přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

International Plant Sentinel Network

International Plant Sentinel Network je projekt spadající pod EUPHRESCO (EUropean PHytosanitary RESearch COordination), který si klade za cíl propojit činnost botanických zahrad a arboret, příslušných národních organizací ochrany rostlin, výzkumných a diagnostických center, za účelem vytvoření spolupracujících sítě na úseku ochrany před zavlékáním a šířením škodlivých organismů. V ČR je Národní organizací ochrany rostlin Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský.

Projekt vznikl jako podpora prevence zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů. Někteří původci chorob a hmyzí škůdci mohou představovat významné ohrožení biodiversity, způsobit významné ekonomické ztráty, škody na životním prostředí, a rovněž škody na zdraví lidí, zvířat a rostlin. Riziko zavlékání a rozšiřování invazních druhů na nová území je zesílen rozvíjejícím se globálním obchodem a v neposlední řadě i změnami klimatu. Včasné zjištění rizik nám podává informace pro vytvoření preventivních opatření a systémů kontroly nad těmito organismy.

Projekt v současné době řídí Botanic Gardens Conservation International (BGCI), zapojeny jsou botanické zahrady a arboreta v rámci celého světa, výzkumné organizace, národní organizace ochrany rostlin (např. Plant Protection Services v Nizozemí, Julius Kühn Institut v Německu) a univerzity. Zapojeno do projektu je v současné době mnoho států, mezi kterými můžeme jmenovat Velkou Británii, Francii, Itálii, Jihoafrickou republiku, Nový Zéland, Rusko, Spojené státy, Brazílii a další.

V ČR se do projektu zapojil ÚKZÚZ a botanické zahrady

  1. Karlova Univerzita, Botanická Zahrada Praha

  2. Masarykova Univerzita, Botanická zahrada Brno

  3. Palackého Univerzita, Botanická zahrada Olomouc

Projekt byl zahájen v roce 2013 jeho první fází (2013-2015), která si kladla za cíl především propojit botanické zahrady a zaměřit se na školení, přípravu informačních materiálů, systémů sledování a hodnocení rostlin. Druhá fáze začala v roce 2016, a potrvá do roku 2018. V ní se již botanické zahrady zapojují do fytosanitárních otázek s cílem zvýšit povědomí o fytokaranténě a biodiverzitě. Předpokladem je, že po ukončení oficiálního projektu, bude nastavená spolupráce dále pokračovat.

logo29.5.2020

Projekt EUPHRESCO poskytl širší spolupráci v boji proti šíření škodlivých organismů i osvětu veřejnosti

V květnu proběhlo vyhodnocení projektu International Plant Sentinel Network spadající pod EUPHRESCO, kterého se zúčastnil i ÚKZÚZ v roli národní organizace pro ochranu rostlin v ČR. Pozitivně bylo hodnoceno zpracování řady odborných materiálů ze strany ÚKZÚZ, týkajících se škodlivých organismů pro potřeby botanických zahrad a arboret. Projekt v sobě zahrnul i osvětu veřejnosti v ochraně rostlin před zavlékáním a šířením škodlivých organismů na naše území.


Datum konání: 27.9.2019  17:00 – 23:00

NOC VĚDCŮ


Datum konání: 5.10.2018  18:00 – 23:59

NOC VĚDCŮ

NOC VĚDCŮ Prezentace ÚKZÚZ - historie a současnost ÚKZÚZ …10.10.2017

ÚKZÚZ se v letošním roce zúčastnil Noci vědců

Naše organizace je v roli národní organizace ochrany rostlin za Českou republiku zapojena do projektu International Plant Sentinel Network (IPSN). V tuto chvíli jsou do tohoto mezinárodního projektu, který si klade za cíl rozvinout širší spolupráci mezi organizacemi zabývajícími se ochranou rostlin, zapojeny i botanické zahrady v Brně, Praze a Olomouci.