LPI_GDP11A

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 21.8.2015 vytvoření
1.1 12.10.2015 přidání restrikce elementu STAVID - výčet, rozšíření výčtu, rozšíření výčtu elementu DRUHID
1.2 22.10.2015 změna povinnosti parametrů v request a elementu KULTURAOD
1.3 3.12.2015 přidané hodnoty do ZAKLADNI - VYMECP, VYMECPZMEN,VYMMELIO
1.4 25.4.2016 rozšíření výčetových hodnot elementu DRUHID
1.5 16.9.2016 přidání elementů VYNOSHLADINA,BPEJ,OPATRENIEROZE (obsahuje SEO, MEO překryv),OPVZ
1.6 27.9.2016 přidání elementu APLPASMO
1.7 8.9.2017 přidání typu EROZE2G
1.8 18.9.2017 přidání elementu PTOPATRENI
1.9 5.4.2018 Doplnění popisu kodu ANC/LFA
2.0 26.5.2020 Rozšíření typu OPVZ o nové elementy

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
GETDATA  boolean 1 - 1 Číselník nabývající hodnot 0/1 – 0 – jen datum poslední změny, 1 – Kompletní historie DPB
CTVEREC  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKOD  string 0 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód.
IDDPB  int 0 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace DPB - interní ID DPB (pouze doplňkové pro lepší identifikaci hledaného DPB, má-li jej konzument k dispozici).
KUKOD  int 0 - 1 Identifikace katastrálního území.
DATOD  date 1 - 1 Datum nejstarší účinnosti od DPB (bloky, které ukončily účinnost před tímto datem v odpovědi nebudou předány). Interval mezi DATOD a DATDO nesmí být větší než 6 měsíců. V případě delšího intervalu služba vrátí chybu. Jedná se o ochranu před zátěží serveru v případě velkého množství dotazů .
DATDO  date 1 - 1 Datum nejmladší účinnosti do DPB (bloky, které zahájily účinnost po tomto datu v odpovědi nebudou předány). Interval mezi DATOD a DATDO nesmí být větší než 6 měsíců. V případě delšího intervalu služba vrátí chybu. Jedná se o ochranu před zátěží serveru v případě velkého množství dotazů.

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
DATZMENYDPB  date 1 - 1 Datum poslední změny v datech daného uživatele.
DPB  0 - N Element - půdní blok.
CHYBA  token 0 - 1 . Vrátí údaj, zda k danému datu existuje DPB s návrhem na zrušení anebo probíhá čekání na námitky nebo probíhá námitkové řízení. Číselník chybových stavů bude převzat ze služby užívání v čase, bude však rozlišovat stavy: a. Díl má návrh na zrušení předcházející datu platnosti b. V LPIS je k danému dílu podána námitka k řízení předcházející datu platnosti c. DPB je v řízení, u kterého běží lhůta pro podání námitek d. Nejistý režim EZ .
IDDPB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace DPB - interní ID DPB.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Identifikace DPB - čtverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Identifikace DPB - zkrácený kód.
STAV  token 1 - 1 Stav DPB (účinný, historický).
STAVID  int 1 - 1 Hodnoty:
- 4
- 5
Stav DPB (účinný, historický) - vyjádřeno formou čísla. Hodnota odpovídá hodnotě v requestu, protože na tuto hodnotu je proveden filtr. 4 – účinný 5 - historický
UCINNOST_DLE_ZAKONA  date 0 - 1 Účinnost dle zákona. U stavu DPB v návrhu není.
GEOMETRIE  token 1 - 1 Zákres DPB ve vektorovém formátu.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost ID DPB v LPISu Od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost ID DPB v LPISu Do.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra DPB v [ha] - na 2 desetinná čísla.
VYMERAOPV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra OPV sumárně v [ha] - na 2 desetinná čísla..
KULTURA  token 1 - 1 Kultura zkratkou (R, C, V, J, G ….).
KULTURAID  int 1 - 1 Kultura číselným kódem (2, 3, 4, 5, ….).
KULTURANAZEV  token 1 - 1 Kultura popisem (orná půda, chmelnice, vinice, atd.).
KULTURAOD  date 0 - 1 Stávající kultura od.
UZIVATEL  1 - 1 element uživatele.
IDUZIVATELE  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 identifikátor uživatele.
JMENO  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Jméno - používá se u fyzických osob.
PRIJMENI  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Příjmení - používá se u fyzických osob.
OBCHODNIJMENO  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Obchodní jméno - používá se u právnických osob.
IC  int 0 - 1 Počet platných číslic: 8 IČ.
PRAVNIFORMA  int 0 - 1 číselné označení právní formy.
ZAKLADNI  0 - N Element – kolekce základních údajů o DPB.
KOD  token 1 - 1 Možný výčet údajů pro sekci základní: NADMVYSKA, SVAZITOST, OBVOD, MINVZDALVODA, NUTS4KOD, ORIENTS, ORIENTSV, ORIENTV, ORIENTJV, ORIENTJ, ORIENTJZ, ORIENTZ, ORIENTSZ, ORIENTR MARGEXPOZSS, MAPOVYLIST, MAPOVYLIST5000, VYMERABEZEVP, EKO kód: Informace o ekologickém režimu. Režim ekologického zemědělství: 0 - Konvence 1 - Certifikované EZ 2 - Přechodné období 3 - Nejisté PO 4 - Nejisté EZ 5 - Přechodné období blokované, VYMMELIO, VYMECP, VYMECPZMEN, VODAPREKRYVSVAZITE .
[HODNOTANUM nebo HODNOTAINT nebo HODNOTASTR] 
HODNOTANUM  decimal 1 - 1 Hodnota údaje numerického.
HODNOTAINT  int 1 - 1 Hodnota údaje integer.
HODNOTASTR  token 1 - 1 Hodnota údaje textoveho.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od údaje.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do údaje.
PREKRYVKATUZE  0 - N Element KÚ pod DPB.
KUNAZEV  token 1 - 1 Název katastrálního území.
KUKOD  int 1 - 1 Počet platných číslic: 6 Číslo KÚ.
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 4
Výměra DPB v KÚ. V [ha] na 4 desetinné čísla.
DLECENTROID  int 0 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
příznak zda uvedené KÚ je bráno jako hlavní dle centroidu.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu DPB s k.ú. (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
SEZNAMEVP  0 - N Element EVP na DPB.
EVPID  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace EVP - interní kód LPIS.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Identifikace EVP - ctverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Identifikace EVP - zkrácený kód.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 10
Přesnost: 2
Výměra EVP v [m2] - na 2 desetinná čísla.
VYMERAPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 10
Přesnost: 2
Výměra překryvu DPB s EVP [m2].
GEOMETRIEEVP  token 1 - 1 Geometrie polygonu EVP.
DRUHNAZEV  token 1 - 1 Např. skupina dřevin nebo soliterní …
DRUHID  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Druh vyjádřen numericky. exaktní výčet bude uveden v enumeration ve WSDL) 1 - mez 2 - terasa 3 - travnatá údolnice 4 - skupina dřevin 5 - stromořadí 6 - solitérní dřevina 7 - Zalesněná plocha 8 - Příkop 9 - Krajinotvorný sad 10 - Rychle rost. dřeviny 11 - Mokřad
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
MZP  0 - N Element – nápočet překryvů PB s polygony ENVIRO luk a zvláště chráněnými územími MŽP.
MZPKOD  token 1 - 1 Kód zvláště chráněného území nebo NATURA2000. Součástí bude I plnění položky Oprávněná plocha NATURA. Předpokládané hodnoty: VZCHU překryv s velkoplošnými ZCHÚ (NP, CHKO), MZCHU překryv s maloplošnými ZCHÚ (PP, PR, NPP, NPR), VZCHUOCHRPAS překryv s ochrannými pásmy VZCHÚ, 1ZONAZCHU, NATURAPTACI (výměra natura 2000 PL na DPB) NATURAEVL (výměra natura 2000 EVL na DPB) GEOMSJEDZCHU (geometrické sjednocení ploch zchú v rámci DPB), OPRNATURA (oprávněná plocha pro natura na z.p.), .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
LFA  0 - N Element – nápočet překryvů s jednotlivými pásmy ANC/LFA.
LFAKOD  token 1 - 1 Kód pásma ANC/LFA (povolené hodnoty: HA, HB, OA, OB, S a SX a H1,H2,H3,H4,H5 a O1,O2,O3 a XOA,XOB).
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s pásmem LFA [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu s LFA pásmem od (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu s LFA pásmem do.
OPV  0 - N Přehled navázaných zákresů OPV.
KODZAKRES  token 1 - 1 Kód zákresu OPV.
GEOMETRIE  token 1 - 1 Geometrie primárního zákresu OPV (včetně nárazníkové zóny).
APLPASMO  0 - N Element – nápočet překryvů s aplikačními pásmy (jen u kultury 2 – orná půda a zároveň ZARAZENIDOZOD = 1).
APLPASKOD  int 1 - 1 Kód aplikačního pásma 1- I. aplikační pásmo 2- II. aplikační pásmo 3- Aplikační pásmo III.a 4- Aplikační pásmo III.b 0- apl. pásmo nestanoveno (chybí BPEJ) .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s apl. pásmem [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s apl. pásmem (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
VYNOSHLADINA  0 - N Element – nápočet překryvů s výnosovými hladinami (jen u kultury 2 – orná půda a zároveň ZARAZENIDOZOD = 1).
VYNOSHLADINAKOD  int 1 - 1 Kód výnosové hladiny- hodnoty 1,2,3 a 0- výnosová hladina nestanovena (chybí BPEJ).
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s pásmem výnos. hladiny [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s výnos. hladinou (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
BPEJ  0 - N Element - nápočet překryvů s polygony BPEJ.
BPEJKOD  token 1 - 1 Kód BPEJ.
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s BPEJ (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
OPATRENIEROZE  0 - N Element – kolekce protierozních opatření.
EROZEKATEG  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
Kategorie erozní ohroženosti 1- Silně ohrožené 2- Mírně ohrožené 3- Neohrožené .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s erozně ohroženou vrstvou (v ha).
OSEVOD  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se překryv vztahuje.
OSEVDO  date 1 - 1 Datum osevu do, pro který se překryv vztahuje.
OPVZ  0 - N Překryv s ochrannými pásmy vodních zdrojů.
KATEGORIEOPVZ  int 1 - 1 V enum je uveden číselník kódů OPVZ: 0 - nerozlišený stupeň, 10 - nerozlišený stupeň, 11 - I.stupeň, 20 - II.stupeň, 21 - PHO2a, 22 - PHO2b, 30 - PHO3
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s OPVZ [ha].
NAZEV  token 0 - 1 Název ochranného pásma VZ.
TYP  token 0 - 1 Typ ochranného pásma vodních zdrojů – podzemní zdroj x povrchový zdroj x nerozlišený zdroj.
OVERENO  boolean 1 - 1 Boolean stanovující, zda data OPVZ jsou ověřená či neověřená.
URLROZHODNUTI  token 0 - 1 URL s odkazem na stažení relevantního rozhodnutí.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu od (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
EROZE2G  0 - N Element – kolekce informací o nové erozi. Jedná se o Novou erozi platnou od 1. 7. 2018.
VYSLEDNAEROZE  string 1 - 1 Max. délka: 3

Hodnoty:
- SEO
- MEO
- NEO
Kategorie erozní ohroženosti SEO- Silně ohrožené MEO- Mírně ohrožené NEO- Neohrožené
SEOCELKEM  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO celkem
SEOMEOCELKEM  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO+MEO celkem
MAXSOUVSEO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO celkem
MAXSOUVSEOMEO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO+MEO celkem
OSEVOD  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
OSEVDO  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
PTOPATRENI  0 - N Element – kolekce hodnot půdoochranných opatření.
KOD  token 1 - 1 Kód půdoochranné technologie.