RDM_INF01A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 8.2.2010 První verze služby
1.1 21.6.2010 Odstraněn element zakaz_kumulace na výstupu služby.
1.2 15.7.2011 Nový element datum_zahajeni_cinnosti na výstupu služby podle PZ 2011/01.
1.3 19.6.2012 Implementace NK 360/2012 - SGEI
1.4 6.12.2012 Změny podle SPECIFIKACE POŽADAVKU_No04_Integrace_RDM_na_ZR
1.5 28.11.2014 Rozšíření výstupu o element NARIZENI_STAV podle TPZ_eAGRI_2014_13.

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Požadavek (vstup bez ESB obálky)
subjektid  positiveInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
ID subjektu

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Odpověd (výstup bez ESB obálky)
subjektid  positiveInteger 1 - 1 Min. hodnota (včetně): 1000000000
Max. hodnota (včetně): 9999999999
Identifikátor vráceného subjektu
subjekt  1 - 1 Element subjekt
obchodni_jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 255 Obchodní jméno subjektu
jmeno  string 0 - 1 Max. délka: 24 Jméno FO
prijmeni  string 0 - 1 Max. délka: 35 Příjmení FO
titul_pred  string 0 - 1 Max. délka: 35 Titul před jménem
titul_za  string 0 - 1 Max. délka: 10 Titul za jménem
seznam_uo  1 - 1 Element Seznamu účetních období subjektu
ucetni_obdobi  0 - N Element účetního období
id_uo  int 0 - 1 Identifikátor účetního období. Je vracen ve všech výstupech, na vstupu je ignorován.
datum_od  date 1 - 1 Datum počátku účetního období
datum_do  date 1 - 1 Datum konce účetního období
exids  1 - 1 Element seznamu externích identifikátorů.
exid  0 - N Externí identifikátor subjektu (v případě RDM jsou zpracovávanými externími identifikátory IČ, RČ)
@platnost_od  dateTime 1 - 1 Datum platnosti ext. identifikátoru OD
@platnost_do  dateTime Datum platnosti ext. identifikátoru DO
@exidkod  string 1 - 1 Kód ext. identifikátoru subjektu (např. ICO, RCI). Hodnota z číselníku. Platné hodnoty pouze RČ, IČ.
@zdrojdat  string Zdroj dat
limity_stav  1 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor.
oblast_stav  0 - N Oblast čerpání podpor
oblast  string 1 - 1 Max. délka: 2 Název oblasti
limit  double 1 - 1 Výše limitu pro danou oblast
cerpano  double 1 - 1 Součet hodnot všech podpor čerpaných v rámci dané oblasti
@doprava  boolean Zda je subjekt činný v dopravě (atribut je nepoužívaný a bude zrušen)
seznam_podpor  1 - 1 Element seznamu podpor
podpora  0 - N Element podpory
oblast  string 1 - 1 Hodnoty:
- ZP
- RY
- DO
- OS
- SL
Identifikace oblasti – hodnoty z číselníku – je zajištěno v XSD pomocí enumeration
datum_prideleni  date 1 - 1 Datum přidělení podpory
mena  string 1 - 1 Hodnoty:
- CZK
- EUR
Identifikace měny (CZK – koruna česká, EUR – Euro)
castka_kc  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v CZK.
castka_euro  double 0 - 1 Částka přidělené podpory uvedená v Euro.
forma_podpory  positiveInteger 1 - 1 Max. hodnota (včetně): 999 Forma podpory dle platného číselníku.
ucel_podpory  string 1 - 1 Max. délka: 1000 Popis účelu podpory
pravni_akt_poskytnuti  int 1 - 1 Právní akt poskytnutí podpory dle platného číselníku.
cj_poskytovatel  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ poskytovatele
cj_prijemce  string 0 - 1 Max. délka: 1000 ČJ příjemce
id_podpory  int 1 - 1 ID podpory
poskytovatel_id  int 1 - 1 SZR-ID poskytovatele
poskytovatel_ojm  string 1 - 1 Název poskytovatele
dn_uzivatele  string 1 - 1 Max. délka: 255 DN uživatele, který podporu vložil (editoval).
stav  int 1 - 1 Stav podpory. Dle číselníku stavu podpor.
seznam_priznaky  0 - 1 Element seznamu příznaků
priznak  0 - N Příznak podpory.
kod  int 1 - 1 Kód příznaku dle číselníku příznaků podpory.
popis  string 1 - 1 Max. délka: 100 Popis příznaku (INFO – informační, PROBLEM – problémový příznak). Alespoň jeden PROBLEM příznak způsobí STAV celé podpory jako problémový
nazev  string 1 - 1 Max. délka: 100 Název příznaku
datum_zahajeni_cinnosti  date 0 - 1 Datum zahájení činnosti subjektu
datum_narozeni  date 0 - 1 Datum narození
limity_stav_narizeni  1 - 1 Element aktuálního stavu čerpání podpor - detail podle nařízení.
narizeni_stav  0 - N Informace o čerpání podpor podle daného nařízení Komise
kod  string 1 - 1 Max. délka: 2 Kód nařízení
limit  double 1 - 1 Výše limitu pro dané nařízení
cerpano  double 1 - 1 Součet hodnot všech podpor čerpaných podle daného nařízení