přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Informace o používání hnojiv, které obsahují více než 16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného

18.6.2013

Podle rozhodnutí EP a Rady č. 1348/2008/ES jsou stanovena pravidla k prodeji hnojiv, které obsahují více než 16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného. Přístup k druhům hnojiv a přípravků, které obsahují více než 16 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného je omezen na zemědělce a profesionální uživatele.

Nařízení EP a Rady č. 1907/2006 stanovuje: 

  1. že dusičnan amonný nesmí být uveden na trh po dni 27. června 2010 jako látka nebo v přípravcích, které obsahují více než 28% hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného, k použití jako tuhé jednosložkové nebo vícesložkové hnojivo, pokud toto hnojivo není v souladu s technickými ustanoveními pro hnojiva s dusičnanem amonným s vysokým obsahem dusíku stanovenými v příloze III nařízení EP a Rady č. 2003/2003. V principu se jedná o splnění požadavků na nevýbušnost, ve formě několika různých stanovení. 
  2. že dusičnan amonný nesmí být uváděn na trh po dni 27. června 2010 jako látka nebo v přípravcích, které obsahují 16 % hmotnostních nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného kromě případů dodání: 
    1. dalším uživatelům a distributorům včetně fyzických nebo právnických osob, které jsou držiteli licence nebo povolení v souladu se směrnicí Rady 93/15/ EHS 
    2. zemědělcům pro použití při zemědělských činnostech, v rámci plného nebo částečného úvazku a bez nutné spojitosti s velikostí pozemků. 
    3. fyzickým nebo právnickým osobám zabývajícím se profesionálně činnostmi, jakými jsou zahradnictví, pěstování rostlin ve sklenících, údržba parků, zahrad nebo sportovních hřišť, lesnictví nebo jiné podobné činnosti. 
  3. Česká republika, pokud jde o omezení stanovená v odstavci 2, uplatňuje ze sociálně-hospodářských důvodů do 1. července 2014 mezní hodnotu 20 % hmotnostních dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného u látek a směsí uváděných na trh na svém území. Tato výjimka byla v souladu s pravidly notifikována Evropské komisi. 

Zemědělcem se pro tyto účely rozumí fyzická nebo právnická osoba či skupina fyzických nebo právnických osob, bez ohledu na právní formu skupiny a jejích členů podle vnitrostátních právních předpisů, jejíž zemědělský podnik se nachází na území Společenství podle článku 299 Smlouvy a která vykonává zemědělskou činnost. 

Zemědělskou činností se pro tyto účely rozumí produkce, chov nebo pěstování zemědělských produktů včetně sklizně, dojení, plemenářské činnosti a chovu zvířat pro zemědělské účely nebo udržování půdy v dobrém zemědělském a ekologickém stavu podle článku 5 nařízení Rady (ES) č. 73/2009

Hlavním cílem navrhovaných opatření je snížit přistup obecné veřejnosti k vysoce rizikovým chemickým látkám v koncentraci, díky níž mohou být snadno zneužity ke zhotovování podomácku vyrobených výbušnin.

Navrhovaná legislativní opatření budou muset doprovázet dobrovolná opatření v rámci výrobního odvětví a odvětví maloobchodu, jejichž cílem bude zvýšit bezpečnost a zlepšit povědomí v rámci celého dodavatelského řetězce. Obchodníci by proto měli vyžadovat u výrobků obsahujících 16 % hmotnostních (resp. 20 % do 1. července 2014) nebo více dusíku pocházejícího z dusičnanu amonného doklady, jež dokladují oprávněnost použití. Dodržování uvedených opatření jsou oprávněni provádět pracovníci České inspekce životního prostředí.