přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

České předsednictví v EU

Všechny členské státy Evropské unie se pravidelně na rotační bázi střídají v šestiměsíčních předsednictvích v Radě Evropské unie. Úkolem předsednických států je určovat agendu a priority Rady EU, řídit její zasedání, hledat kompromisy mezi jednotlivými státy, ale také zastupovat Unii na jednáních s ostatními institucemi EU a vnějšími partnery. Česká republika se svého historicky druhého předsednictví ujala 1. července 2022 a v rámci nadcházejících šesti měsíců předsedá Radě EU a jejím jednotlivým pracovním skupinám.

České předsednictví

Odkazy na oficiální weby - www.eu2022.cz * www.euroskop.cz * www.mze.cz


Experti ÚKZÚZ se v průběhu předsednictví (dále jen CZ PRES) budou aktivně podílet na řízení následujících pracovních skupin Rady EU. 


Pracovní skupina pro rostliny a zdraví rostlin 
 

  • Pesticidy / přípravky na ochranu rostlin 

Mezi nejvyšší priority CZ PRES v oblasti zemědělství patří návrh nového nařízení o udržitelném používání pesticidů, který Komise zveřejnila v druhé polovině června, a který nahradí původní směrnici.

Hlavním cílem návrhu bude snižování spotřeby chemických pesticidů, což musí být zároveň úkolem pro celou Evropskou unii. Podle Strategie Od zemědělce ke spotřebiteli (Farm to Fork) by celá Unie měla snížit spotřebu pesticidů o 50 % do roku 2030 a zároveň snížit spotřebu nejrizikovějších pesticidů rovněž o 50 %.

ČR povede debatu o udržitelném používání přípravků na ochranu rostlin tak, aby splnění tohoto cíle bylo dosaženo co nejspravedlivějším rozdělením mezi členské státy.

Zásadní pro Evropskou unii je, aby s ohledem na ochranu zdraví a životního prostředí mohla zajistit dostatek kvalitních a bezpečných potravin pro spotřebitele.

Cílem českého předsednictví je zahájit projednávání návrhu a nalézt mezi členskými zeměmi shodu na textu co největšího počtu jednotlivých ustanovení. 

 foto Pavel Minář         foto Michaela Pečinková       foto Naděžda Nováková      foto Karolina Zázvorková
Pavel Minář Michaela Pečinková Naděžda Nováková Karolina Zázvorková
předseda pracovní skupiny Pesticidy alternát předsedy alternát  předsedy fytosanitární atašé
pavelminar@ukzuzcz michaelapecinkova@ukzuzcz nadezdanovakova@ukzuzcz karolina_zazvorkova@mzvcz

 

  • Vedoucí rostlinolékařských služeb (COPHS)

Hlavním cílem jednání je vyhodnocení zkušeností získaných při implementaci nařízení EP a Rady 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin na základě Evropskou komisí zpracovaných analýz dopadů systému rostlinolékařských pasů na provozovatele a nákladů a přínosů při uplatňování dovozních opatření.  

Dalším cílem jednání této pracovní podskupiny je připravit a prezentovat společnou pozici EU na jednání Rady EPPO (Evropská a středozemní organizace pro ochranu rostlin), což je regionální organizace Mezinárodní úmluvy pro ochranu rostlin - IPPC. Zvláštní pozornost bude rovněž věnována jednotnému přístupu EU k řízení fytosanitárního rizika, které představují námořní kontejnery používané k mezinárodní přepravě zboží. 

  • Roosendaal  

V oblasti fytosanitárních otázek a vztahů EU se třetími zeměmi bude CZ PRES podporovat aktivní spolupráci členských států s Evropskou komisí (EK) při řešení všech fytosanitárních aspektů obchodu s těmito partnery.

Bude podporovat zavádění a využívání elektronické certifikace, spolupráce formou dohod o zjednodušení obchodu (FTA -  Free Trade Agreement). Na úseku zdraví rostlin bude podporovat uplatňování IPPC formou mezinárodních standardů ISPM a úmluv WTO (World Trade Organization). 

  • Záležitosti Mezinárodní úmluvy o ochraně rostlin (IPPC) / Komise pro fytosanitární opatření (CPM) 

Cílem  jednání této pracovní skupiny je doladění připomínek k aktuálním návrhům mezinárodních standardů a dalších dokumentů IPPC na úrovni EU. 

 

  Michal Hnízdil foto Táňa Klailová   foto Michal Slanina      foto Karolina Zázvorková
Michal Hnízdil Táňa Klailová Michal Slanina Karolina Zázvorková

předseda pracovní skupiny COPHS
alternát předsedy IPPC/CMP

alternát předsedy Roosendaal

předseda pracovní skupiny IPPC/CPM
alternát předsedy COPHS
předseda pracovní skupiny Roosendaal fytosanitární atašé
michalhnizdil@ukzuzcz tanaklailova@ukzuzcz michalslanina@ukzuzcz karolina_zazvorkova@mzvcz

  

Pracovní skupina pro genetické zdroje a inovace v zemědělství    
  

  • Osivo, sadba a rozmnožovací materiál  

Bedlivě sledujeme vývoj v souvislosti s významným tématem rozmnožovacího materiálu rostlin, protože Komise hodlá do začátku roku 2023 představit svůj návrh na revizi legislativy pro tuto oblast.

Jako předsednictví podporujeme důkladnou věcnou diskusi o všech aspektech připravované revize legislativy pro rozmnožovací materiál rostlin tak, aby bylo dosaženo výsledku, který přispěje k udržení a zvýšení kvantity i kvality vhodných zdrojů rozmnožovacího materiálu rostlin a tím, mimo jiné, i k zajištění potravinové bezpečnosti.

Za významné v rámci zmíněné revize legislativy považujeme podporu zvýšení odolnosti pěstovaných plodin vůči důsledkům klimatických změn, respekt k zavedeným procesům výroby rozmnožovacího materiálu rostlin a zamezení nárůstu objemu byrokracie pro dodavatele spojené s výrobou rozmnožovacího materiálu rostlin. 

  

    foto Nevena Prokešová       foto Monika Rubešová   foto David Beneš      foto Karolina Zázvorková
Nevena Prokešová Monika Rubešová David Beneš Karolina Zázvorková
předseda pracovní skupiny Osivo, sadba a rozmnožovací materiál alternát předsedy alternát předsedy fytosanitární atašé
nevenaprokesova@ukzuzcz monikarubesova@ukzuzcz davidbenes@ukzuzcz karolina_zazvorkova@mzvcz

 

  • Práva šlechtitelů rostlin  

 

Zajištění a prosazování ochranných práv k odrůdám je považováno za velmi významnou oblast v sektoru zemědělství, celosvětově se tomuto věnuje UPOV (Unie na ochranu nových odrůd rostlin), jejímž posláním je mít účinný systém ochrany duševního vlastnictví šlechtitelů podporující vývoj nových odrůd ve prospěch společnosti. Aktivně se podílíme na tomto systému na národní i evropské úrovni.  

Hlavním cílem CZ PRES této skupiny je koordinovat postoj jednotlivých členských států, přispět k dosažení shody ve všech projednávaných bodech UPOV, v případě potřeby koordinovat společně s EK návrhy, které budou předloženy na jednání UPOV jako jednotný výstup všech členských států EU. CZ PRES jednoznačně preferuje, aby EU, jako jeden z nejsilnějších členů UPOV, měla možnost prezentovat vlastní stanovisko v případě, že nedojde ke konsensu mezi členskými státy UPOV.    
 

    foto Andrea Povolná foto Lýdie Čechová    foto Marek Povolný      foto Karolina Zázvorková
Andrea Povolná Lydie Čechová Marek Povolný Karolina Zázvorková
předseda pracovní skupiny Práva šlechtitelů rostlin alternát předsedy alternát předsedy fytosanitární atašé
andreapovolna@ukzuzcz lydiecechova@ukzuzcz marekpovolny@ukzuzcz karolina_zazvorkova@mzvcz


***

ÚKZÚZ jako organizátor neformální akce za CZ PRES :

Neformální jednání hlavních rostlinolékařských úředníků  

se od roku 2011 pravidelně koná v rámci každého předsednictví.

Jedná se o pracovní skupinu (PS) Komise, která sestavuje odborný program  a pracovní část jednání řídí. Za českého předsednictví se ÚKZÚZ ujme role hostitele a organizátora. Jednání proběhne v Praze v termínu

17. - 19.10.2022. 

Bude se jednat o aktuálních a důležitých otázkách v oblasti ochrany proti škodlivým organismům rostlin. Jednání bude dvoudenní s neformálním přivítáním účastníků a krátkým programem v předvečer setkání. Součástí bude také půldenní terénní exkurze zaměřená na tématiku zdraví rostlin. 

  ***


17.10.2022

Setkání vedoucích rostlinolékařských úřadů Evropské unie v Praze

Tisková zpráva – Ve dnech 17. až 19. října 2022 probíhá v Praze, v rámci českého předsednictví v Radě EU, třídenní neformální setkání vedoucích nejvyšších rostlinolékařských autorit Evropské unie. Setkání organizuje Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ), který je národní organizací ochrany rostlin v České republice. Na programu je diskuze o strategických tématech v oblasti ochrany zdraví rostlin.