přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Sledování vybraných kontaminantů v plodinách

2.5.2012

Tisková zpráva – ÚKZÚZ provádí sledování kvality pěstovaných zemědělských plodin z hlediska obsahu rizikových prvků v rostlinných pletivech, ale také z hlediska obsahu některých významných kontaminantů ze skupiny perzistentních organických polutantů (POPs) a to zejména látek pesticidní povahy (HCH, HCB, látky skupiny DDT) a PCB. V současné době je použití (pesticidy) a výroba (PCB) uvedených látek v ČR zakázána.

Pro tyto látky je typický přenos vzduchem, následná depozice a ukládání ve všech složkách životního prostředí a velmi vysoká odolnost vůči chemickému i biologickému rozkladu. Mají schopnost hromadit se v tkáních rostlin a živočichů a negativně působí na zdraví všech živých organismů, včetně člověka.

Účelem tohoto sledování je zjistit obsahy vybraných látek v pěstovaných plodinách a jejich případnou závislost na obsazích v půdě.

Během dvou let bylo odebráno 30 vzorků plodin (kukuřice na siláž, kukuřice na zrno, pšenice, ječmen, hořčice, řepka, jetelotravní směska, travní porosty) na vybraných zemědělských půdách se zvýšenými obsahy těchto látek. Z doposud zjištěných výsledků jednoznačně vyplývá, že obsahy sledovaných látek v generativních orgánech plodin (zejména v obilném zrnu) jsou zanedbatelné, zatímco ve vegetativních částech rostlin (listy, stonky, vč. obilné slámy) lze tyto látky již detekovat. Nejvyšší obsahy byly zjištěny ve vzorcích obilné slámy. Limity pro krmiva nebyly překročeny. Závislost mezi obsahy POPs v rostlinách a v půdě nebyla zatím prokázána.


Vystavil: Ivana Kršková, Kancelář ústavu, tel. 543 548 206