přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Vývoz do třetích zemí

Informace o vývozu rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů z ČR do třetích zemí.

Zásilky rostlin, rostlinných produktů a dalších komodit rostlinného původu vyvážené z ČR do třetích zemí (země mimo EU) musí splňovat požadavky dovážejícího státu. Základním principem je ochrana vlastního území před zavlékáním škodlivých organismů, které mohou způsobit významné ekonomické ztráty na produkci. S tím souvisí požadavek na kontrolu zdravotního stavu zásilky před jejím odesláním v zemi exportu a vystavení tzv. rostlinolékařského osvědčení nebo rostlinolékařského osvědčení pro reexport. Osvědčení vystavují inspektoři ÚKZÚZ, jestliže na základě kontroly zásilky zjistí, že zásilka neobsahuje karanténní škodlivé organismy a jsou splněny další požadavky příslušné třetí země.

Kontrola zásilky se provádí na základě žádosti podané vývozcem nebo osobou, která jej zastupuje. Žádost se podává písemně nebo elektronicky nejméně 2 pracovní dny přede dnem naložení (vývozu) zásilky. V této souvislosti upozorňujeme vývozce, že zásilka by měla do dvou týdnů opustit území ČR, neboť rostlinolékařské osvědčení má omezenou platnost. Kontrola se provádí v místě nakládky nebo v jiném vhodném místě (místo produkce, popř. i přepravní prostředek aj.), kde je umožněn inspektorovi přístup k celé kontrolované zásilce. Kontrola a vystavení osvědčení je zpoplatněno 500 Kč kolkem v souladu se zákonem o správních poplatcích.

Některé země vyžadují na určité komodity tzv. dovozní povolení (Import permit). Toto povolení si zajišťuje vývozce sám, nejlépe prostřednictvím svého obchodního partnera. Pokud je toto povolení součástí dovozních požadavků, musí jej vývozce předložit inspektorovi ÚKZÚZ ještě před zahájením kontroly zásilky.

V některých případech může být součástí dovozních požadavků také provedení rostlinolékařské kontroly během vegetace, nebo provedení laboratorního rozboru odebraného vzorku, v takovém případě je nutné, aby vývozce včas informoval o zamýšleném vývozu pracoviště ÚKZÚZ, aby mohla být provedena potřebná šetření. Kontrola, odběr a rozbory vzorků jsou zpoplatněny v souladu s vyhláškou č. 221/2002 Sb., sazebník náhrad nákladů za odborné a zkušební úkony vykonávané v působnosti ÚKZÚZ, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení šetření v průběhu pěstování, výroby a zpracování

Pokud třetí země vyžadují splnění požadavků, které lze garantovat pouze ověřením zdravotního stavu šetřením v průběhu vegetace, popř. vzorkováním, je nutné, aby vývozce požádal ÚKZUZ o provedení šetření v místě pěstování, výroby nebo zpracování příslušných rostlin, a to ve vhodném termínu, aby mohlo být požadované šetření řádně a včas realizováno. Žádost spolu s přehledem rostlin (porostů), které jsou předmětem šetření, podává žadatel písemně nebo elektronicky na  adresu pracoviště ÚKZÚZ.

Rozsah a četnost šetření se řídí dovozními požadavky příslušné třetí země. V případě, že žadatel má k dispozici platné dovozní povolení ze země určení, vychází se přednostně z jeho obsahu. Jinak vychází požadavky garancí z obecných požadavků těch zemí předpokládaného vývozu, které žadatel uvede do přílohy žádosti. Šetření se provádí ve vhodných termínu s ohledem na vegetační podmínky daného roku, většinou po zapojení porostu v době květu a tvorby plodů. Pokud provedení prohlídky znemožňuje nadměrné zaplevelení porostu, či špatný fyziologický stav rostlin, porost nebude prohlédnut a zdravotní stav porostu nebude garantován. O zjištěných skutečnostech je žadatel informován prostřednictvím záznamu o šetření. Šetření je zpoplatněno v souladu s vyhláškou č. 221/2002, o náhradách nákladů za odborné úkony provedené ÚKZÚZ, podle bodu 13., tj. částkou 200 Kč za každou započatou hodinu.


zobrazit po
  • 1
15.3.2023

Platné fytosanitární podmínky pro export dřeva do třetích zemí

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) sděluje nové podmínky vystavení rostlinolékařských dokladů (rostlinolékařská osvědčení, předvývozní osvědčení) pro export surového dřeva s kůrou do třetích zemí. Zároveň informuje o podmínkách ošetření dřeva ve venkovním prostředí, které budou platné od 20. března 2023.


14.11.2022

Aktuální podmínky při vývozu kulatiny do třetích zemí

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) informuje vývozce dřevěné kulatiny do třetích zemí o fytosanitárních podmínkách vývozu, platných v následujícím zimním období. Změna se týká ošetřování kmenů ve venkovních podmínkách, které je možné provádět pouze do 20. listopadu.


1.8.2022

Zákaz vývozu některých rostlinných komodit do Ruska

Tisková zpráva – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) upozorňuje vývozce živých rostlin a dalších komodit do Ruska, že s ohledem na změnu nařízení (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině, je zakázán jejich vývoz.


25.2.2022

Informace pro žadatele a vývozce o vystavení rostlinolékařských dokladů pro export dřeva

Protože aktuálně průběh počasí na části území ČR umožňuje dostatečnou účinnost přípravků na ochranu rostlin proti škůdcům dřeva ve venkovních podmínkách, ÚKZÚZ bude s účinností od 2. března 2022 akceptovat jako splnění fytosanitárních požadavků pro vývoz dřeva do třetích zemí ošetřování kulatiny určené k vývozu ve venkovních podmínkách, ale pouze pro lokality do nadmořské výšky 550 m n.m. Jakmile to dovolí průběh počasí, bude tato možnost rozšířena na celé území ČR, o čemž budete v předstihu rovněž informováni.


17.1.2022

Digitalizace v oblasti vývozu rostlin a rostlinných produktů

Tisková zpráva – Od ledna 2022 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ( ÚKZÚZ) umožňuje elektronické podání žádostí i platby převodem při vystavení rostlinolékařského osvědčení pro vývoz rostlin a rostlinných produktů. Po loňské digitalizaci v oblasti dovozu ve formě ePhyto tak ÚKZÚZ pokračuje ve zvýšení efektivity procesů a v poskytnutí většího komfortu pro žadatele.


17.1.2022

Digitalizace v oblasti vývozu rostlin a rostlinných produktů

Vážení vývozci a žadatelé o vývoz rostlin a rostlinných produktů. ÚKZÚZ od ledna 2022 umožňuje elektronické podání žádosti a platbu správních poplatků převodem při vystavení rostlinolékařského osvědčení a předvývozního osvědčení. ÚKZÚZ připravil pro žadatele plně digitální platformu, která usnadňuje podání žádosti a celkově zvyšuje komfort pro žadatele.


19.4.2021

Dubnové změny v podmínkách pro obchodování se Spojeným královstvím

Tisková zpráva – Evropskou unií (EU) byla schválena rovnocennost tzv. ekvivalence pro polní přehlídky porostů a rovnocennost metod udržovacího šlechtění druhů zemědělských rostlin prováděných ve Spojeném království. Dále byly upřesněny podmínky obchodování pro krmné produkty.


22.12.2020

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím od 1. 1. 2021 ve vztahu k ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Odchodem Spojeného království (UK) z Evropské unie se UK stává třetí zemí. Od 1. 1. 2021, po ukončení ročního přechodného období, tak platí nové podmínky pro dovoz a vývoz z/do UK (mimo území Severního Irska).


20.10.2020

Podmínky pro obchodování se Spojeným královstvím s ohledem na používaný dřevěný obalový materiál

Tisková zpráva – V souvislosti s odchodem Velké Británie z EU bude od 1. 1. 2021 nutné, aby byl dřevěný obalový materiál použitý pro vývoz a dovoz zboží všeho druhu ošetřen a označen proti dřevokazným škůdcům a původcům chorob rostlin.


13.5.2020

Aktuálně k rostlinolékařským šetřením v porostech před vývozem rostlin do třetích zemí

ÚKZÚZ upozorňuje profesionální provozovatele, vývozce a další osoby, kteří hodlají vyvážet rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty do zemí mimo EU (s výjimkou Švýcarska), že je v mnohých případech zapotřebí, aby vyvážená komodita byla zkontrolována v průběhu vegetace, popř. výroby. Šetření před vývozem se letos nově provádí i v porostech druhů, které dříve podléhaly soustavné rostlinolékařské kontrole ÚKZÚZ. Žádost o provedení šetření na ÚKZÚZ doporučujeme dodat do 31. 5. daného roku.


23.4.2020

Nové fytosanitární požadavky Spojeného Království na dovoz dřevin, dřeva a kůry

Tisková zpráva – ÚKZÚZ informuje všechny vývozce a pěstitele dřevin o nových fytosanitárních podmínkách dovozu rostlin určitých rodů a druhů dřevin, dřeva a kůry do Spojeného království Velké Británie a Severního Irska (dále „Spojené království“). Nové podmínky dovozu platí od 21. dubna 2020 a důvodem jejich zavedení je ochrana před zavlečením některých nebezpečných karanténních škůdců a původců chorob dřevin.


1.11.2019

Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do zemí mimo EU a Švýcarska PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 133 KB)


13.4.2018

Nárůst vrácených zásilek se dřevěnými obaly ze zemí dovozu

Tisková zpráva – V posledních 14 dnech jsme zaznamenali zvýšený nárůst vrácených zásilek se dřevěnými obalovými materiály ze zemí dovozu, zejména ze USA a Brazílie. Zásadním problémem je zjištění přítomnosti živých stadií škůdců ve dřevě obalů. Při tomto závažném zjištění je většinou kompletní zásilka vrácena do země původu na náklady vývozce.


30.10.2017

Legislativa nově upravuje výrobu a ošetřování dřevěných obalů používaných v mezinárodním obchodě

Tisková zpráva – Novela zákona o rostlinolékařské péči, která vstoupí v platnost dne 1. 12. 2017, upravuje platnost doby registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren) a výrobců dřevěného obalového materiálu. Další úprava cílí na neregistrované subjekty a subjekty, které neplní zákonné povinnosti při ošetřování dřeva a výrobě dřevěných obalových materiálů. Právě na nesplnění technologických postupů při výrobě dřevěných obalů ve finále doplácí čeští vývozci. Sankce při porušení výrobních postupů byla novelou zvýšena až na 750 tis. Kč.


11.10.2017

Povolen vývoz jablek do Indie

Tisková zpráva – Na základě dokončeného procesu Analýzy rizik škodlivých organismů (Pest Risk Analysis - PRA) informujeme pěstitele a vývozce jablek o možnosti vývozu této komodity z České Republiky do Indie. Dovoz podléhá zvláštním stanoveným podmínkám, kterým je potřeba věnovat zásadní pozornost, a které plně vstoupí v platnost po úspěšném dovozu prvních zásilek do Indie.


13.7.2016

Jak předejít problémům při vývozu zboží přepravovaném pomocí dřevěného obalového materiálu PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 870 KB)

Prostřednictvím dřevěného obalového materiálu se šíří některé škodlivé organismy, které mohou způsobit významné ekonomické škody nebo škody na životním prostředí. Z tohoto důvodu byl zaveden standard ISPM č. 15, který zavádí pravidla pro dřevěné obaly používané v mezinárodním obchodu a postupně k němu přistoupila velká část států světa. Tento materiál vznikl na pomoc vývozcům zboží v/na dřevěných obalech pro předejití rizika pozastavení zásilky z důvodu nesplnění dovozních požadavků.

zobrazit po
  • 1