LPI_GDP11B

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 12.1.2017 vytvoření
1.1 13.6.2017 přidání typu EROZE2G
1.2 18.9.2017 přidání elementů EROZENIPOZEMKY, PTOPATRENI
1.3 5.4.2018 Doplnění popisu kodu ANC/LFA
1.4 13.12.2018 přidání elementu CHYBY
1.5 10.10.2019 přidání typu OPV
1.6 9.4.2020 Přidané hodnoty do ZAKLADNI - VYMERAZPUS,VYMERANEZPUS a rozšíření typu OPVZ o nové elementy
1.7 23.7.2020 Přidané hodnoty do ZAKLADNI - MINVZDALOCHRZDR a přidání elementu UPOB
1.8 5.5.2021 Rozšíření výčtu KATEGORIEOPVZ, přidané hodnoty do ZAKLADNI - OKRESKOD, OKRESNAZEV, OKRESLAUKOD
1.9 12.7.2021 Přidaní elementu VYMPREKRYV4DM do typu dat LFA a MZP

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
GETDATA  boolean 1 - 1 Číselník nabývající hodnot 0/1 – 0 – jen datum poslední změny, 1 – Kompletní historie DPB
CTVEREC  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKOD  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód.
IDDPB  int 0 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace DPB - interní ID DPB (pouze doplňkové pro lepší identifikaci hledaného DPB, má-li jej konzument k dispozici).
KUKOD  int 0 - 1 Identifikace katastrálního území.
DATOD  date 1 - 1 Datum nejstarší účinnosti od DPB (bloky, které ukončily účinnost před tímto datem v odpovědi nebudou předány). Interval mezi DATOD a DATDO nesmí být větší než 6 měsíců. V případě delšího intervalu služba vrátí chybu. Jedná se o ochranu před zátěží serveru v případě velkého množství dotazů .
DATDO  date 1 - 1 Datum nejmladší účinnosti do DPB (bloky, které zahájily účinnost po tomto datu v odpovědi nebudou předány). Interval mezi DATOD a DATDO nesmí být větší než 6 měsíců. V případě delšího intervalu služba vrátí chybu. Jedná se o ochranu před zátěží serveru v případě velkého množství dotazů.
TYPDATA  1 - N Element – kolekce pro definici dat, která chce uživatel přebírat. Není-li vyplněno posílají se všechna data.
TYPDATAKOD  string 1 - 1 Max. délka: 10

Hodnoty:
- ZAKLAD
- KATUZE
- EVP
- NS
- EROZE
- LFA
- MZP
- OPVZ
- OPV
- BPEJ
- ZAKLADMIN
- EROZE2G
- UPOB
Služba umožňuje volit následující typy dat: ZAKLAD (UZIVATEL, ZAKLADNI) KATUZE(PREKRYVKATUZE) EVP(SEZNAMEVP) NS (APLPAS) EROZE (OPATRENIEROZE) LFA (LFA) MZP (MZP) OPVZ (OPVZ) OPV BPEJ (BPEJ) ZAKLADMIN EROZE2G .

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
DATZMENYDPB  date 1 - 1 Datum poslední změny v datech daného uživatele.
DPB  0 - N Element - půdní blok.
CHYBA  token 0 - 1 . Vrátí údaj, zda k danému datu existuje DPB s návrhem na zrušení anebo probíhá čekání na námitky nebo probíhá námitkové řízení. Číselník chybových stavů bude převzat ze služby užívání v čase, bude však rozlišovat stavy: a. Díl má návrh na zrušení předcházející datu platnosti b. V LPIS je k danému dílu podána námitka k řízení předcházející datu platnosti c. DPB je v řízení, u kterého běží lhůta pro podání námitek d. Nejistý režim EZ .
CHYBY  0 - 1 Elementu CHYBY
CHYBA  1 - N Element CHYBA
KODCHYBY  token 1 - 1 Kod chyby
POPIS  token 1 - 1 Popis chyby
IDDPB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace DPB - interní ID DPB.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Identifikace DPB - čtverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Identifikace DPB - zkrácený kód.
STAV  token 1 - 1 Stav DPB (účinný, historický).
STAVID  int 1 - 1 Hodnoty:
- 4
- 5
Stav DPB (účinný, historický) - vyjádřeno formou čísla. Hodnota odpovídá hodnotě v requestu, protože na tuto hodnotu je proveden filtr. 4 – účinný 5 - historický
UCINNOST_DLE_ZAKONA  date 0 - 1 Účinnost dle zákona. U stavu DPB v návrhu není.
GEOMETRIE  token 1 - 1 Zákres DPB ve vektorovém formátu.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost ID DPB v LPISu Od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost ID DPB v LPISu Do.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra DPB v [ha] - na 2 desetinná čísla.
VYMERAOPV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra OPV sumárně v [ha] - na 2 desetinná čísla..
KULTURA  token 1 - 1 Kultura zkratkou (R, C, V, J, G ….).
KULTURAID  int 1 - 1 Kultura číselným kódem (2, 3, 4, 5, ….).
KULTURANAZEV  token 1 - 1 Kultura popisem (orná půda, chmelnice, vinice, atd.).
KULTURAOD  date 0 - 1 Stávající kultura od.
UZIVATEL  1 - 1 element uživatele.
IDUZIVATELE  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 identifikátor uživatele.
JMENO  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Jméno - používá se u fyzických osob.
PRIJMENI  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Příjmení - používá se u fyzických osob.
OBCHODNIJMENO  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Obchodní jméno - používá se u právnických osob.
IC  int 0 - 1 Počet platných číslic: 8 IČ.
PRAVNIFORMA  int 0 - 1 číselné označení právní formy.
ZAKLADNI  0 - N Element – kolekce základních údajů o DPB.
KOD  token 1 - 1 Možný výčet údajů pro sekci základní: NADMVYSKA, SVAZITOST, OBVOD, MINVZDALVODA, NUTS4KOD, ORIENTS, ORIENTSV, ORIENTV, ORIENTJV, ORIENTJ, ORIENTJZ, ORIENTZ, ORIENTSZ, ORIENTR MARGEXPOZSS, MAPOVYLIST, MAPOVYLIST5000, VYMERABEZEVP, EKO kód: Informace o ekologickém režimu. Režim ekologického zemědělství: 0 - Konvence 1 - Certifikované EZ 2 - Přechodné období 3 - Nejisté PO 4 - Nejisté EZ 5 - Přechodné období blokované, VYMMELIO, VYMECP, VYMECPZMEN, VODAPREKRYVSVAZITE, VYMERAZPUS, VYMERANEZPUS, MINVZDALOCHRZDR, OKRESKOD, OKRESNAZEV, OKRESLAUKOD .
[HODNOTANUM nebo HODNOTAINT nebo HODNOTASTR] 
HODNOTANUM  decimal 1 - 1 Hodnota údaje numerického.
HODNOTAINT  int 1 - 1 Hodnota údaje integer.
HODNOTASTR  token 1 - 1 Hodnota údaje textoveho.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od údaje.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do údaje.
PREKRYVKATUZE  0 - N Element KÚ pod DPB.
KUNAZEV  token 1 - 1 Název katastrálního území.
KUKOD  int 1 - 1 Počet platných číslic: 6 Číslo KÚ.
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 4
Výměra DPB v KÚ. V [ha] na 4 desetinné čísla.
DLECENTROID  int 0 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
příznak zda uvedené KÚ je bráno jako hlavní dle centroidu.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu DPB s k.ú. (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
SEZNAMEVP  0 - N Element EVP na DPB.
EVPID  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace EVP - interní kód LPIS.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Identifikace EVP - ctverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Identifikace EVP - zkrácený kód.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 10
Přesnost: 2
Výměra EVP v [m2] - na 2 desetinná čísla.
VYMERAPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 10
Přesnost: 2
Výměra překryvu DPB s EVP [m2].
GEOMETRIEEVP  token 1 - 1 Geometrie polygonu EVP.
DRUHNAZEV  token 1 - 1 Např. skupina dřevin nebo soliterní …
DRUHID  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Druh vyjádřen numericky. exaktní výčet bude uveden v enumeration ve WSDL) 1 - mez 2 - terasa 3 - travnatá údolnice 4 - skupina dřevin 5 - stromořadí 6 - solitérní dřevina 7 - Zalesněná plocha 8 - Příkop 9 - Krajinotvorný sad 10 - Rychle rost. dřeviny 11 - Mokřad
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
MZP  0 - N Element – nápočet překryvů PB s polygony ENVIRO luk a zvláště chráněnými územími MŽP.
MZPKOD  token 1 - 1 Kód zvláště chráněného území nebo NATURA2000. Součástí bude I plnění položky Oprávněná plocha NATURA. Předpokládané hodnoty: VZCHU překryv s velkoplošnými ZCHÚ (NP, CHKO), MZCHU překryv s maloplošnými ZCHÚ (PP, PR, NPP, NPR), VZCHUOCHRPAS překryv s ochrannými pásmy VZCHÚ, 1ZONAZCHU, NATURAPTACI (výměra natura 2000 PL na DPB) NATURAEVL (výměra natura 2000 EVL na DPB) GEOMSJEDZCHU (geometrické sjednocení ploch zchú v rámci DPB), OPRNATURA (oprávněná plocha pro natura na z.p.), .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu [ha].
VYMPREKRYV4DM  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 4
Výměra překryvu na 4 desetinná místa.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
LFA  0 - N Element – nápočet překryvů s jednotlivými pásmy ANC/LFA.
LFAKOD  token 1 - 1 Kód pásma ANC/LFA (povolené hodnoty: HA, HB, OA, OB, S a SX a H1,H2,H3,H4,H5 a O1,O2,O3 a XOA,XOB).
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s pásmem LFA [ha].
VYMPREKRYV4DM  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 4
Výměra překryvu na 4 desetinná místa.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu s LFA pásmem od (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu s LFA pásmem do.
OPV  0 - N Přehled navázaných zákresů OPV.
KODZAKRES  token 1 - 1 Kód zákresu OPV.
GEOMETRIE  token 1 - 1 Geometrie primárního zákresu OPV (včetně nárazníkové zóny).
APLPASMO  0 - N Element – nápočet překryvů s aplikačními pásmy (jen u kultury 2 – orná půda a zároveň ZARAZENIDOZOD = 1).
APLPASKOD  int 1 - 1 Kód aplikačního pásma 1- I. aplikační pásmo 2- II. aplikační pásmo 3- Aplikační pásmo III.a 4- Aplikační pásmo III.b 0- apl. pásmo nestanoveno (chybí BPEJ) .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s apl. pásmem [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s apl. pásmem (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
VYNOSHLADINA  0 - N Element – nápočet překryvů s výnosovými hladinami (jen u kultury 2 – orná půda a zároveň ZARAZENIDOZOD = 1).
VYNOSHLADINAKOD  int 1 - 1 Kód výnosové hladiny- hodnoty 1,2,3 a 0- výnosová hladina nestanovena (chybí BPEJ).
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s pásmem výnos. hladiny [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s výnos. hladinou (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
BPEJ  0 - N Element - nápočet překryvů s polygony BPEJ.
BPEJKOD  token 1 - 1 Kód BPEJ.
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s BPEJ (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
OPATRENIEROZE  0 - N Element – kolekce protierozních opatření.
EROZEKATEG  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
Kategorie erozní ohroženosti 1- Silně ohrožené 2- Mírně ohrožené 3- Neohrožené .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s erozně ohroženou vrstvou (v ha).
OSEVOD  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se překryv vztahuje.
OSEVDO  date 1 - 1 Datum osevu do, pro který se překryv vztahuje.
OPVZ  0 - N Překryv s ochrannými pásmy vodních zdrojů a ochrannými pásmy lázeňských zdrojů.
KATEGORIEOPVZ  int 1 - 1 V enum je uveden číselník kódů OPVZ: 0 - nerozlišený stupeň, 10 - nerozlišený stupeň, 11 - I.stupeň, 20 - II.stupeň, 21 - PHO2a, 22 - PHO2b, 30 - PHO3 90 - OPLZ – ochranné pásmo lázeňského zdroje
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s OPVZ [ha].
NAZEV  token 0 - 1 Název ochranného pásma VZ.
TYP  token 0 - 1 Typ ochranného pásma vodních zdrojů – podzemní zdroj x povrchový zdroj x nerozlišený zdroj. Typ ochranného pásma lázeňského zdroje - I., I A, I B, II. II A, II B, II C
OVERENO  boolean 0 - 1 Boolean stanovující, zda data OPVZ jsou ověřená či neověřená.
URLROZHODNUTI  token 0 - 1 URL s odkazem na stažení relevantního rozhodnutí.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu od (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
EROZE2G  0 - N Element – kolekce informací o nové erozi
VYSLEDNAEROZE  string 1 - 1 Max. délka: 3

Hodnoty:
- SEO
- MEO
- NEO
Kategorie erozní ohroženosti SEO- Silně ohrožené MEO- Mírně ohrožené NEO- Neohrožené
SEOCELKEM  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO celkem
SEOMEOCELKEM  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO+MEO celkem
MAXSOUVSEO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO celkem
MAXSOUVSEOMEO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO+MEO celkem
OSEVOD  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
OSEVDO  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
PTOPATRENI  0 - N Element – kolekce hodnot půdoochranných opatření.
KOD  token 1 - 1 Kód půdoochranné technologie.
UPOB  0 - N Element UPOB – nápočet překryvů s uzavřenou pěstební oblastí brambor
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s uzavřenou pěstební oblastí brambor.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu s UPOB od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu s UPOB do.
EROZENIPOZEMKY  0 - N Element - erozní pozemky, které vytvořil farmář . Vrací se pouze v případě requestu s typemdat EROZE2G.
ID  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 ID erozního pozemku
TYP  string 1 - 1 Max. délka: 3

Hodnoty:
- EEP
- VEP
Kategorie eroz, pozemku: EEP – externí erozní pozemek VEP – vnitřní erozní pozemek
DATUMVYTVORENI  date 1 - 1 Datum vytvoření/poslední aktualizace
VYTVORILKDO  token 1 - 1 Jméno a příjmení loginu, který objekt založil
POZNAMKA  token 0 - 1 Poznámka
GEOINFO  0 - N Element – kolekce hodnot geografických informací
KOD  token 1 - 1 Kód informace (SVAZITOST, VYMERA).
HODNOTA  decimal 1 - 1 Hodnota příslušné informace
PRISLUSDPB  0 - 1 Element – příslušný DPB k danému konkrétnímu pracovnímu zákresu typu VEP nebo EEP
FBID  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 ID dílu půdního bloku
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Čtverec DPB
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód DPB
VYMERADPB  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra DPB
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu od
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do
VYSLEDNAEROZE  string 0 - 1 Max. délka: 3

Hodnoty:
- SEO
- MEO
- NEO
Kategorie erozní ohroženosti SEO- Silně ohrožené MEO- Mírně ohrožené NEO- Neohrožené
SEOCELKEM  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO celkem
SEOMEOCELKEM  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO+MEO celkem
MAXSOUVSEO  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO celkem
MAXSOUVSEOMEO  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO+MEO celkem
OSEVOD  date 0 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
OSEVDO  date 0 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
PTOPATRENI  0 - N Element – kolekce hodnot půdoochranných opatření.
KOD  token 1 - 1 Kód půdoochranné technologie.