LPI_DDP01A - struktura služby na testovacím prostředí

Přehled verzí služby

Verze Datum Popis změny
1.0 21.8.2015 vytvoření
1.1 12.10.2015 přidání restrikce elementu STAVID - výčet
1.2 22.10.2015 změna povinnosti u elementu KULTURAOD
1.3 3.12.2015 přidání element GMO,AZZP přidané hodnoty do ZAKLADNI - VYMECP, VYMECPZMEN,VYMMELIO
1.4 25.2.2016 přidání hodnot do výčtu u elementu KODOPATRENI a doplnění popisků elementů
1.5 25.4.2016 rozšíření výčetových hodnot elementu DRUHID
1.6 16.9.2016 přidání element VYNOSHLADINA
1.7 13.12.2016 přidání elementu ZEMPARCELY
1.8 11.1.2017 přidání elementů DATOD a DATDO do requestu,přidání elementů PARCELAOD, PARCELADO,ZAKLADNI,OPATRENINS,APLPASMO do ZEMPARCELY
1.9 24.1.2017 přidání elementů do elementu ZEMPARCELY - element VERZE
2.0 30.6.2017 přidání elementů TERMINSEC, ZPUSOBPASTVY
2.1 10.7.2017 přidání elementů EROZNIPOZEMEK a EROZE2G
2.2 6.9.2017 přidání elementů IDPARCELAPREDEK, PESTOVANIID, MEZIPLODINA, GPS, ODPOCPLOCHY
2.3 18.9.2017 přidání elementu PTOPATRENI
2.4 5.4.2018 Doplnění popisu kodu ANC/LFA
2.5 5.11.2018 přidání elementu MULTIPOLYGON
2.6 19.11.2018 odebrán element PREKRYVDPB, přidány elementy PRISLUSDPB,DATUMVYTVORENI, VYTVORILKDO,POZNAMKA, PTOPATRENI v nadřazeném elementu EROZNIPOZEMEK

 

Export do excelu

Request

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Request  1 - 1 Element označující data požadavku, předávaná konzumentem zdrojovému systému.
GETDATA  boolean 1 - 1 Číselník nabývající hodnot 0/1 – 0 – jen datum poslední změny, 1 – Kompletní historie PB
[CTVEREC nebo ZKOD nebo IDDPB] 
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Mapový čtverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód.
IDDPB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace DPB - interní ID DPB (pouze doplňkové pro lepší identifikaci hledaného DPB, má-li jej konzument k dispozici).
DATOD  date 0 - 1 Datum nejstarší účinnosti od DPB (bloky, které ukončily účinnost před tímto datem v odpovědi nebudou předány). .
DATDO  date 0 - 1 Datum nejmladší účinnosti do DPB (bloky, které zahájily účinnost po tomto datu v odpovědi nebudou předány).
TYPDATA  0 - N Element – kolekce pro definici dat, která chce uživatel přebírat. Není-li vyplněno posílají se všechna data.
TYPDATAKOD  string 1 - 1 Max. délka: 10

Hodnoty:
- ZAKLAD
- KATUZE
- EVP
- NS
- EROZE
- LFA
- MZP
- OPVZ
- BPEJ
- AEKO
- EFAS
- GMO
- AZZP
- ZEMPARCELY
- ZAKLADMIN
- EROZE2G
Služba umožňuje volit následující typy dat: ZAKLAD (UZIVATEL, ZAKLADNI) KATUZE(PREKRYVKATUZE) EVP(SEZNAMEVP) NS (UDAJENS, OPATRENINS, APLPAS) EROZE (UDAJEEROZE, OPATRENIEROZE, OPATRENIMEO) LFA (LFA) EFAS MZP (MZP) OPVZ (OPVZ) BPEJ (BPEJ) AEKO (AEKOUDAJE, ENVIRO), GMO, AZZP, ZEMPARCELY (ZEMPARCELY), ZAKLADMIN, EROZE2G .

Response

XML Element (@atribut) Typ Výskyt Omezení Popis
Response  1 - 1 Element označující data odpovědi, která vrací zdrojový systém konzumentovi.
DATZMENYDPB  date 1 - 1 Datum poslední změny v datech daného uživatele.
DPB  0 - N Element - půdní blok.
CHYBA  token 0 - 1 . Vrátí údaj, zda k danému datu existuje DPB s návrhem na zrušení anebo probíhá čekání na námitky nebo probíhá námitkové řízení. Číselník chybových stavů bude převzat ze služby užívání v čase, bude však rozlišovat stavy: a. Díl má návrh na zrušení předcházející datu platnosti b. V LPIS je k danému dílu podána námitka k řízení předcházející datu platnosti c. DPB je v řízení, u kterého běží lhůta pro podání námitek d. Nejistý režim EZ .
IDDPB  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace DPB - interní ID DPB.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Identifikace DPB - čtverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Identifikace DPB - zkrácený kód.
STAV  token 1 - 1 Stav DPB (účinný, historický).
STAVID  int 1 - 1 Hodnoty:
- 4
- 5
Stav DPB (účinný, historický) - vyjádřeno formou čísla. 4 – účinný 5 - historický
UCINNOST_DLE_ZAKONA  date 0 - 1 Účinnost dle zákona. U stavu DPB v návrhu není vyplněn.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost ID DPB v LPISu Od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost ID DPB v LPISu Do.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra DPB v [ha] - na 2 desetinná čísla.
VYMERAOPV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra OPV sumárně v [ha] - na 2 desetinná čísla..
KULTURA  token 1 - 1 Kultura zkratkou (R, C, V, J, G ….).
KULTURAID  int 1 - 1 Kultura číselným kódem (2, 3, 4, 5, ….).
KULTURANAZEV  token 1 - 1 Kultura popisem (orná půda, chmelnice, vinice, atd.).
KULTURAOD  date 0 - 1 Stávající kultura od.
GEOMETRIEDPB  token 1 - 1 Zákres DPB ve vektorovém formátu.
UZIVATEL  1 - 1 element uživatele.
IDUZIVATELE  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 identifikátor uživatele.
JMENO  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Jméno - používá se u fyzických osob.
PRIJMENI  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Příjmení - používá se u fyzických osob.
OBCHODNIJMENO  string 0 - 1 Min. délka: 0
Max. délka: 255
Obchodní jméno - používá se u právnických osob.
IC  int 0 - 1 Počet platných číslic: 8 IČ.
PRAVNIFORMA  int 0 - 1 číselné označení právní formy.
ZEMPARCELY  0 - N Za každý DPB bude poskytnuto 0 až N parcel, podle toho kolik jich má uživatel zadán.
IDPARCELA  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 ID parcely.
NAZEV  token 1 - 1 Název parcely.
PORADI  int 1 - 1 Pořadí parcely v rámci DPB.
PARCELAOD  date 1 - 1 Platnost parcely od.
PARCELADO  date 0 - 1 Platnost parcely do.
IDPARCELAPREDEK  int 0 - 1 Počet platných číslic: 10 ID předka parcely – pro účely navázání historie.
PLODINA  1 - N Element – kolekce zadaných plodin.
PESTOVANIID  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Záznam vazby Parcela vs Plodina EPH_PESTOVANI.
KODPLODINY  int 1 - 1 Kód plodiny – dle číselníku LPI_GPL.
MEZIPLODINA  boolean 1 - 1 Údaj zda se jedná o meziplodinu (true/false).
GPS  boolean 1 - 1 Údaj zda se jedná o plodinu na GPS (true/false).
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Pěstování od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Pěstování do.
ODPOCPLOCHY  0 - N Element – kolekce zadaných odpočitatelných ploch.
KODOP  int 1 - 1 Kód odpočitatelné plochy.
SIRKA  int 1 - 1 Šířka pásma.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 4
Výměra odpočitatelné plochy.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Pěstování od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Pěstování do.
PARCELAVERZE  0 - N Verze parcely – k ní se vážou všechny geometrické a nápočtové údaje.
IDPARCELAVERZE  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 ID verze - výměrového řezu parcely – k tomuto řezu se vážou údaje níže v XSD.
GEOMETRIE  token 0 - 1 Zákres ve vektorovém formátu.
MULTIPOLYGON  boolean 1 - 1 Údaj zda geometrie zákresu je polygon nebo nikoliv.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra v [ha] - na 2 desetinná čísla.
PARCELAVERZEOD  date 1 - 1 Platnost dílčí verze parcely od.
PARCELAVERZEDO  date 0 - 1 Platnost dílčí verze parcely do.
ZAKLADNI  0 - N Element – kolekce základních údajů o Parcele.
KOD  token 1 - 1 Možný výčet údajů pro sekci základní: NADMVYSKA, SVAZITOST, OBVOD, MINVZDALVODA, NUTS4KOD, ORIENTS, ORIENTSV, ORIENTV, ORIENTJV, ORIENTJ, ORIENTJZ, ORIENTZ, ORIENTSZ, ORIENTR MARGEXPOZSS, MAPOVYLIST, MAPOVYLIST5000, VYMERABEZEVP, EKO kód: Informace o ekologickém režimu. Režim ekologického zemědělství: 0 - Konvence 1 - Certifikované EZ 2 - Přechodné období 3 - Nejisté PO 4 - Nejisté EZ 5 - Přechodné období blokované, VYMECP, VYMECPZMEN, VODAPREKRYVSVAZITE .
[HODNOTANUM nebo HODNOTAINT nebo HODNOTASTR] 
HODNOTANUM  decimal 1 - 1 Hodnota údaje numerického.
HODNOTAINT  int 1 - 1 Hodnota údaje integer.
HODNOTASTR  token 1 - 1 Hodnota údaje textoveho.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od údaje.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do údaje.
OPATRENINS  0 - N Element – kolekce opatření nitrátové směrnice.
KODTYP  token 1 - 1 Typ kódu nitrátové směrnice – povolené hodnoty budou poskytovány službou LPI_GNS01A.
HODNOTA  token 1 - 1 Hodnota kódu – číselník významů kódů = popisných textů bude předáván ve službě LPI_GNS01A.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od opatření NS (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
APLPASMO  0 - N Element – nápočet překryvů s aplikačními pásmy (jen u kultury 2 – orná půda a zároveň ZARAZENIDOZOD = 1).
APLPASKOD  int 1 - 1 Kód aplikačního pásma 1- I. aplikační pásmo 2- II. aplikační pásmo 3- Aplikační pásmo III.a 4- Aplikační pásmo III.b 0- apl. pásmo nestanoveno (chybí BPEJ) .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s apl. pásmem [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s apl. pásmem (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
EROZE2G  0 - N Element – kolekce informací o nové erozi
VYSLEDNAEROZE  string 1 - 1 Max. délka: 3

Hodnoty:
- SEO
- MEO
- NEO
Kategorie erozní ohroženosti SEO- Silně ohrožené MEO- Mírně ohrožené NEO- Neohrožené
SEOCELKEM  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO celkem
SEOMEOCELKEM  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO+MEO celkem
MAXSOUVSEO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO celkem
MAXSOUVSEOMEO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO+MEO celkem
OSEVOD  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
OSEVDO  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
PTOPATRENI  0 - N Element – kolekce hodnot půdoochranných opatření.
KOD  token 1 - 1 Kód půdoochranné technologie.
ZAKLADNI  0 - N Element – kolekce základních údajů o DPB.
KOD  token 1 - 1 Možný výčet údajů pro sekci základní: NADMVYSKA, SVAZITOST, OBVOD, MINVZDALVODA, NUTS4KOD, ORIENTS, ORIENTSV, ORIENTV, ORIENTJV, ORIENTJ, ORIENTJZ, ORIENTZ, ORIENTSZ, ORIENTR MARGEXPOZSS, MAPOVYLIST, MAPOVYLIST5000, VYMERABEZEVP, EKO kód: Informace o ekologickém režimu. Režim ekologického zemědělství: 0 - Konvence 1 - Certifikované EZ 2 - Přechodné období 3 - Nejisté PO 4 - Nejisté EZ 5 - Přechodné období blokované, VYMECP, VYMECPZMEN, VODAPREKRYVSVAZITE .
[HODNOTANUM nebo HODNOTAINT nebo HODNOTASTR] 
HODNOTANUM  decimal 1 - 1 Hodnota údaje numerického.
HODNOTAINT  int 1 - 1 Hodnota údaje integer.
HODNOTASTR  token 1 - 1 Hodnota údaje textoveho.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od údaje.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do údaje.
PREKRYVKATUZE  0 - N Element KÚ pod DPB.
KUNAZEV  token 1 - 1 Název katastrálního území.
KUKOD  int 1 - 1 Počet platných číslic: 6 Číslo KÚ.
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 4
Výměra DPB v KÚ. V [ha] na 4 desetinné čísla.
DLECENTROID  int 0 - 1 Hodnoty:
- 0
- 1
příznak zda uvedené KÚ je bráno jako hlavní dle centroidu.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu DPB s k.ú. (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
SEZNAMEVP  0 - N Element EVP na DPB.
EVPID  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 Identifikace EVP - interní kód LPIS.
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Identifikace EVP - ctverec.
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Identifikace EVP - zkrácený kód.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 10
Přesnost: 2
Výměra EVP v [m2] - na 2 desetinná čísla.
VYMERAPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 10
Přesnost: 2
Výměra překryvu DPB s EVP [m2].
GEOMETRIEEVP  token 1 - 1 Geometrie polygonu EVP.
DRUHNAZEV  token 1 - 1 Např. skupina dřevin nebo soliterní …
DRUHID  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
Druh vyjádřen numericky. exaktní výčet bude uveden v enumeration ve WSDL) 1 - mez 2 - terasa 3 - travnatá údolnice 4 - skupina dřevin 5 - stromořadí 6 - solitérní dřevina 7 - Zalesněná plocha 8 - Příkop 9 - Krajinotvorný sad 10 - Rychle rost. dřeviny 11 - Mokřad
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
UDAJENS  0 - N Element – kolekce doplňkových údajů pro NS.
KOD  token 1 - 1 Možný výčet údajů pro sekci základní: ZARAZENIDOZOD (1/0), VYMERAZOD, VYMHPJ6576 - Překryv PB/DPB se zamokřenými půdami VYMHPJ3739 - Překryv PB/DPB se propustnými půdami VYMPISCITE – Překryv DPB s lehkými písčitými půdami (bod 1 a 3, tbl 4, přílohy 2 NV 262) VYMPROPUSTNE - Překryv DPB s půdami s vysoce propustným podložím (bod 2, tbl 4, přílohy 2 NV 262) VYMDEFICITNI – Překryv PB/DPB s III. aplikačním pásmem PREKRYVKR05 - Překryv s klimatickým regionem 0-5. PREKRYVKR69 - Překryv s klimatickým regionem 6-9. APLPASMARG - Kód marginálního/převládajícího aplikačního pásma dle číselníku: 1- I. aplikační pásmo 2- II. aplikační pásmo 3- Aplikační pásmo III.a 4- Aplikační pásmo III.b 0 - apl. pásmo nestanoveno (chybí BPEJ) PLOSZNECISTENI - Údaj o tom, zda se PB na nachází ve spádové oblasti znečištěných vod (1/0), VYMMELIO.
[HODNOTANUM nebo HODNOTAINT nebo HODNOTASTR] 
HODNOTANUM  decimal 0 - 1 Hodnota údaje numerického.
HODNOTAINT  int 0 - 1 Hodnota údaje integer.
HODNOTASTR  token 0 - 1 Hodnota údaje textoveho.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od údaje.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do údaje.
OPATRENINS  0 - N Element – kolekce opatření nitrátové směrnice.
KODTYP  token 1 - 1 Typ kódu nitrátové směrnice – povolené hodnoty budou poskytovány službou LPI_GNS01A.
HODNOTA  token 1 - 1 Hodnota kódu – číselník významů kódů = popisných textů bude předáván ve službě LPI_GNS01A.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od opatření NS (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do překryvu DPB s k.ú.
APLPASMO  0 - N Element – nápočet překryvů s aplikačními pásmy (jen u kultury 2 – orná půda a zároveň ZARAZENIDOZOD = 1).
APLPASKOD  int 1 - 1 Kód aplikačního pásma 1- I. aplikační pásmo 2- II. aplikační pásmo 3- Aplikační pásmo III.a 4- Aplikační pásmo III.b 0- apl. pásmo nestanoveno (chybí BPEJ) .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s apl. pásmem [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s apl. pásmem (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
VYNOSHLADINA  0 - N Element – nápočet překryvů s výnosovými hladinami (jen u kultury 2 – orná půda a zároveň ZARAZENIDOZOD = 1).
VYNOSHLADINAKOD  int 1 - 1 Kód výnosové hladiny- hodnoty 1,2,3 a 0- výnosová hladina nestanovena (chybí BPEJ).
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s pásmem výnos. hladiny [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s výnos. hladinou (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
UDAJEEROZE  0 - N Element – kolekce doplňkových údajů pro Erozi.
KOD  token 1 - 1 Možný výčet údajů pro sekci základní: EXPOZSVAHUERO- Kategorie vhodnosti PB/DPB pro účely půdoochranné technologie setí/sázení po vrstevnicích: Kategorie vhodnosti (výčet v enum): 1- Vhodné 2- Méně vhodné 3- Nevhodné 4- Rizikové ROZPTYLEXPOZ - Údaj hodnoty střední kvadratické odchylky expozice svahu využívaný pro výpočet kategorie vhodnosti setí/sázení po vrstevnicích MAXDELKAOLMEO - Maximální délka odtokové linie protínající MEO půdy na PB/DPB. OPATRENIEROZE – kód opatření eroze (A1, A2, B1 apod.) – kódy poskytuje služba LPI_GNS01A .
[HODNOTANUM nebo HODNOTAINT nebo HODNOTASTR] 
HODNOTANUM  decimal 1 - 1 Hodnota údaje numerického.
HODNOTAINT  int 1 - 1 Hodnota údaje integer.
HODNOTASTR  token 1 - 1 Hodnota údaje textoveho.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od údaje.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do údaje.
OPATRENIEROZE  0 - N Element – kolekce protierozních opatření.
EROZEKATEG  int 1 - 1 Hodnoty:
- 1
- 2
- 3
Kategorie erozní ohroženosti 1- Silně ohrožené 2- Mírně ohrožené 3- Neohrožené .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s erozně ohroženou vrstvou (v ha).
OSEVOD  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se překryv vztahuje.
OSEVDO  date 1 - 1 Datum osevu do, pro který se překryv vztahuje.
CFAKTOROD  date 0 - 1 Hodnota dolní meze intervalu C faktoru (včetně, uzavřený interval).
CFAKTORDO  date 0 - 1 Hodnota horní meze intervalu C faktoru.
OPATRENIMEO  0 - N Element – půdoochranné technologie pro MEO.
KODOPATRENI  token 1 - 1 Hodnoty:
- P1
- P2
- P3
- Z0
- Z1
- Z2
- Z3
- S0
- S1
- S2
- S3
- V0
- V1
- V2
- V3
- V4
- K
- R
- LOS
- ST
- PK
Kódy specifických půdoochranných technologií vhodných pro MEO půdy. Mohou nabývat hodnot (bude uvedeno v enum): P1,P2,P3 ZO,Z1,Z2,Z3 S1,S2,S3 VO,V1,V2,V3 K,R,LOS,ST,PK .
OSEVOD  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se překryv vztahuje.
OSEVDO  date 1 - 1 Datum osevu do, pro který se překryv vztahuje.
LFA  0 - N Element – nápočet překryvů s jednotlivými pásmy ANC/LFA.
LFAKOD  token 1 - 1 Kód pásma ANC/LFA (povolené hodnoty: HA, HB, OA, OB, S a SX a H1,H2,H3,H4,H5 a O1,O2,O3 a XOA,XOB).
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s pásmem LFA [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu s LFA pásmem od (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu s LFA pásmem do.
OPV  0 - N Přehled navázaných zákresů OPV.
KODZAKRES  token 1 - 1 Kód zákresu OPV.
GEOMETRIE  token 1 - 1 Geometrie primárního zákresu OPV (včetně nárazníkové zóny).
OPVZ  0 - N Překryv s ochrannými pásmy vodních zdrojů.
KATEGORIEOPVZ  int 1 - 1 V enum je uveden číselník kódů OPVZ: 0 - nerozlišený stupeň, 10 - nerozlišený stupeň, 11 - I.stupeň, 20 - II.stupeň, 21 - PHO2a, 22 - PHO2b, 30 - PHO3
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu s OPVZ [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu od (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
BPEJ  0 - N Element - nápočet překryvů s polygony BPEJ.
BPEJKOD  token 1 - 1 Kód BPEJ.
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od překryvu s BPEJ (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
EFAS  0 - N Element - nápočet EFAS údajů na DPB.
EFASKOD  token 1 - 1 Kód BPEJ.
VYMEFAS  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra EFAS v rámci DPB [ha].
VYMEFASPREP  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Přepočtená výměra EFAS v rámci DPB [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost údajů EFAS v rámci DPB (nemusí být totožné s účinností DPB, k dat platnost ale údaj platí).
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost údaje EFAS do.
MZP  0 - N Element – nápočet překryvů PB s polygony ENVIRO luk a zvláště chráněnými územími MŽP.
MZPKOD  token 1 - 1 Kód zvláště chráněného území nebo NATURA2000. Součástí bude I plnění položky Oprávněná plocha NATURA. Předpokládané hodnoty: VZCHU překryv s velkoplošnými ZCHÚ (NP, CHKO), MZCHU překryv s maloplošnými ZCHÚ (PP, PR, NPP, NPR), VZCHUOCHRPAS překryv s ochrannými pásmy VZCHÚ, 1ZONAZCHU, NATURAPTACI (výměra natura 2000 PL na DPB) NATURAEVL (výměra natura 2000 EVL na DPB) GEOMSJEDZCHU (geometrické sjednocení ploch zchú v rámci DPB), OPRNATURA (oprávněná plocha pro natura na z.p.), .
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu [ha].
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu od.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do.
ENVIRO  0 - N Element - nápočet překryvů s polygony ENVIRO luk.
KODLOUKY  token 1 - 1 Kód dle platného číselníku (MVLH, MVLN, HSLH, HSLN, DBP, CHRASTAL, MODR, PODM, SSTaV, CEJKA, AEKO-NIC, ZAKL, MOKR)
TERMINSEC  token 0 - 1 Termín seče –významy kódů se předávají ve službě LPI_GPL02A.
ZPUSOBPASTVY  token 0 - 1 Způsob pastvy (povoleno přepásání, pastva skotu povolena, apod.) -–významy kódů se předávají ve službě LPI_GPL02A.
VYMPREKRYV  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra překryvu [ha].
KVALITA  token 1 - 1 Údaj zda vymezení je „Výsledné“ nebo „Kolizní“.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od údaje.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do údaje.
AEKOUDAJE  0 - N Element – atrubutové údaje týkající se AEKO.
AEKOKOD  token 1 - 1 Kód typu údaje. Předpokládá se plnění - Vhodnost k zatravnění 6x (ZBS, ZDRS, ZBSV, ZDRSV, ZDOS, ZDOSV), ZDSO - Vhodnost AEOOLD - Překryv s kulturou G k 30.9.2014 - Překryv s kulturou S k 30.9.2014 - BYLVMT (byl v minulosti tráva – překryv alespoň 0,01 - PREKRYVSEOMEOSUM (překryv SEO, MEO na DPB) - PREKRYVOPVZSUM (překryv s OPVZ suma) - ZODAEKOSNIZ - Zranitelná oblast - snížení dotace AEO Pozn: Vzdálenost voda + geom. Sjednocení překryvu s CHKO je poskytnuto ve službě výše, VHODZALES, DOTACENAHRADA, KULTURAPRED, DSO.
[HODNOTANUM nebo HODNOTAINT nebo HODNOTASTR] 
HODNOTANUM  decimal 1 - 1 Hodnota údaje numerického.
HODNOTAINT  int 1 - 1 Hodnota údaje integer.
HODNOTASTR  token 1 - 1 Hodnota údaje textoveho.
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost od údaje.
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost do údaje.
GMO  0 - N Element – údaje o pěstovaných GMO plodinách.
PLODINAID  int 1 - 1 Kód plodiny.
PLODINANAZEV  token 1 - 1 Název plodiny.
VYMERA  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra pěstované plodiny.
AZZP  0 - N Element – údaje o odběrových bodech AZZP.
KOD  int 1 - 1 Kód (pořadové číslo bodu).
SOURADNICEX  token 1 - 1 Souřadnice X (formát S-JTSK).
SOURADNICEY  token 1 - 1 Souřadnice Y (formát S-JTSK).
EROZE2G  0 - N Element – kolekce informací o nové erozi
VYSLEDNAEROZE  string 1 - 1 Max. délka: 3

Hodnoty:
- SEO
- MEO
- NEO
Kategorie erozní ohroženosti SEO- Silně ohrožené MEO- Mírně ohrožené NEO- Neohrožené
SEOCELKEM  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO celkem
SEOMEOCELKEM  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO+MEO celkem
MAXSOUVSEO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO celkem
MAXSOUVSEOMEO  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO+MEO celkem
OSEVOD  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
OSEVDO  date 1 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
PTOPATRENI  0 - N Element – kolekce hodnot půdoochranných opatření.
KOD  token 1 - 1 Kód půdoochranné technologie.
EROZNIPOZEMEK  0 - N Element – kolekce informací o erozních pozemcích
ID  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 ID erozního pozemku
TYP  string 1 - 1 Max. délka: 3

Hodnoty:
- EEP
- VEP
Kategorie eroz, pozemku: EEP – externí erozní pozemek VEP – vnitřní erozní pozemek
DATUMVYTVORENI  date 1 - 1 Datum vytvoření/poslední aktualizace
VYTVORILKDO  token 1 - 1 Jméno a příjmení loginu, který objekt založil
POZNAMKA  token 0 - 1 Poznámka
GEOINFO  0 - N Element – kolekce hodnot geografických informací
KOD  token 1 - 1 Kód informace (SVAZITOST, VYMERA…..
HODNOTA  decimal 1 - 1 Hodnota příslušné informace
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost informace od
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost informace do
PRISLUSDPB  0 - 1 Element – příslušný DPB k danému konkrétnímu pracovnímu zákresu typu VEP nebo EEP
FBID  int 1 - 1 Počet platných číslic: 10 ID dílu půdního bloku
CTVEREC  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 8
Čtverec DPB
ZKOD  string 1 - 1 Min. délka: 1
Max. délka: 10
Zkrácený kód DPB
VYMERADPB  decimal 1 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra DPB
PLATNOSTOD  date 1 - 1 Platnost překryvu od
PLATNOSTDO  date 0 - 1 Platnost překryvu do
VYSLEDNAEROZE  string 0 - 1 Max. délka: 3

Hodnoty:
- SEO
- MEO
- NEO
Kategorie erozní ohroženosti SEO- Silně ohrožené MEO- Mírně ohrožené NEO- Neohrožené
SEOCELKEM  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO celkem
SEOMEOCELKEM  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Výměra SEO+MEO celkem
MAXSOUVSEO  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO celkem
MAXSOUVSEOMEO  decimal 0 - 1 Počet platných číslic: 7
Přesnost: 2
Maximální souvislá plocha SEO+MEO celkem
OSEVOD  date 0 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
OSEVDO  date 0 - 1 Datum osevu od, pro který se sada informací o erozi vztahuje
PTOPATRENI  0 - N Element – kolekce hodnot půdoochranných opatření.
KOD  token 1 - 1 Kód půdoochranné technologie.