přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Přehled fytosanitárních změn od 14. 12. 2019

12.12.2019

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin, nazývané též nařízení o zdraví rostlin, nabývá účinnost 14. prosince 2019. Téhož dne nabývá účinnost i Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na ochranu rostlin. K uvedenému datu nabývá účinnost i řada sekundárních předpisů, které na tato nařízení navazují.

Na národní úrovni se s účinností od téhož data upravují v souladu s těmito předpisy rostlinolékařský zákon (zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů) a nové prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu.

Informace k novému fytosanitárnímu režimu zaváděnému těmito předpisy, které budou postupně zapracovány do příslušných sekcí našich webových stránek.

 

REGISTRACE A EVIDENCE SUBJEKTŮ

 • rozšířena povinnost registrace i pro vývozce, subjekty provozující zařízení k hubení škodlivých organismů (sušárny), výrobce dřevěného obalového materiálu, internetové obchodníky a některé profesionální provozovatele, kteří dodávají na trh rostliny a jiné komodity, na které se dosud povinnost registrace nevztahovala
 • změna formuláře Žádosti o registraci
 • registrace je zpoplatněna

      pro již zaregistrované :

 • registrace je nadále platná,

 • stávající registrační číslo (xxxx) se mění na CZ-xxxx

 • u subjektů provozujících zařízení k hubení ŠO (sušárny) a výrobců dřevěného obalového materiálu zůstává stávající přidělené číslo pro označování nadále platné         

 • karanténní stanice a izolační zařízení, nově se zavádějí a zřizují tyto provozy


VNITŘNÍ TRH EU A ROSTLINOLÉKAŘSKÉ PASY (RL pasy)

 • jednotný vzhled pasu v EU

 • e-learning pro získání oprávnění k vystavování rostlinolékařských pasů, zavádí se proškolování a přezkušování profesionálních provozovatelů k vydávání RL pasů, a to i pro ty, kterým bylo uděleno oprávnění k vydávání RL pasů podle předcházejících předpisů

 • šetření pro účely vydávání rostlinolékařských pasů – nově provádí oprávněný provozovatel

 • úřední kontroly oprávněného provozovatele

 • mění se požadavky na přemísťování rostlin a jiných komodit v EU, včetně jejich opatřování RL pasy

 • povinnosti dopravců, poštovních služeb a prodejců – nově se zavádí povinnost pro tyto subjekty podávat svým zákazníkům informace o fytosanitárních požadavcích


ŠKODLIVÉ ORGANISMY

 • nové kategorie:
  • karanténní škodlivé organismy pro EU
  • prioritní škodlivé organismy
  • karanténní škodlivé organismy pro chráněné zóny
  • regulované nekaranténní škodlivé organismy pro EU
 • oznamovací povinnost
 • úřední průzkumy

 

DOVOZ

 • mění se spektrum komodit, které musí být opatřeny rostlinolékařským osvědčením
 • mění se výčet zakázaných komodit dovážených do EU
 • mění se spektrum sledovaných škodlivých organismů
 • odbavení se nově provádí v systému TRACES
 • příprava pro e-Phyto


VÝVOZ

 • nové formuláře rostlinolékařských osvědčení
 • zaveden systém předvývozních osvědčení v rámci zemí EU
 • zavedeno předvývozní šetření

 

DŘEVĚNÝ OBALOVÝ MATERIÁL

 • oprávnění se uděluje na dobu neurčitou
 • e-learning - pro získání oprávnění k ošetřování dřeva, dřevěného obalového materiálu a jiných předmětů
 • povinnost ročních kontrol
 • pro získání oprávnění je nutné zpracovat podrobný technologický postup

 

DOVOZ, PŘEMÍSŤOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ KARANTÉNNÍHO MATERIÁLU K TESTOVÁNÍ, VĚDECKÝM A VZDĚLÁVACÍM NEBO ŠLECHTITELSKÝM ÚČELŮM

 • dovoz anebo přemísťování karanténního materiálu
 • manipulace s karanténním materiálem