přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Integrovaná ochrana rostlin

Integrovaná ochrana rostlin (IOR) ) je provázaným komplexem zásad, které na sebe navazují a vytváří tak harmonický celek. V praxi to znamená kombinaci vhodných technologií zpracování půdy, hnojení, volby odrůd, střídání plodin, podpory užitečných organismů, využívání metod prognóz a monitoringu škodlivých organismů (ŠO), používání biologické ochrany rostlin a kvalifikovaného používání přípravků na ochranu rostlin (POR). V případě konvenčního systému hospodaření má zajistit soulad s principy trvalé udržitelnosti. Úzce souvisí také se systémem integrované produkce (IP) a ekologického zemědělství (EZ). Důležitým bodem IOR je řádné používání pesticidů v případě, kdy nelze regulovat populace ŠO na odpovídající úroveň jiným způsobem. Profesionální uživatelé by měli pro aplikaci zvolit takové POR, které vykazují vysokou specifitu k danému ŠO a mají co nejmenší vedlejší účinky na lidské zdraví, necílové organismy a životní prostředí.

S touto myšlenkou byla v roce 2009 přijata členy Evropské Unie směrnice 2009/128/ES stanovující rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů (dále jen směrnice) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh (dále jen nařízení). V nařízení je ve čl. 55 stanoveno, že: „přípravky na ochranu rostlin se používají náležitým způsobem“, přičemž „náležité použití zahrnuje uplatnění zásad správné praxe v ochraně rostlin a dodržení podmínek stanovených podle článku 31 a uvedených na označení. Musí být rovněž v souladu se směrnicí 2009/128/ES, a zejména s obecnými zásadami integrované ochrany rostlin.“ Směrnice vešla v platnost dne 1.1.2014 a stala se součástí národní legislativy, konkrétně § 5 zákona č. 326/2004 Sb. o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon). § 5 zákona se pak odkazuje na prováděcí právní předpisy, kterými jsou vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin a vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin.

Po naplnění zákonných povinností českých zemědělců využívat obecné zásady IOR v praxi byl zaveden kontrolní systém, podle kterého byly v roce 2014 provedeny úřední kontroly s možností uložení sankcí v případech prokazatelného neplnění těchto povinností. Od roku 2015 pak došlo k revizi kontrolního systému a jeho adaptaci na specifika současné české rostlinné prvovýroby. V rámci pravidelných šetření je tak prováděn monitoring stavu IOR, který se stal doplňkem ke kontrolám  Cross Compliance, a to jak pro oblast evidence spotřeby přípravků (PPH 10), tak pro oblast kontroly hnojiv (PPH 1). Výstupem šetření je XLSX Formulář IOR Otevírá se do nového okna. (190 KB) . Pro více informací o IOR lze využít PDF Průvodce IOR Otevírá se do nového okna. (8 MB) .

Ukázka výňatku z formuláře IOR

Ukázka výňatku z formuláře IOR

 

V souladu s požadavkem směrnice byl v roce 2012 v gesci Ministerstva zemědělství (MZe) zpracován Národní akční plán k zajištění udržitelného používání pesticidů (NAP), jehož úkolem je:

  1. omezení rizik vycházejících z používání přípravků na ochranu rostlin, a to v oblastech ochrany zdraví lidí, ochrany vod a ochrany životního prostředí
  2. optimalizace využívání přípravků bez omezení rozsahu zemědělské produkce a kvality rostlinných produktů.

V roce 2018 byl NAP aktualizován pro další období (do roku 2022). 

Více informací k problematice IOR je možné získat na pracovišti

Oddělení ekologického zemědělství

Ing. Martin Prudil, Ph.D.
vedoucí oddělení
Hroznová 63/2, 60300 Brno
tel. 543 548 386
martinprudil@ukzuzcz

Ing. Pavla Šenkeřiková
Hroznová 63/2, 60300 Brno
mob. 724 248 903
pavlasenkerikova@ukzuzcz {PavlaSenkerikova@ukzuzcz}