přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odborná oddělení sekce

Oddělení krmiv

Činnost odboru vymezují zákony č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákon č. 91/1996 Sb., o krmivech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy.

 1. Provádí výkon státního dozoru nad výrobou, dovozem, užitím a jakostí krmiv, doplňkových látek a premixů včetně výroby krmiv pro vlastní potřebu živočišné prvovýroby.
 2. Přezkušuje a schvaluje ve smyslu příslušných ustanovení zákona o krmivech výrobní provozy, uděluje jim evidenční čísla a vede jejich evidenci.
 3. Provádí registraci výrobců a dovozců krmiv, doplňkových látek a premixů.
 4. Vede státní registr výrobců a dovozců krmiv, doplňkových látek a premixů.
 5. Vydává osvědčení o odborné způsobilosti pro výrobu doplňkových látek, premixů a krmiv s použitím premixů.
 6. Organizuje systém rychlého varování (RASFF) v oblasti krmiv, je kontaktním místem RASFF pro krmiva v ČR.
 7. Prostřednictvím jmenovaného zástupce se zúčastní na jednání Stálého výboru pro potravinový řetězec a výživu zvířat v komisi pro výživu zvířat DG SANCO – Evropská komise ES.
 8. Prostřednictvím jmenovaného zástupce se zúčastní na jednání mezivládní Pracovní skupiny pro výživu zvířat zřízenou v rámci Codex Alimentarius FAO a WHO.
 9. Ukládá výrobcům, dovozcům, dodavatelům a podnikatelům, kteří krmiva, doplňkové látky a premixy používají, zvláštní opatření z hlediska ochrany zdraví lidí, zvířat a životního prostředí.
 10. V rámci odborného dozoru nebo na vyžádání provádí vzorkování krmiv, doplňkových látek a premixů.
 11. Provádí ověřování technologie výroby, úpravy a konzervace krmiv.
 12. Provádí znaleckou činnost u krmiv, vydává posudky, rozbory a osvědčení.
 13. Zajišťuje monitoring výskytu rizikových látek v krmivech.