přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 18

§ 18
Jakostní víno
(1) Jakostní víno se vyrábí a označuje způsobem stanoveným předpisy Evropské unie51) a tímto zákonem.
(2) Jakostní víno lze uvést do oběhu, jestliže
a) víno bylo vyrobeno z vinných hroznů, sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti (§ 5), které byly sklizeny ve stejné vinařské oblasti,
b) výroba vína, s výjimkou stáčení,52) proběhla ve vinařské oblasti, v níž byly vinné hrozny sklizeny,
c) nebyl překročen hektarový výnos podle § 6 odst. 2,
d) vinné hrozny, z nichž bylo víno vyrobeno, dosáhly cukernatosti nejméně 15 stupňů normalizovaného moštoměru,
e) víno splňuje požadavky na jakost stanovené prováděcím právním předpisem,
f) víno bylo Inspekcí zatříděno jako jakostní víno, jakostní víno odrůdové nebo jakostní víno známkové,
g) víno splňuje požadavky předpisů Evropské unie.51)
(3) Jakostní víno lze označit dovětkem "odrůdové" nebo "známkové".
(4) Jakostní víno odrůdové se vyrábí z vinných hroznů, rmutu, z hroznového moštu, z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín, a to nejvýše z 3 odrůd.
(5) Jakostní víno známkové se vyrábí ze směsi vinných hroznů, rmutu, hroznového moštu, případně z vína vyrobeného z vinných hroznů sklizených na vinici vhodné pro jakostní víno stanovené oblasti nebo smísením jakostních vín.
(6) Etiketa jakostního vína obsahuje údaje stanovené předpisy Evropské unie51) a dále tyto údaje:
a) název vinařské oblasti, v níž bylo jakostní víno vyrobeno,
b) označení "jakostní víno", s případným uvedením dovětku podle odstavce 3; je-li na etiketě uveden dovětek podle odstavce 3, uvede se na etiketě název odrůdy nebo odrůd, v případě jakostního vína odrůdového, nebo známka, v případě jakostního vína s dovětkem známkové,
c) evidenční číslo jakosti.
(7) Etiketa jakostního vína může kromě údajů podle odstavce 6 obsahovat
a) název odrůdy nebo odrůd, za podmínek stanovených předpisy Evropské unie,
b) název vinařské podoblasti, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské podoblasti,
c) název vinařské obce, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této vinařské obce,
d) název viniční tratě, pocházejí-li produkty užité k výrobě vína alespoň z 85 % z této viniční tratě.
(8) Označení „víno s chráněným označením původu“ nebo „víno CHOP“ nemusí být na etiketě jakostního vína uváděno100).
(9) Pokud bude v případě jakostního vína zvyšována cukernatost moštu produktem, musí být tento produkt vyroben v České republice a pocházet z hroznů révy vinné sklizených v České republice. To neplatí, jde-li o rektifikovaný moštový koncentrát.
51) Čl. 42 až 46, čl. 54 až 58 a přílohy č. IV až VI nařízení Rady (ES) č. 1493/1999.
Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 1607/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
52) Čl. 7 nařízení Komise (ES) č. 753/2002.
100) Článek 59 nařízení Komise (ES) č. 607/2009.

Registrace do Portálu farmáře

POZOR!!! Pro plnění zákonných povinností (podávání ohlášení, registrace, prohlášení atd.) je nezbytná registrace do Portálu farmáře - Registru vinic.

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na  pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Více informací naleznete zde.

Informační linka ÚKZÚZ

Přečetli jste si materiály na tomto informačním webu a stále máte otázky?

V případě dotazů týkajících se registru vinic či podávaných prohlášení se neváhejte obrátit na linku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na tel. čísle: +420 515 304 125 nebo na e-mail vinarskyzakon@ukzuzcz {vinarskyzakon@ukzuzcz?subject=Dotaz%20-%20Novela%20vina%C5%99sk%C3%A9ho%20z%C3%A1kona}.

Informační e-mail SZPI

Přečetli jste si materiály na tomto informačním webu a stále máte otázky?

V případě dotazů týkajících se evidence či kontrol v oblasti vinařství se neváhejte obracet na e-mail Státní zemědělské a potravinářské inspekce info@szpigovcz