přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 377/2013
Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv Příl.7

Příloha 7
Způsob a forma elektronického předávání evidence
1. Údaje jsou předávány v elektronické podobě formou automatizovaného datového výstupu. Elektronická aplikace ministerstva umožňuje předání automatizovaného datového výstupu prostřednictvím webové služby nebo manuálním nahráním tohoto výstupu. Detailní technický popis předávaných dat zveřejňuje ministerstvo prostřednictvím internetových stránek.
2. Struktura datového výstupu ve formátu XML obsahuje
a) identifikační údaje předávaných dat
I. jednoznačný identifikátor subjektu - identifikační číslo (délka 8 znaků),
II. identifikace začátku období, za které jsou předávána data (datum ve formátu DD.MM.RRRR), a
III. identifikace konce období, za které jsou předávána data (datum ve formátu DD.MM.RRRR),
b) datovou větu s identifikací pěstovaných plodin a jejích výnosu obsahující
I. zkrácený kód dílu půdního bloku (podle označení v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů),
II. čtverec dílu půdního bloku (podle označení v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů),
III. číselný identifikátor pěstované plodiny podle číselníku plodin zveřejněného ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické aplikaci na webových stránkách ministerstva,
IV. užitkový směr pěstované plodiny, jestliže taková plodina má v číselníku plodin uvedeno více užitkových směrů pro tentýž produkt,
V. výměra plodiny (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa),
VI. datum výsevu, případně výsadby (datum ve formátu DD.MM.RRRR),
VII. datum sklizně plodiny (datum ve formátu DD.MM.RRRR),
VIII. číselný identifikátor hlavního produktu podle číselníku produktů zveřejněného ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické aplikaci na webových stránkách Ministerstva,
IX. průměrný výnos hlavního produktu na jednotku plochy vyjádřeného ve formě tuny na hektar (číselný údaj s přesností na tři desetinná místa),
X. obsah sušiny hlavního produktu v procentuálním vyjádření na celé číslo (nebude-li uveden obsah sušiny, pak se převezme pro účely výpočtu bilance živin hodnota obsahu sušiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce),
XI. číselný identifikátor vedlejšího produktu podle číselníku produktů zveřejněného ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické aplikaci na webových stránkách ministerstva,
XII. průměrný výnos vedlejšího produktu na jednotku plochy vyjádřeného ve formě tuny na hektar (číselný údaj s přesností na tři desetinná místa) a
XIII. obsah sušiny vedlejšího produktu v procentuálním vyjádření na celé číslo (nebude-li uveden obsah sušiny, pak se převezme pro účely výpočtu bilance živin hodnota obsahu sušiny podle přílohy č. 6 k této vyhlášce).
c) datovou větu s identifikací jednotlivého použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů a upravených kalů obsahuje tyto položky
I. zkrácený kód dílu půdního bloku (podle označení v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů),
II. čtverec dílu půdního bloku (podle označení v evidenci půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů),
III. datum použití hnojiva nebo zahájení pastvy či jiného pobytu zvířat na zemědělské půdě (datum ve formátu DD.MM.RRRR),
IV. datum zapravení hnojiva nebo ukončení pastvy či jiného pobytu zvířat na zemědělské půdě (datum ve formátu DD.MM.RRRR),
V. číselný identifikátor cílové plodiny podle číselníku plodin zveřejněného ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické aplikaci na webových stránkách ministerstva,
VI. výměra plodiny (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa),
VII. výměra plochy, na které bylo použito hnojivo (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa),
VIII. číselný identifikátor hnojiva podle registru hnojiv zveřejněného ministerstvem způsobem umožňujícím dálkový přístup v elektronické aplikaci na webových stránkách ministerstva (nepovinný údaj),
IX. název hnojiva (textový údaj odpovídající názvu hnojiva),
X. množství použitého hnojiva (číselný údaj s přesností na tři desetinná místa),
XI. měrná jednotka použitého hnojiva (t, kg, l),
XII. přívod dusíku (N) v kg/ha, uvádí se, jen pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný údaj s přesností na tři desetinná místa),
XIII. přívod fosforu (P)
1)
v kg/ha, uvádí se, jen pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa),
XIV. přívod draslíku (K)
1)
v kg/ha, uvádí se, jen pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa),
XV. přívod hořčíku (Mg)
1)
v kg/ha, uvádí se, jen pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa),
XVI. přívod vápníku (Ca)
1)
v kg/ha, uvádí se, jen pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa),
XVII. přívod síry (S)
1)
v kg/ha, uvádí se, jen pokud nebude uveden identifikátor hnojiva podle registru hnojiv (číselný údaj s přesností na dvě desetinná místa),
XVIII. údaj, zda bylo hnojivo použito za účelem podpory rozkladu slámy (ve formátu uvedení písmene A, pro ANO a N pro NE),
XIX. údaje o použití upravených kalů v přepočtu na 100 % sušinu (položky I. až XVII. se použijí obdobně) a
XX. údaje o použití pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů a substrátů (položky I. až XI. se použijí obdobně).
Vysvětlivky:
1)
V případě uvedení obsahu živin ve hnojivu v oxidové nebo uhličitanové formě se přívod živin ve formě prvků zjistí podle následujícího přepočtu: P = P
2
O
5
x 0,436, K = K
2
O x 0,830, Ca = CaO x 0,715, Ca = CaCO
3
x 0,400, Mg = MgO x 0,603, Mg = MgCO
3
x 0,288, S = SO
4
2-
x 0,333.