přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Analýzy rizik škodlivých organismů rostlin

Analýza rizika škodlivého organismu (Pest Risk Analysis – PRA) je proces odborného hodnocení biologických, ekonomických a dalších údajů pro odůvodnění případné úřední fytosanitární regulace určitého organismu, který může ohrožovat zdraví rostlin. Mezinárodně standardizované a schválené postupy PRA zajišťují, aby výstupy z této analýzy měly jednotnou formu a požadované náležitosti.

V PRA se hodnotí riziko škodlivého organismu, tzn. pravděpodobnost, že škůdce, patogen či invazní rostlina pronikne na dané území, bude se zde šířit, poškozovat rostliny a životní prostředí a působit hospodářské ztráty. PRA se často používá k rychlému posouzení naléhavé situace, např. když je zjištěn výskyt zavlečeného škodlivého organismu nového pro dané území. Je-li míra rizika vyhodnocena jako nepřijatelná, v PRA se dále posuzují možná opatření, která by vedla ke snížení či eliminaci tohoto rizika. Výsledkem PRA je doporučení, jak by měl být hodnocený organismus regulován. Provedení PRA se požaduje i tehdy, jeví-li se stávající opatření jako neefektivní či nadbytečná a měla by se proto přehodnotit související legislativní ustanovení. Výstup (dokument) PRA tedy slouží jako odborný podklad pro rozhodnutí o přijetí fytosanitárního opatření nebo jeho změně.

Podle Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) patří provádění PRA k povinnostem státních organizací ochrany rostlin. V České republice plní tuto úlohu ÚKZÚZ (viz Analýzy rizik v ČR) a spolupracuje přitom se zahraničními rostlinolékařskými organizacemi (viz Analýzy rizik ve světě).