přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

Jednotná registrace a evidence osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v České republice

Jednotná registrace osob je společným projektem Ústředního kontrolního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ) a Ministerstva zemědělství (MZe) a má sjednotit proces registrace osob, které vyrábějí a uvádějí do oběhu rostlinné komodity v ČR.

Vyplněnou žádost je možné podat:

osobně nebo poštou na adrese:

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Odbor osiv a sadby - registrace osob
Za Opravnou 4
150 06 Praha 5

pomocí datové schránky ústavu: ugbaiq7

podání emailem na podatelna@ukzuzcz - dokument musí být opatřen elektronickým podpisem

Kontaktní osoby:

Registrace dle zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby)

Ing. Natálie Králíková
tel. 257 294 298
mob. 605 411 936
nataliekralikova@ukzuzcz 

Registrace dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES

Ing. Markéta Kaupe
tel. 257 294 254
mob. 720 993 408
marketakaupe@ukzuzcz

Udělení licence pro uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin dle zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Ing. Vlasta Knorová
tel. 221812351
vlastaknorova@mzecz

Formulář Jednotná registrace a evidence osob“ . Potřebné přílohy k registraci naleznete níže v zápatí článku v sekci "Formuláře".

 

Specifikace registrace osob podle zákona o oběhu osiva a sadby

Podle § 16 odst. 1 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, podléhají registraci dodavatelé, kteří uvádí do oběhu, vyrábí nebo dováží ze třetích zemí rozmnožovací materiál révy, chmele, ovocných rodů a druhů, okrasných druhů a sazenic zeleniny, a oznamovací povinnosti podle § 16 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb. podléhají dodavatelé rozmnožovacího materiálu ostatních zemědělských druhů a osiva zeleniny.

Každému dodavateli je přiděleno registrační nebo evidenční číslo.
Všechna čísla přidělená před platností zákona č. 219/2003 Sb. zůstávají v platnosti.

ÚKZÚZ vede evidenci všech registrovaných a evidovaných dodavatelů.

Seznam zaevidovaných a registrovaných dodavatelů je online k dispozici na Portálu farmáře. Seznam je členěn podle zaměření:

  • sazenice zeleniny,
  • osivo zeleniny a zemědělských druhů,
  • ostatní (ovocné druhy, okrasné druhy, réva, chmel).

Zákon č. 408/2000 Sb., o ochraně práv k odrůdám rostlin, ve znění pozdějších předpisů, ukládá v § 19b povinnost zpracovatelům, kteří hodlají provádět úpravu farmářského osiva, popřípadě sadby, ohlásit předem tuto činnost Ústavu, odboru osiv a sadby, a to i v případě, že již mají splněnu oznamovací povinnost podle § 16 odst. 6 zákona č. 219/2003 Sb.

PDF Postup pro registraci dle zákona č. 219/2003 Sb. Otevírá se do nového okna. (112 KB)

 

Specifikace registrace osob pro rostlinolékařské účely

Důvodem pro registraci osob pro rostlinolékařské účely je vytvoření zdroje údajů o kategoriích pěstitelů a dalších profesionálních provozovatelů, jejichž pěstované rostliny nebo jakékoliv jiné jejich činnosti představují riziko z hlediska možnosti zavlečení škodlivých organismů do České republiky. 

Registrace osob (zápis údajů a prohlášení o osobách a subjektech do úředního registru profesionálních provozovatelů, včetně změn a zrušení) pro rostlinolékařské účely je nově (od 14. 12. 2019) legislativně upravena v čl. 65-68 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016, o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 228/2013, (EU) č. 652/2014 a (EU) č. 1143/2014 a o zrušení směrnic Rady 69/464/EHS, 74/647/EHS, 93/85/EHS, 98/57/ES, 2000/29/ES, 2006/91/ES a 2007/33/ES (dále jen „nařízení (EU) 2016/2031“).

 

Zápisu do tohoto registru podléhají profesionální provozovatelé, kteří se profesionálně zabývají činnostmi týkajícími se rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, a to „uváděním do oběhu, dovozem do EU, vývozem z EU, ošetřováním a výrobou dřevěných obalů“. První dvě zmíněné činnosti mají následně návaznost na rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty, souhrnně pojmenované názvem „komodity“, k nimž se váže povinnost připojit rostlinolékařský pas. K vydávání rostlinolékařských pasů je nezbytné mít oprávnění od ÚKZÚZ. Více informací k získání oprávnění naleznete zde.

Předmětem zápisu do registru jsou následující skupiny komodit: ovocné druhy včetně jahodníku, vinná réva, chmel (rostliny určené k pěstování), okrasné druhy, lesní dřeviny, zelenina, léčivé rostliny, aromatické a kořeninové rostliny (LAKR), brambory, zemědělské druhy, dřevo, kůra a výrobky ze dřeva kromě dřevěného obalového materiálu  - dřevo získané zcela nebo z části určitých dřevin, samostatná kůra jehličnanů (Pinales) a kaštanovníku (Castanea) dovážená do chráněné zóny, dřevěný obalový materiál a jiné předměty (např. trávníkové koberce, akvarijní rostliny, tkáňové kultury, pyl apod.).

 

Osoby, zapsané před 15. 1. 2020 v úředním registru ÚKZÚZ pod registračním číslem podle § 12 zákona č. 326/2004 Sb., nebo podle § 16 zákona č. 219/2003 Sb., se považují za osoby registrované v souladu s čl. 66 odst. 4 nařízení (EU) 2016/2031 i po tomto datu.

Registrační číslo těchto osob se nově uvádí ve tvaru „CZ-stávající registrační číslo osoby“.

Tyto osoby jsou povinny předložit ÚKZÚZ do 30. dubna každého roku případné změny identifikačních či ostatní údajů vztahujících se k registrované činnosti. Pro aktualizaci použijte níže vložený formulář "Aktualizace údajů profesionálních provozovatelů". Formulář je nutno zaslat buď poštou na adresu jednotného podacího místa nebo podat prostřednictvím datové schránky. Změny kontaktních údajů jsou provozovatelé povinni úřadu oznámit nejpozději 1 měsíc od nastalé změny.

 

Registrace není vyžadována v těchto případech (podle čl. 65 odst. 3 písm. a) až d) nařízení (EU) 2016/2031) uvedených níže:

a) Profesionální provozovatel dodává výhradně a přímo konečným uživatelům malá množství určitých rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů. To neplatí u internetového prodeje (smlouvy uzavírané na dálku), kde je registrace vždy povinná.

b) Profesionální provozovatel dodává výhradně a přímo konečným uživatelům malá množství určitých semen, na které se nesmí vztahovat čl. 72 nařízení (EU) 2016/2031, týkající se rostlin, rostlinných produktů, jiných předmětů, pro něž jsou při dovozu do EU vyžadována rostlinolékařská osvědčení.

Za malá množství semen podle čl. 65 odst. 3 písm. b) nařízení (EU) 2016/2031 se považují malá balení osiv stanovená v souladu s § 19a odst. 1 a 6 zákona o oběhu osiva a sadby.

c) Subjekt v rámci podnikání rostliny, rostlinné produkty a jiné předměty pouze přepravuje profesionálnímu provozovateli.

d) Subjekt v rámci podnikání výhradně přepravuje předměty všeho druhu za použití dřevěného obalového materiálu.      

 

Registrace není pro ošetřování a výrobu dřevěného obalového materiálu nutná, pokud je žadatel již zapsán v obchodním nebo živnostenském rejstříku nebo v registru vedeném ÚKZÚZ podle § 12 zákona č. 326/2004 Sb.

PDF Postup pro registraci dle Nařízení (EU) 2016/2031 Otevírá se do nového okna. (94 KB)

 

 

Přílohy

Formuláře

Související legislativa