přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Legislativa nově upravuje výrobu a ošetřování dřevěných obalů používaných v mezinárodním obchodě

30.10.2017

Tisková zpráva – Novela zákona o rostlinolékařské péči, která vstoupí v platnost dne 1. 12. 2017, upravuje platnost doby registrace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren) a výrobců dřevěného obalového materiálu. Další úprava cílí na neregistrované subjekty a subjekty, které neplní zákonné povinnosti při ošetřování dřeva a výrobě dřevěných obalových materiálů. Právě na nesplnění technologických postupů při výrobě dřevěných obalů ve finále doplácí čeští vývozci. Sankce při porušení výrobních postupů byla novelou zvýšena až na 750 tis. Kč.

Novela zákona, která vstoupí v platnost 1. 12. 2017, v první řadě přináší sjednocení doby platnosti rozhodnutí, která ÚKZÚZ vydává subjektu, pokud splní požadavky na provozování technických zařízení, výrobu a označování DOM.  Rozhodnutí, a také osvědčení, která jsou jeho nedílnou součástí, budou platná po dobu dvou let od data vydání. Rozhodnutí vydávaná v letech 2007 – 2011, tehdy ještě Státní rostlinolékařskou správou, nebyla omezována dobou platnosti, což znamená, že jsou i v současnosti platná. 

Tato situace však způsobuje nesourodost v systému registrace. Může být chápána do jisté míry jako znevýhodňující a v neposlední řadě je nutné konstatovat, že mnohé dovážející země neakceptují osvědčení starší dvou let.

Z důvodů nastavení stejných pravidel bylo v rámci schvalovacího procesu zákona rozhodnuto, že osvědčení vydaná před účinností této novely zákona budou platná do 31. 12. 2018. Přechodné období pro registraci je 13 měsíců.

Subjekty budou muset požádat o novou registraci, pokud budou mít rozhodnutí vydané před 30. 11. 2017, a to právě v době přechodného období, pokud budou chtít pokračovat se výrobě, ošetřování a označování DOM.

Subjekty, jež se registrují nebo obnoví registraci po 1. 12. 2017, budou již mít platné rozhodnutí  na dva roky. Zároveň dojde i ke změně ve vydávaných osvědčeních, které budou opatřeny ochrannými prvky.   

V novele jsou dále zpřesněny sankční odstavce (§ 79 d,e), které budou cílit na neregistrované subjekty, neplnění podmínek registrace a nedodržování technologického postupu.

Důvodem změny je nepřesnost formulací současného zákona a větší ochrana registrovaných subjektů. Horní výše pokuty za porušení pravidel byla zvýšena pro právnické a fyzické podnikají až do výše 750 tis. Kč.  

Více úprav lze očekávat ve vyhlášce, a to zejména v technických a technologických požadavcích na technická zařízení (sušárny) a na označování DOM, jejíž novelizace připadne na 1. čtvrtletí 2018. O změnách budeme v předstihu informovat.

 

Legislativa:

Pravidla pro provozování zařízení k hubení škodlivých organismů (sušáren dřeva) a výrobu dřevěných obalů určených pro mezinárodní obchod jsou stanoveny v zákonu č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, ve změnách pozdějších předpisů (dále „zákon“) a vyhlášce č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěných obalů a o změně vyhlášky č. 344/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin platí již od roku 2002 (dále „vyhláška“). Pravidla jsou zpracovány v souladu s mezinárodním standardem ISPM č. 15 - Regulace dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu (Řím, FAO, 2002).

 

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí