přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 377/2013
Vyhláška č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv Příl.2

Příloha 2
Evidence o použití hnojiv, pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů a upravených kalů
Povinné údaje:
a) identifikační údaje zemědělského podnikatele
1. jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě dodatek odlišující osobu zemědělského podnikatele nebo druh podnikání, datum narození, identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, a adresu místa podnikání, jde-li o fyzickou osobu, a
2. název nebo obchodní firmu, identifikační číslo osoby a adresu sídla, jde-li o právnickou osobu,
b) identifikační údaje vlastníka lesního pozemku,
c) identifikační údaje fyzické nebo právnické osoby provozující lesní výrobu,
d) číslo katastrálního území
1)
,
e) číslo pozemku
1)
, lesního pozemku (u lesního pozemku se uvede oddělení, porost, porostní skupina),
f) výměra pozemku, lesního pozemku (u lesního pozemku se uvede oddělení, porost, porostní skupina) v ha,
g) název plodiny
2)
, druh, odrůda, užitkový směr
3)
,
h) datum výsevu nebo sadby
3),4)
,
i) datum sklizně nebo zapravení
3),4)
,
j) plocha pěstované plodiny v ha
3)
,
k) průměrný výnos plodiny - hlavní produkt v t/ha
3)
,
l) druh hlavního produktu (zejména zrno, zelená hmota)
3)
,
m) průměrný výnos plodiny - vedlejší produkt v t/ha
3)
,
n) datum použití hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu, substrátu nebo upraveného kalu (datum zahájení pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě),
o) datum zapravení hnojiva, pomocné půdní látky, rostlinného biostimulantu, substrátu nebo upraveného kalu (datum ukončení pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě),
p) výměra hnojené plochy, pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě v ha,
q) druh nebo název hnojiva nebo upraveného kalu - u pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě se uvedou výkaly a moč, včetně druhu zvířat,
r) celková dávka hnojiva nebo upraveného kalu (t, kg, l), u upraveného kalu v přepočtu na 100 % sušinu,
s) průměrná dávka hnojiva nebo upraveného kalu (t/ha, kg/ha nebo l/ha), u upraveného kalu v přepočtu na 100 % sušinu, u pastvy nebo pobytu zvířat na zemědělské půdě počet DJ/ha
5)
,
t) průměrný přívod živin v použitém hnojivu nebo upraveném kalu v kg/ha - N, P
2
O
5
, K
2
O, MgO, CaO, S,
u) název použitých pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů, hnojiv se stopovými živinami a
v) průměrná dávka použitých pomocných půdních látek, rostlinných biostimulantů, substrátů a hnojiv se stopovými živinami (t/ha, kg/ha nebo l/ha).
Vysvětlivky:
1)
Pokud je zemědělský podnikatel zařazen v registru půdy podle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, uvede v rubrice pro katastrální území číslo čtverce mapy a v rubrice pro pozemek zkrácený kód dílu půdního bloku.
2)
U trvalých travních porostů se uvede pouze zemědělská kultura travní porost.
3)
Údaje o pěstované plodině, výnosu hlavního (zrno, semeno, hlízy, bulvy) a vedlejšího produktu (sláma, nať, chrást) lze vést v samostatné evidenci.
4)
V případě pěstování více plodin na stejné ploše v rámci pěstebního (hospodářského roku) roku, vedou se i údaje o datu výsevu a datu sklizně nebo zapravení.
5)
Dobytčí jednotka (DJ) odpovídá 500 kg živé hmotnosti hospodářských zvířat.