj_prijemce  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ příjemce
rezim_podpory  0 - 1 Element režimu podpory
adhoc  boolean 1 - 1 Příznak, jestli se jedná o „ad-hoc“ podporu (hodnota 1) nebo o podporu v rámci „režimu podpory“ (hodnota 0).
nazev  string 0 - 1 Max. délka: 1000 Název režimu podpory.
datum_od  date 0 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – počátek.
datum_do  date 0 - 1 Datum účinnosti režimu podpory – konec.
id_podpory  int 1 - 1 ID podpory
poskytovatel_id  long 1 - 1 SZR-ID poskytovatele
poskytovatel_ojm  string 1 - 1 Název poskytovatele
dn_uzivatele  string 1 - 1 Max. délka: 255 DN uživatele, který podporu vložil (editoval).
stav  int 1 - 1 Stav podpory. Dle číselníku stavu podpor.
seznam_priznaky  0 - 1 Element seznamu příznaků
priznak  0 - N Příznak podpory
kod  int 1 - 1 Kód příznaku dle číselníku příznaků podpory.
popis  string 1 - 1 Max. délka: 100 Popis příznaku (INFO – informační, PROBLEM – problémový příznak). Alespoň jeden PROBLEM příznak způsobí STAV celé podpory jako problémový
nazev  string 1 - 1 Max. délka: 100 Název příznaku
insdat  dateTime 1 - 1 Datum a čas vložení podpory
edidat  dateTime 0 - 1 Datum a čas poslední změny podpory (pokud nedošlo k žádné změně podpory od jejího vložení, není element uveden)
datum_zahajeni_cinnosti  date 0 - 1 Datum zahájení činnosti subjektu
datum_narozeni  date 0 - 1 Datum narození
limity_stav_narizeni  1 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor podle jednotlivých nařízení
narizeni_stav  0 - N Informace o čerpávní podpor v konkrétním nařízení
kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód nařízení
limit  double 1 - 1 Výše limitu pro dané nařízení v EUR
cerpano  double 1 - 1 Součet hodnot všech podpor čerpaných v rámci daného nařízení za poslední tři účetní období subjektu v EUR