přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Právní předpisy EU pro oblast ochrany proti škodlivým organismům

Nový režim ochrany rostlin

 

2016/2031

32019R0625

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU)
č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES
a 2007/33/ES

2017/625

32017R0625

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001, (ES)
č. 396/2005, (ES) č. 1069/2009, (ES)
č. 1107/2009, (EU) č. 1151/2012, (EU)
č. 652/2014, (EU) 2016/429 a (EU) 2016/2031, nařízení Rady (ES) č. 1/2005 a (ES)
č. 1099/2009 a směrnic Rady 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES
a 2008/120/ES
a o zrušení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 a (ES) č. 882/2004, směrnic Rady 89/608/EHS, 89/662/EHS, 90/425/EHS, 91/496/EHS, 96/23/ES, 96/93/ES a 97/78/ES a rozhodnutí Rady 92/438/EHS (nařízení o úředních kontrolách)

2017/2313

32017R2313

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/2313
ze dne 13. prosince 2017, kterým se stanoví formální náležitosti rostlinolékařského pasu
pro přemísťování na území Unie
a rostlinolékařského pasu pro dovoz
do chráněné zóny a přemísťování v rámci této zóny

2018/631

32018R0631

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/631 ze dne 7. února 2018, kterým se ustavením referenčních laboratoří Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625

2018/2018

32018R2018

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2018 ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví zvláštní pravidla týkající se postupu, který
je třeba dodržovat při provádění posouzení rizik u vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ve smyslu čl. 42 odst. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

2018/2019

32018R2019

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019
ze dne 18. prosince 2018, kterým se stanoví předběžný seznam vysoce rizikových rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů
ve smyslu článku 42 nařízení (EU) 2016/2031
a seznam rostlin, pro něž nejsou za účelem dovozu do Unie vyžadována rostlinolékařská osvědčení ve smyslu článku 73 uvedeného nařízení

2019/66

32019R0066

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/66
ze dne 16. ledna 2019 o pravidlech pro jednotná praktická opatření pro provádění úředních kontrol rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů
s cílem ověřit soulad s předpisy Unie
o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, které
se na toto zboží vztahují

2019/530

32019R0530

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/530
ze dne 27. března 2019, kterým se určují referenční laboratoře Evropské unie pro škodlivé organismy rostlin, pokud jde o hmyz a roztoče, háďátka, bakterie, houby a řasovky a viry, viroidy a fytoplazmy

2019/827

32019R0827

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/827 ze dne 13. března 2019 o kritériích, jež musí splňovat profesionální provozovatelé, aby dodrželi podmínky stanovené v čl. 89 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o postupech zajišťujících splnění uvedených kritérií

2019/829

32019R0829

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/829 ze dne 14. března 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům a povoluje členským státům stanovit dočasné odchylky v souvislosti s úředním testováním, vědeckými nebo vzdělávacími účely, pokusy, selekcí odrůd nebo šlechtěním

2019/1702

32019R1702

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/1702 ze dne 1. srpna 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 stanovením seznamu prioritních škodlivých organismů

2019/2072

32019R2072

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2072 ze dne 28. listopadu 2019, kterým se stanoví jednotné podmínky pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, pokud jde o ochranná opatření proti škodlivým organismům rostlin, a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 690/2008 a mění prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/2019

 

Konsolidované znění: EUR-Lex - 02019R2072-20210101 - CS - EUR-Lex (europa.eu)

2019/1715

32019R1715

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/1715 ze dne 30. září 2019, kterým se stanoví pravidla pro fungování systému pro správu informací o úředních kontrolách a jeho systémových složek („nařízení o IMSOC“).

2019/2074

32019R2074

 

Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/2074 ze dne 23. září 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly zásilek obsahujících určitá zvířata a zboží, které pocházejí z Unie a do Unie se vracejí poté, co jim třetí země zakázala vstup.

2019/2122

32019R2122

 

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2122 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o některé kategorie zvířat a zboží osvobozených od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly, zvláštní kontroly osobních zavazadel cestujících a malých zásilek zboží, které není určeno k uvedení na trh, zasílaných fyzickým osobám, a kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 142/2011.

2019/2123

32019R2123

 

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2123 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se toho, ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly totožnosti a fyzické kontroly u určitého zboží prováděny na kontrolních místech a ve kterých případech a za jakých podmínek mohou být kontroly dokladů prováděny dálkově mimo stanoviště hraniční kontroly.

2019/2124

32019R2124

 

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2124 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro úřední kontroly zásilek zvířat a zboží v režimu tranzitu, překládky a další přepravy přes území Unie, kterým se mění nařízení Komise (ES) č. 798/2008, (ES) č. 1251/2008, (ES) č. 119/2009, (EU) č. 206/2010, (EU) č. 605/2010, (EU) č. 142/2011, (EU) č. 28/2012, prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/759 a rozhodnutí Komise 2007/777/ES.

2019/2125

32019R2125

 

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2125 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla týkající se provádění zvláštních úředních kontrol u dřevěného obalového materiálu, oznamování určitých zásilek a opatření, jež mají být přijata v případech nesouladu.

2019/2126

32019R2126

 

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2126 ze dne 10. října 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o pravidla pro zvláštní úřední kontroly u některých kategorií zvířat a zboží, opatření, která mají být přijata po provedení těchto kontrol, a některé kategorie zvířat a zboží osvobozené od úředních kontrol na stanovištích hraniční kontroly.

2019/2127

32019R2127

 

Nařízení Komise V Přenesené Pravomoci (EU) 2019/2127 ze dne 10. října 2019, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625, pokud jde o datum použitelnosti některých ustanovení směrnic 91/496/EHS, 97/78/ES a 2000/29/ES.

2019/2130

32019R2130

 

Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly.

 

2019/2148 

32019R2128

 

 

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2019/2148 ze dne 13. prosince 2019 o zvláštních pravidlech týkajících se propuštění rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z karanténních stanic a izolačních zařízení podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031.

2020/178

32020R0178

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/178 ze dne 31. ledna 2020 o prezentaci informací cestujícím přijíždějícím nebo přilétajícím ze třetích zemí a zákazníkům poštovních služeb a profesionálních provozovatelů, pokud jde o zákazy týkající se dovozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů na území Unie, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031.

2020/177

32020L0177

 

 

PROVÁDĚCÍ SMĚRNICE KOMISE (EU) 2020/177 ze dne 11. února 2020, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 68/193/EHS, 2002/55/ES, 2002/56/ES a 2002/57/ES, směrnice Komise 93/49/EHS a 93/61/EHS a prováděcí směrnice 2014/21/EU a 2014/98/EU, pokud jde o škodlivé organismy rostlin na osivu a dalším rozmnožovacím materiálu rostlin.

2020/885

32020R0885

 

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/885 ze dne 26. června 2020 o opatřeních proti zavlékání bakterie Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu a Goto do Unie a proti jejímu rozšiřování na území Unie.

2020/887

32020R0887

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/887 ze dne 26. června 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/66, pokud jde o kontroly rostlin k pěstování prováděné po dovozu.

2020/1002

32020R1002

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1002 ze dne 9. července 2020, kterým se stanoví odchylka od prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky na dovoz jasanového dřeva pocházejícího ze Spojených států nebo tam zpracovaného do Unie.

2020/1164

32020R1164

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1164 ze dne 6. srpna 2020, kterým se stanoví dočasná odchylka od některých ustanovení prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o opatření proti zavlékání škodlivého organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Kanady a Spojených států do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2020/1191

32020R1191

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1191 ze dne 11. srpna 2020, kterým se zavádějí opatření proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2019/1615.

2020/1199

32020R1199

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1199 ze dne 13. srpna 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072 s cílem dočasně zakázat dovoz některých plodů pocházejících z Argentiny do Unie, aby se zamezilo zavlékání organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2020/1201

32020R1201

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1201 ze dne 14. srpna 2020 o opatřeních proti zavlékání organismu Xylella fastidiosa (Wells et al.) do Unie a proti jeho rozšiřování v rámci Unie.

2020/1213

32021R2013

 

 
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1213 ze dne 21. srpna 2020 o fytosanitárních opatřeních pro dovoz některých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které byly vyňaty z přílohy prováděcího nařízení (EU) 2018/2019, do Unie

2020/1214

32020R1214

 

 
PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1214 ze dne 21. srpna 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o dřevo Ulmus L. a některé rostliny k pěstování druhů Albizia julibrissin Durazzini a Robinia pseudoacacia L. pocházející z Izraele

2020/1217

32020R2017

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1217 ze dne 25. srpna 2020 o výjimce z prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dovoz přirozeně nebo uměle zakrslých rostlin do Unie za účelem pěstování Chamaecyparis Spach, Juniperus L. a některých druhů Pinus L. původem z Japonska, a kterým se zrušuje rozhodnutí 2002/887/ES

2020/1231

32020R1231

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1231 ze dne 27. srpna 2020 o formátu a pokynech pro výroční zprávy o výsledcích průzkumů a o formátu víceletých programů průzkumů a praktických opatřeních stanovených v článcích 22 a 23 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031

2020/1292

32020R1292

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1292 ze dne 15. září 2020 o opatřeních k zabránění proniknutí organismu Agrilus planipennis Fairmaire z Ukrajiny do Unie a o změně přílohy XI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072

2020/1361

32020R1361

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1361 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2018/2019, pokud jde o některé rostliny k pěstování druhu Malus domestica pocházející ze Srbska a některé rostliny k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházející z Nového Zélandu

2020/1362

32020R1262

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1362 ze dne 30. září 2020, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1213, pokud jde o fytosanitární opatření pro dovoz některých rostlin k pěstování druhů Acer japonicum Thunberg, Acer palmatum Thunberg a Acer shirasawanum Koidzumi pocházejících z Nového Zélandu do Unie

2020/1770

32020R1770

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1770 ze dne 26. listopadu 2020 o typech a druzích rostlin k pěstování, které nejsou osvobozeny od požadavku na kód vysledovatelnosti u rostlinolékařských pasů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031, a o zrušení směrnice Komise 92/105/EHS

2020/1825

32020R1825

 

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/1825 ze dne 2. prosince 2020, kterým se mění články 7 a 8 prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o dočasná opatření týkající se dovozu některých rostlin, rostlinných produktů či jiných předmětů na území Unie nebo jejich přemísťování v jeho rámci

2020/2210

32020R2210

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2210, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění přílohy III, VI, VII, IX, X, XI a XII prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o požadavky týkající se chráněné zóny Severního Irska a zákazy a požadavky na dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů ze Spojeného království do Unie

2020/2211

32020R2011

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/2211, ze dne 22. prosince 2020, kterým se mění příloha VI prováděcího nařízení (EU) 2019/2072, pokud jde o Spojené království

2021/0074

32021R0074

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/74, ze dne 26. ledna 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2020/1191 o opatřeních proti zavlékání organismu Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie

2021/127

32021R0127

 

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/127, ze dne 3. února 2021, kterým se stanoví požadavky na dovoz dřevěného obalového materiálu pro přepravu některých komodit pocházejících z některých třetích zemí na území Unie a na rostlinolékařské kontroly tohoto materiálu a kterým se zrušuje prováděcí rozhodnutí (EU) 2018/1137

Odborný garant: Ing. Hana Mertová

 

Chráněné zóny
92/70/EHS   Směrnice Komise ze dne 30. července 1992, kterou se stanoví podrobná pravidla pro průzkumy prováděné za účelem uznávání chráněných zón ve Společenství
93/51/EHS Směrnice Komise ze dne 24. června 1993, kterou se stanoví pravidla pro přemísťování určitých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů přes chráněnou zónu a pro přemísťování těchto rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů v rámci chráněné zóny, ze které pocházejí

Odborný garant: Ing. Hana Mertová

 

Ochrana proti určitým škodlivým organizmům
69/464/EHS Směrnice Rady ze dne 8. prosince 1969 o ochraně proti rakovině bramboru
93/85/EHS

Směrnice Rady ze dne 4. října 1993 o ochraně proti bakteriální kroužkovitosti bramboru

Konzolidovaný text: 93/85/EHS

98/57/ES

Směrnice Rady ze dne 20. července 1998 o ochraně proti Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al

Konzolidovaný text: 98/57/ES

2007/33/ES Směrnice Rady ze dne 11. června 2007 o ochraně proti cystotvornému háďátku bramborovému a o zrušení směrnice 69/465/EHS

Odborný garant: Ing. Hana Mertová

 

Redukce počtu rostlinolékařských kontrol

1756/2004  

32004R1756 

Nařízení Komise (ES) ze dne 11. října 2004, kterým se stanoví podrobné podmínky pro požadovanou dokumentaci a kritéria pro způsob a míru omezení rostlinolékařských kontrol u některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES

Odborný garant: Ing. Hana Mertová

 

Finanční příspěvky společenství

652/2014 

32014R0652

 

 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014, kterým se stanoví pravidla pro řízení výdajů v oblasti potravinového řetězce, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat a zdraví rostlin a rozmnožovacího materiálu rostlin, kterým se mění směrnice Rady 98/56/ES, 2000/29/ES a 2008/90/ES, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, (ES) č. 882/2004 a (ES) č. 396/2005, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 a kterým se zrušují rozhodnutí Rady 66/399/EHS, 76/894/EHS a 2009/470/ES
1040/2002   Nařízení Komise (ES) ze dne 14. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
738/2005 Nařízení Komise (ES) ze dne 13. května 2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1040/2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství na ochranu zdravotního stavu rostlin a kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 2051/97
997/2002 Nařízení Komise (ES) ze dne 11. června 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla k ustanovením o poskytování finančního příspěvku Společenství členským státům s cílem posílit infrastruktury inspekcí pro rostlinolékařské kontroly rostlin a rostlinných produktů pocházejících ze třetích zemí

Odborný garant: Ing. Hana Mertová

 

Mimořádná opatření

2019/2032

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/2032 ze dne 26. listopadu 2019, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (dříve Gibberella circinata) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie a kterým se zrušuje rozhodnutí 2007/433/ES.

2019/1739

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2019/1739 ze dne 16. října 2019, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání organismu Rose Rosette Virus do Unie a jeho rozšiřování na území Unie Toto rozhodnutí se použije do dne 31. července 2022.

2018/1503

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/1503 ze dne 8. října 2018, kterým se stanoví opatření proti zavlékání organismu Aromia bungii (Faldermann) do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie.

2018/638

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/638 ze dne 23. dubna 2018, kterým se zavádějí mimořádná opatření proti zavlékání škodlivého organismu Spodoptera frugiperda (Smith) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2018/5

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2018/5 ze dne 3. ledna 2018, kterým se mění prováděcí rozhodnutí 2012/270/EU, pokud jde o příznaky způsobené dřepčíky Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp. n., Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) a zřízení příslušných vymezených oblastí.

2016/715

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2016/715, ze dne 11. května 2016, kterým se stanoví opatření proti zavlékání škodlivého organismu Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa do Unie a proti jeho rozšiřování na území Unie, pokud jde o některé citrusové plody pocházející z některých třetích zemí.

2015/893 

 

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2015/893 ze dne 9. června 2015 o opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora glabripennis (Motschulsky) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2012/697

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 2012/697/EU ze dne 8. listopadu 2012 o opatřeních proti zavlékání rodu Pomacea (Perry) do Unie a jeho rozšiřování na území Unie.

2012/535

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 2012/535/EU ze dne 26. září 2012 o mimořádných opatřeních proti šíření háďátka Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (háďátka borovicového) na území Unie.

2012/270

PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE 2012/270/EU ze dne 16. května 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání dřepčíků Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) a Epitrix tuberis (Gentner) do Unie a jejich rozšiřování na území Unie.

2012/138

Rozhodnutí Komise 2012/138/ES ze dne 1. března 2012 o mimořádných opatřeních proti zavlékání organismu Anoplophora chinensis (Forster) do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství.

2011/787

Rozhodnutí Komise 2011/787/EU, kterým se členské státy opravňují k přijetí dočasných mimořádných opatření proti šíření Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. vůči Egyptu.

2004/200

Rozhodnutí Komise 2004/200/ES o opatřeních proti zavlékání viru Pepino mosaic do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství.

2002/757

Rozhodnutí Komise 2002/757/ES ze dne 19. září 2002 o dočasných mimořádných rostlinolékařských opatřeních proti zavlékání Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. do Společenství a proti jeho rozšiřování na území Společenství.

Odborný garant: Ing. Hana Mertová