přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Projekty z programu PHARE

Program Phare (Pologne-Hongrie Actions pour la Reconversion Economique) vznikl jako zvláštní program ES pro pomoc nově se transformujícím zemím bývalého sovětského bloku.

Proces programování předvstupní pomoci v ČR vycházel z následujících základních programových dokumentů:

  • Přístupové partnerství, které zpracovala Evropská komise pro období 1998-1999 v souladu s Agendou 2000.
  • Národní program přípravy ČR na členství v EU (National Programme for the Adoption of the Acquis – NPAA), kde ČR vytyčuje strategii vstupu do EU, včetně způsobů dosažení priorit obsažených v Přístupovém partnerství.
  • Pravidelné hodnotící zprávy (Progress Reports), v nichž Evropská komise vyhodnocuje pokrok České republiky při plnění kritérií potřebných ke vstupu do EU.

Samotná realizace pomoci se řídila prováděcími předpisy (implementačními manuály). Výše uvedené dokumenty byly výchozími podklady pro přípravu Národních programů Phare, kterou zajišťovalo Ministerstvo financí ČR - Centrum pro zahraniční pomoc - v úzké spolupráci s relevantními ministerstvy, dalšími orgány veřejné správy a Evropskou komisí.

Pomoc ES byla pak čerpána na základě podepsaných Finančních memorand (Financing Memorandum), která přesně vymezovala množství pomoci a způsob čerpání prostředků v souladu s příslušnými programovými dokumenty.

Předvstupní pomoc se v rámci Phare soustředila na následující oblasti:

  • posílení veřejné správy a jejích institucí k zajištění efektivity fungování uvnitř Evropské unie;
  • podporování struktur občanské společnosti;
  • další podpora sbližování komunitární legislativy a právních norem kandidátských zemí a omezení přechodných období;
  • programy na posílení hospodářské a sociální soudržnosti, investiční podpora v hospodářsky a sociálně postižených regionech a příprava na účast ve Fondu koheze; intenzivní příprava na využívání pomoci ze strukturálních fondů;
  • upevnění formy předvstupní pomoci Twinning při posilování institucí (IB);
  • decentralizace předvstupní pomoci přenesením odpovědnosti za spravování finančních prostředků na orgány veřejné správy v kandidátských zemích.

Feedingstuff Safety in the Whole Food Chain – Animal Feed

Tento projekt v celkové hodnotě 1 800 000 EUR se skládal ze dvou částí – nákupu vybavení (laboratorní zařízení a hardware a software) a twinning light (partner NAGREF, Řecko), jenž byl zaměřen na trénink a stáže expertů ÚKZÚZ v oblasti laboratorní a kontrolní.
Doba realizace: 08/2004 – 04/2005


Filling Gaps in Food Safety – Improvement of RASFF (1) CZ02.09.03.12

Tento projekt - twinning light v hodnotě 150 000 EUR pomáhal připravit ÚKZÚZ na systémovou integraci všech informačních systémů v ÚKZÚZ. Experti z NAGREF, kromě proškolení našich zaměstnanců, navrhli způsob řešení, který ÚKZÚZ následně využil při samotné realizaci systémové integrace.
Doba realizace: 02/2005 – 09/2005