přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Hlavní činnost odboru osiv a sadby

Zajišťuje uznávací řízení v rozsahu působnosti odborného zákona, a to:

 1. uznávání množitelských porostů, včetně dalších potřebných zkoušek a vydává doklady o uznání nebo neuznání množitelských porostů,
 2. uznávání osiva a sadby včetně odběru vzorků a laboratorního zkoušení a vydává doklady o uznání nebo neuznání osiva a sadby,
 3. eviduje a kontroluje používání úředních návěsek, kterými jsou označovány obaly osiva a sadby,
 4. vede správní agendu související s uznávacím řízením.

Zajišťuje veškeré činnosti související s povolováním a evidencí dovozu osiva a sadby v rozsahu působnosti odborného zákona, a to:

 1. povoluje dovoz osiva a sadby,
 2. vede správní agendu související s povolováním dovozu, 
 3. eviduje osivo a sadbu z dovozu ohlášené dodavateli.

Zajišťuje pověřování osob a přípravu smluv k provádění dílčích úkonů při uznávacím řízení v rozsahu působnosti odborného zákona, a to:

 1. pověřuje osoby k provádění přehlídek množitelských porostů a vydávání dokladů na tyto porosty, ke vzorkování osiva a k laboratornímu zkoušení osiva včetně vydávání dokladů, 
 2. navrhuje pozastavení pověřené osoby, 
 3. provádí úvodní i periodické proškolování těchto osob a přezkoušení odborných znalostí v rozsahu požadovaného pověření, 
 4. vydává doklady o pověření a vede správní agendu související s pověřováním osob, 
 5. připravuje a předkládá řediteli Ústavu návrhy smluv k provádění dílčích úkonů při uznávacím řízení, případně návrhy na odstoupení od těchto smluv, provádí úvodní i periodické proškolování žádajících a již smluvních osob a přezkoušení odborných znalostí v rozsahu daném smlouvou,
 6. vede evidenci všech pověřených a smluvních osob a průběžně s nimi spolupracuje.

Provádí kontrolu v rozsahu působnosti odborného zákona, a to:

 1. kontrolu osiva a sadby uvedeného do oběhu, včetně prostor, kde se osivo skladuje, upravuje či přepravuje, 
 2. následnou kontrolu standardního osiva včetně ověření kvality laboratorními zkouškami nebo vegetační zkouškou, 
 3. následnou kontrolu sazenic zeleniny včetně případného odběru vzorků k ověření jejich kvality, 
 4. úřední dozor a následnou kontrolu pověřených a smluvních osob, 
 5. namátkovou kontrolu osiva z dovozu, 
 6. kontrolu výroby směsí osiv a následnou kontrolu vyrobených směsí,
 7. kontrolu osiva a sadby na příměs GMO včetně odběru vzorků.

Zajišťuje laboratorní činnost v rozsahu působnosti odborného zákona, a to: 

 1. provádí laboratorní zkoušky v rámci uznávacího řízení a kontroly osiva a sadby,
 2. organizuje mezilaboratorní porovnávací zkoušky pro zajištění kontroly kvality práce pověřených osob a laboratoří odboru,
 3. ověřuje nové metody pro zkoušení osiva a sadby a zavádí je do praxe, vydává a novelizuje jednotné pracovní postupy a zajišťuje jejich používání v rámci Ústavu a u pověřených osob.

Zajišťuje povolování, registraci a evidenci v rozsahu působnosti odborného zákona, a to:

 1. registruje a eviduje dodavatele v rozsahu působnosti odborného zákona, z pověření Ministerstva zemědělství vede a spravuje "Jednotný registr a evidenci osob, které se zabývají rostlinnými komoditami", poskytuje data orgánům státní správy, které se na registru podílejí,
 2. registruje směsi osiv v rozsahu působnosti odborného zákona,
 3. povoluje a eviduje využívání obchodního osiva v rozsahu působnosti odborného zákona,
 4. povoluje uvádění do oběhu osiva s nižší kvalitou na základě nařízení Komise (ES) č. 217/2006 a schválení Ministerstva zemědělství,
 5. povoluje uvádění do oběhu osiva úředně nezapsaných odrůd podle Rozhodnutí Komise 2004/842/ES a zajišťuje výdej návěsek a kontrolu osiva úředně nezapsaných odrůd, pro které bylo vydáno povolení k uvádění do oběhu,
 6. vede a zveřejňuje databázi osiva, které je vhodné k použití v ekologickým zemědělství na základě informací dodavatelů.

Z pověření Ministerstva zemědělství uděluje výjimky na použití konvemčmího osiva v ekologickém zemědělství.

Zajišťuje školící, expertní, dozorčí a informační činnost v semenářství v rámci působnosti odborného zákona, a to:

 1. odborná školení zaměstnanců odboru, 
 2. odborná školení pověřených a smluvních osob podle povahy uděleného pověření či uzavřené smlouvy, 
 3. provádí dozorčí a expertní činnost a vydává odborné posudky na základě provedených zjištění, 
 4. zajišťuje informační činnost v oblasti semenářské kontroly prostřednictvím odborného tisku, informačních materiálů odboru a osobního styku se zemědělskou praxí,
 5. spolupracuje s dalšími orgány státní správy, vysokými školami a výzkumnými ústavy.

Podílí se na legislativní činnosti, a to:

 1. připravuje podklady pro tvorbu semenářské legislativy a aktivně se podílí na její tvorbě,
 2. připomínkuje jiné legislativní normy související se semenářstvím. 

Zastupuje ČR v orgánech EU, podílí se na připravovaných dokumentech a evropské legislativě, spolupracuje s certifikačními úřady ostatních členských států EU a třetích zemí.

Plní úkoly uložené zřizovatelem vyplývající z činnosti Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) v oblasti certifikace osiv, a to:

 1. připravuje podklady pro úpravy seznamu odrůd vhodných k certifikaci OECD,
 2. podílí se na změnách certifikačních schémat, 
 3. certifikuje osivo podle platných schémat včetně provádění povinných vegetačních zkoušek, tisku a výdeje návěsek OECD a vydává certifikáty OECD.

Zajišťuje činnosti související s členstvím v Mezinárodní asociaci pro zkoušení osiva (ISTA), a to:

 1. provádí laboratorní zkoušení podle Pravidel ISTA,
 2. certifikuje osivo, tiskne a vydává návěsky ISTA a vydává certifikáty ISTA, 
 3. aktivně se účastní činnosti ISTA včetně ověřování a připomínkování návrhů nových metod, 
 4. účastní se mezinárodních kruhových testů organizovaných ISTA.

Zajišťuje činnosti související s členstvím České republiky v Evropské hospodářské komisi OSN (UNECE), a to:

 1. podílí se na tvorbě a implementaci standardu UNECE pro sadbu brambor