přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Průzkum lesních půd

Lesnická činnost Oddělení půdy a lesnictví je prováděna na základě zákona č. 147/2002 Sb., O Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech a vyhlášky č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavními oblastmi zájmu lesnické činnosti ÚKZÚZ je průzkum výživy lesních porostů, kontrola kvality a účinnosti leteckého vápnění, nádobové a terénní zkoušky a vegetační zkoušky s lesními dřevinami.
 

Kontakt:

Sekce zemědělských vstupů, Oddělení půdy a lesnictví

Jméno
Adresa
Telefon
Mobilní telefon
Fax E-mailová adresa

 


Informační letáček - Lesnictví


 

Průzkum výživy lesních porostů

Základním cílem průzkumu je informování vlastníků lesa o půdně-chemických vlastnostech lesních půd. Průzkum zahrnuje odběr vzorků půdy a asimilačních orgánů dřevin, jejich chemické rozbory a vyhodnocení výsledků. Základními územními celky, v nichž jsou prostorově reprezentativním způsobem vzorky odebírány, jsou přírodní lesní oblasti České republiky (PLO).

Přednostně jsou do průzkumu zahrnuty oblasti, kde byly v lesních porostech zjištěny příznaky poruch růstu, vývoje nebo zdravotního stavu, oblasti zatížené znečištěným ovzduším a oblasti s porosty určenými pro produkci semene (genové základny).
 

Zprávy a publikace
 Zhodnocení účinku leteckého vápnění

Kontrola kvality vápnění je založena na opakovaném odběru půdních vzorků na totožných odběrných místech. Porovnává se obsah Ca a Mg před a po vápnění lesního pozemku. Podle změny obsahů těchto prvků se zjišťuje přibližné množství vápence, který při aplikaci dopadl na půdní povrch. Vypočítané množství je konfrontováno s dávkou předepsanou pro vápnění. Současně je hodnocena rovnoměrnost rozmetání porovnáním jednotlivých odběrových míst.
 

Zprávy a publikace
 Nádobové a terénní zkoušky

Slouží k plnění specifických cílů, které podle aktuální potřeby určuje ÚKZÚZ nebo přímo MZe. V současnosti se neprovádí.
 Vegetační zkoušky s lesními dřevinami

V rámci výzkumu využití méně výnosných zemědělských půd pro alternativní produkci byly ve Stachách na Šumavě založeny pokusné plochy. Test dřevin si klade za cíl sledovat tloušťkový a výškový přírůst a zdravotní stav u celkem šesti druhů dřevin.

Lignikultura energetických dřevin poskytuje poznatky o možnostech pěstování rychlerostoucích dřevin v oblastech horských pastvin. Lignikultura se skládá z klonové a produkční zkoušky.
 

Zprávy a publikace