přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 321/2004
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) § 11

§ 11
Povinnosti výrobců
(1) Zahájení, přerušení a ukončení výroby produktů, s výjimkou sklizených čerstvých vinných hroznů, je výrobce povinen oznámit písemně Ústavu, nejpozději v den zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktů; v oznámení výrobce uvede své jméno, příjmení a trvalý pobyt, jde-li o fyzickou osobu, obchodní firmu nebo název a sídlo, jde-li o právnickou osobu, a místo výroby produktu. Oznámení podle tohoto odstavce se zapisuje do Registru vinic podle § 28 (dále jen "Registr"). Vzor oznámení o zahájení, přerušení nebo ukončení výroby produktu zveřejní ministerstvo na svých internetových stránkách.
(2) Výrobce produktů je povinen
a) dodržovat požadavky na výrobu, jakost a zdravotní nezávadnost stanovené předpisy Evropské unie a prováděcím právním předpisem,
b) odstranit vedlejší produkty vznikající při zpracování nebo výrobě produktů způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem,
c) dodržovat požadavky na provozní a osobní hygienu při výrobě produktů stanovené zvláštním právním předpisem,30)
d) oznámit Inspekci výrobu matolinového vína pro vlastní spotřebu, a to nejpozději 7 dní před zahájením této výroby,
e) zajistit soustavnou kontrolu své produkce způsobem stanoveným předpisy Evropské unie31) a prováděcím právním předpisem a vést a uchovávat o tom evidenci v rozsahu stanoveném prováděcím právním předpisem.
(3) Prováděcí právní předpis stanoví
a) podrobnější požadavky na výrobu a fyzikální, chemické a smyslové požadavky na jakost produktů,
b) podrobnosti týkající se odstranění vedlejších produktů vznikajících při zpracování nebo výrobě produktů,
c) způsob provádění kontroly podle odstavce 2 písm. e) včetně rozsahu vedení a uchovávání evidence.
16) Příloha I část XII a příloha VII část II nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013.
30) Vyhláška č. 210/2004 Sb., o podmínkách a požadavcích na provozní a osobní hygienu při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu s výjimkou prodeje, kromě potravin živočišného původu.
31) Nařízení Komise (ES) č. 1622/2000.
Nařízení Komise (ES) č. 2729/2000.

Registrace do Portálu farmáře

POZOR!!! Pro plnění zákonných povinností (podávání ohlášení, registrace, prohlášení atd.) je nezbytná registrace do Portálu farmáře - Registru vinic.

Přístup do Portálu farmáře (přihlašovací jméno a heslo) žadatel získá na podatelně Regionálních odborů SZIF a Centrály SZIF. O přístup je možné požádat i na  pracovištích v působnosti jednotlivých Regionálních odborů SZIF. Žadatel může podat žádost o přístup i prostřednictvím datové schránky nebo e-Podatelny s elektronickým podpisem.

Více informací naleznete zde.

Informační linka ÚKZÚZ

Přečetli jste si materiály na tomto informačním webu a stále máte otázky?

V případě dotazů týkajících se registru vinic či podávaných prohlášení se neváhejte obrátit na linku Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského na tel. čísle: +420 515 304 125 nebo na e-mail vinarskyzakon@ukzuzcz {vinarskyzakon@ukzuzcz?subject=Dotaz%20-%20Novela%20vina%C5%99sk%C3%A9ho%20z%C3%A1kona}.

Informační e-mail SZPI

Přečetli jste si materiály na tomto informačním webu a stále máte otázky?

V případě dotazů týkajících se evidence či kontrol v oblasti vinařství se neváhejte obracet na e-mail Státní zemědělské a potravinářské inspekce info@szpigovcz