přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Testování zásilek osiv rostlin při dovozu ze třetích zemí

18.5.2022

ÚKZÚZ zavádí od května 2022 systém rutinního testování osiv rostlin původem ze třetích zemí na přítomnost škodlivých organismů rostlin (dále „ŠO“). Smyslem tohoto opatření je zvýšit pravděpodobnost záchytu patogenů a škůdců, kteří by při absenci testování nemuseli být včas v dováženém osivu odhaleni, a mohli by tak způsobit následné snížení výnosu a kvality produktů sklizených z porostů, založených z infikovaného osiva.

Testování se bude týkat zásilek osiv, které budou podrobeny dovozní rostlinolékařské kontrole, prováděné ÚKZÚZ v souladu s § 21 zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o zásilky komodit, které musí být při dovozu ze třetích zemí dle platné legislativy1 opatřeny rostlinolékařským osvědčením a podléhají v plném rozsahu dovozní kontrole. Testování bude prováděno v případě ŠO regulovaných v EU (regulované karanténní ŠO2 a ŠO regulované zvláštními nařízeními Evropské komise - sledují se všude, a regulované nekaranténní ŠO3 - sledují se jen u osiv a sadby) jako součást dovozní rostlinolékařské kontroly; náklady na vlastní odběr vzorku a testování nese v těchto případech ÚKZÚZ.

Vzorkování a testování na přítomnost regulovaných karanténních ŠO a ŠO regulovaných dle zvláštních nařízení Evropské komise bude prováděno u všech dovážených partií osiv v tabulce v příloze uvedených příslušných rodů/druhů rostlin. Vzorkování a testování na přítomnost regulovaných nekaranténních ŠO bude prováděno pouze u namátkově vybraných (s přihlédnutím k míře rizika a dle místa původu) dovážených partií osiv v tabulce uvedených příslušných rodů/druhů rostlin. Rozsah vzorkování a testování (počet vzorkovaných partií, okruh testovaných ŠO) se může průběžně měnit v závislosti na dostupnosti finančních a personálních kapacit laboratoře ÚKZÚZ, vždy však bude srovnatelný pro zásilky různých dovozců a komodity se stejnou mírou rizika. Výsledek testování, resp. dovozní kontroly, bude zohledňovat případy regulovaných nekaranténních ŠO, u nichž platná legislativa2 připouští určitou míru tolerance jejich přítomnosti v osivu.

V případě odběru a testování vzorku je výsledek kontroly celé zásilky vázán na výsledek testu a dotčená zásilka nemůže být bez negativního výsledku testu propuštěna do navrhovaného celního režimu. ÚKZÚZ v těchto případech nebude využívat ustanovení zvláštního právního předpisu EU o možnosti propustit danou zásilku do navrhovaného celního režimu4 ještě před ukončením testování. Důvodem je vysoké riziko nebezpečí rozšíření ŠO v případě uvolnění následně pozitivně testovaných partií do obchodního řetězce.

Schéma, resp. rozsah testování (dotčené rody, druhy rostlin a relevantní ŠO) znázorňuje tabulka v příloze. Pro posouzení míry rizika byla využita databáze ISA (International Seed Association), viz https://pestlist.worldseed.org/public/pestlist.jsp. Pro stanovení rizikovosti škodlivých organismů bylo využito hodnocení stupně škodlivosti v publikaci KŮDELA, Václav, František KOCOUREK, Martin BÁRNET a kol. České a anglické názvy chorob a škůdců rostlin − Czech and English Names of Plant Diseases and Pests. Praha: Profi Press, 2012, 272 s. U ŠO neuvedených v této publikaci byla rizikovost škodlivého organismu stanovena podle stupně jeho regulace v EU (karanténní ŠO, regulované nekaranténní ŠO) a údajů uvedených v odborných publikacích a databázích, zejména EPPO Global database a CABI Crop Protection Compendium.

Kontakt, bližší informace: Odbor dovozu a vývozu ÚKZÚZ; e-mail: odv@ukzuzcz 


1 viz příloha XI část A prováděcího nařízení Evropské komise (EU) 2019/2072, ve znění pozdějších předpisů + zvláštní nařízení Evropské komise pro určité škodlivé organismy.
2 viz přílohy II a III prováděcího nařízení Evropské komise (EU) 2019/2072, ve znění pozdějších předpisů.
3 viz příloha IV prováděcího nařízení Evropské komise EU) 2019/2072, ve znění pozdějších předpisů.
4 viz čl. 4 odst. 9 prováděcího nařízení Evropské komise (EU) 2019/2130 ze dne 25. listopadu 2019, kterým se stanoví podrobná pravidla pro opatření, která mají být provedena během a po skončení kontrol dokladů, kontrol totožnosti a fyzických kontrol u zvířat a zboží, na které se vztahují úřední kontroly na stanovištích hraniční kontroly, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy