přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Správní poplatky

Správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb.

Položka Popis Sazba

K položce 81 písm. a) první odrážka Sazebníku: (§32)

 

 

„Přijetí žádosti o registraci přípravku na ochranu rostlin, obsahuje-li pouze účinnou látku nebo účinné látky zařazené do přílohy I ke Směrnici 91/414/EHS “

5 000,- Kč

 

Zmocnění: Jde-li o přípravek na bázi živých organismů („ mikrobiologický přípravek“), potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů

 

500,- Kč

 

K položce 81 písm. a) druhá odrážka Sazebníku: (§32)

 

 

„Přijetí žádosti o registraci přípravku na ochranu rostlin, obsahuje-li účinnou látku nebo účinné látky nezařazené do přílohy I ke Směrnici 91/414/EHS “

6 000,- Kč

 

Zmocnění: Jde-li o přípravek na bázi živých organismů („ mikrobiologický přípravek“), potravinářských surovin, komoditních látek, rostlinných extraktů, feromonů nebo repelentů:

600,- Kč

 

K položce 81 písm. b) Sazebníku: (§54)

 

„Přijetí žádosti o zápis dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru “

 

1 000,- Kč

 

K položce 82 písm. a) Sazebníku: (§34)

 

„Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o registraci přípravku na ochranu

rostlin “ (podání žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí v zákonné lhůtě – šest měsíců před skončením platnosti rozhodnutí)

500,- Kč

 

K položce 82 písm. b) Sazebníku: (§54)

 

„Přijetí žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí o zápisu dalšího prostředku na ochranu rostlin do úředního registru“ (podání žádosti o prodloužení platnosti rozhodnutí v zákonné lhůtě – dva měsíce před zánikem platnosti rozhodnutí)

 

200,- Kč

 

K položce 83 písm. a) Sazebníku: (§37 odst. 1)

 

„Přijetí žádosti o rozšíření registrace přípravku na ochranu rostlin “(rozšířené použití přípravku , který je v České republice registrován, pro jiné účely než pro účely podle této registrace, je-li to ve veřejném zájmu a navrhovatel [mimo držitele rozhodnutí o registraci nebo jeho právního zástupce] předložil dokumentaci a informace nezbytné pro rozhodnutí)

 

300,- Kč

 

K položce 83 písm. b) Sazebníku: (§35)

 

      

„ Přijetí žádosti o změnu v registraci přípravku na ochranu rostlin, nejde-li o úkony

uvedené pod písmenem a) “, a to:

 

 

Administrativní změna:

(změna názvu přípravku, změna názvu držitele rozhodnutí o registraci, změna sídla držitele rozhodnutí o registraci, změna právního zástupce v ČR, souběžná registrace přípravku držitelem rozhodnutí o registraci pod jiným názvem, …..)

 

100,- Kč

 

Rozšíření použití přípravku:

(rozšíření registrace přípravku alespoň o jednu indikaci – plodina/škodlivý činitel)

100,- Kč

 

Změna dílčích podmínek registrace:

(alespoň jeden dílčí posudek pro posouzení změny v registraci – malá změna složení přípravku, změna balení, změna toxikologické a/nebo ekotoxikologické klasifikace a označení,…..- mimo rozšíření použití přípravku dle bodu 7.2)

100,- Kč

 

Převod práv k přípravku:

(převod práv k registraci přípravku již dříve registrovaného jiným žadatelem, včetně souběžné registrace přípravku pod jiným názvem jiným žadatelem na základě souhlasu držitele rozhodnutí o registraci)

100,- Kč

 

Malospotřebitelské balení přípravku:

(registrace „malospotřebitelského balení“ přípravku držitelem rozhodnutí o registraci přípravku nebo jiným žadatelem na základě souhlasu držitele rozhodnutí o registraci s přebalováním přípravku do „malospotřebitelského balení“)

100,- Kč

 

EU re-registrace

(změna registrace podle odst. 3 ve spojení s odst.4 písm. b) § 35 zákona č. 326/2004 Sb.,o rostlinolékařské péči…..- k provedení 2. etapy přehodnocení registrace přípravku na ochranu rostlin po zařazení všech v něm obsažených účinných látek do přílohy I ke Směrnici 91/414/EHS)

100,- Kč

 

K položce 84 Sazebníku: (§35)

 

„Přijetí žádosti o zrušení registrace přípravku na ochranu rostlin “

100,- Kč

 

K položce 85 písm. a) Sazebníku: (§44)

 

„ Přijetí žádosti o povolení k použití neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin pro účely výzkumu nebo vývoje “ (žádost o „experimentální použití“)

 

1 000,- Kč

 

K položce 85 písm. b) Sazebníku: (§37 odst. 2)

 

„Přijetí žádosti o povolení mimořádného uvedení na trh a použití neregistrovaného přípravku na ochranu rostlin “ (povolení k použití,je-li to nezbytné vzhledem k nepředvídatelnému nebezpečí vzniku škod, které nelze zmírnit jinými způsoby; rostlinolékařská správa může povolit na dobu nepřesahující 120 dní uvedení na trh a použití přípravku, který nesplňuje požadavky uvedené v § 33, avšak jen pro omezené a kontrolované použití)

 

1 500,- Kč

 

K položce 86 písm. a) první odrážka Sazebníku: (§53)

 

„Přijetí žádosti o povolení k dovozu souběžného přípravku na ochranu rostlin pro obchodní použití “ (povolení dovozu souběžného přípravku určeného pro následné další uvádění na trh)

1 000,- Kč

 

K položce 86 písm. a) druhá odrážka Sazebníku: (§53)

 

„ Přijetí žádosti o povolení k dovozu souběžného přípravku na ochranu rostlin pro vlastní potřebu “ (povolení dovozu souběžného přípravku určeného pro vlastní potřebu dovozce)

300,- Kč

 

K položce 86 písm. b) Sazebníku: (§45)

 

„ Přijetí žádosti o vydání osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek pro účely

registrace “ (osvědčení o způsobilosti k provádění zkoušek za účelem zjištění účinnosti přípravků na území České republiky vydávané SRS fyzickým nebo právnickým osobám, nebo správním úřadům, na základě jejich žádosti - "úředně uznané osoby")

100,- Kč