LPI_GKN01B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 28.5.2019 vytvoření
1.1 26.6.2019 přidání elementů pro souřadnice - SOURADNICE_X,SOURADNICE_Y
1.2 28.8.2019 přidání elementů - STAVID

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
GETDATA  boolean 1 - 1 Číselník nabývající hodnot 0/1 – 0 – jen datum poslední změny, 1 – Kompletní historie PB/DPB s údaji z KN (kde jsou k dispozici).
DATOD  date 0 - 1 Datum nejstarší účinnostido půdních bloků (bloky, které nejsou účinné ukončily účinnost před tímto datem v odpovědi nebudou předány) – cílem je, do budoucna nepřenášet dokola kompletní data s veškerou historií. Není-li vyplněno považuje se za datum start LPIS 21.3.2004.
DATDO  date 0 - 1 Datum nejmladší účinnostiod půdních bloků (bloky, které nejsou účinné nebo zahájily účinnost po tomto datu v odpovědi nebudou předány) – cílem je ošetřit i gigantické subjekty, kde může být nakonec problematické všechny PB/DPB předat v jedné odpovědi a bude vhodné data zesynchronizovat po časových úsecích.
CTVEREC  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKOD  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód PB/DPB.
STAVID  int 0 - 1 Hodnoty:
- 4
- 5
Stav DPB - hodnoty 4 (účinný),5 (historický).

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
DATA  1 - 1 Element - DATA.
STATUS  int 1 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
Může nabývat hodnoty 1/0 – 1-subjekt je evidován v LPIS, 0-subjekt není evidován v LPIS.
DATZMENYPB  date 1 - 1 Datum poslední změny v datech PB/DPB daného uživatele. Je-li STATUS = 0, pak se vrací 31.12.2999.
PUDNIBLOK  0 - N Element - půdní blok.
IDFB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Primární klíč – jednoznačný identifikátor PB/DPB.
IDDPB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Nový identifikátor DPB.
STAVID  int 1 - 1 Hodnoty:
- 4
- 5
Stav DPB.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód dílu půdního bloku.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Účinnost bloku od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Účinnost bloku do.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra bloku [ha] (přesnost 0,01 ha).
KULTURAID  int 1 - 1 Hodnoty:
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 9
- 10
- 11
- 12
- 91
- 92
- 97
- 98
- 99
ID kultury v podrobném členení. 2 - orná půda 3 - chmelnice 5 - jiná trvalá kultura 7 - travní porost 10 - úhor 11 - tráva na orné 12 - mimoprodukční 31 - chmelnice 41 - vinice 61 - ovocný sad - Režim obhospodařování intenzivní ovocnářství 62 - ovocný sad - bez zápisu 71 - travní porost - stálá pastvina 72 - travní porost - ostatní 91 - školka 92 - zelinářská zahrada 93 - jiná kultura 97 - rybník 98 - porost RRD 99 - zalesněná půda
KULZJZKRATKA  token 1 - 1 Hodnoty:
- R
- C
- V
- J
- S
- T
- O
- U
- G
- M
- K
- Z
- B
- D
- L
Zkratka kultury dle původního zjednodušeného členění (bez podkultur). R - orná půda C - chmelnice V - vinice S - ovocný sad T - travní porost O - jiná kultura K - školka Z - zelinářská zahrada B - rybník D - porost RRD L - zalesněná půda G - tráva na orné M - mimoprodukční J - jiná trvalá kultura U - úhor
PREKRYVPARKN  0 - N Element – nápočet překryvů s katastrálními parcelami (pokud není element uveden, jedná se o PB v k.ú. bez digitalizované mapy).
ID  long 1 - 1 Počet platných číslic: 30 ID parcely v KN.
KUKOD  int 1 - 1 Počet platných číslic: 6 Kód katastrálního území dle číselníku ČÚZK.
DRUHCISLOVANI  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
Katastrální územní s jednou čís. řadou mají hodnotu 2. Katastrální území s dvěma čís. řadami mají 1=stavební, 2=pozemková.
PARCISLO  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Parcelní číslo dle KN.
PARPODLOMENI  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 10
Podlomení parcelního čísla.
DATUMVZNIKUPAR  date 1 - 1 Datum vzniku parcely.
DATUMZANIKUPAR  date 0 - 1 Datum zániku parcely (nyní nevyplněn, bude použit pro historické záznamy).
DRUHPOZKOD  int 1 - 1 Počet platných číslic: 2 Kód druhu pozemku.
DRUHPOZNAZEV  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 60
Název druhu pozemku.
ZPUSOBVYUZITIPOZKOD  int 0 - 1 Počet platných číslic: 4 Kód způsobu využití pozemku.
ZPUSOBVYUZITIPOZNAZEV  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 60
Název způsobu využití pozemku.
VYMPARCELA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 12
Přesnost: 4
Výměra parcely (v m2).
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 12
Přesnost: 4
Výměra překryvu (v m2).
SOURADNICE_X  token 0 - 1 Souřadnice X (formát S-JTSK).
SOURADNICE_Y  token 0 - 1 Souřadnice Y (formát S-JTSK).
LVCISLO  int 0 - 1 Počet platných číslic: 6 identifikátor listu vlastnictví.