přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu

29.2.2016

Dne 24. února 2016 uspořádal ÚKZÚZ odborný seminář na téma „Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu“. ÚKZÚZ v důsledku začlenění rostlinolékařské péče mezi oblasti jeho působnosti provádí činnosti na úseku dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů, kam spadá i problematika dřevěných obalů, které se využívají v mezinárodním obchodu. S ohledem na skutečnost, že toto téma je v současné době velmi aktuální, zorganizoval ÚKZÚZ tento seminář. Na něm seznámil více jak 120 zástupců z řad vývozců, dovozců a subjektů, kteří vyrábí a používají dřevěné obaly, se současným stavem na úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, registrace výrobců obalů a problémů s vývozem a dovozem zboží, které je přepravováno pomocí těchto obalů.

Úvodní slovo přednesl zástupce ředitele ÚKZÚZ Ing. Miroslav Florián, Ph.D., který vyzdvihl potřebu chránit území České republiky před zavlékáním škodlivých organismů a potřebu spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty.

Seminář se zaměřil na systém certifikace subjektů provozujících zařízení k hubení škodlivých organismů a výrobců dřevěných obalů. Přímo navazujícím tématem byl dovoz a vývoz zboží prostřednictvím těchto obalů. Účastníci byli seznámeni s připravovanými legislativními změnami, které se dotknou jak zákona, tak i prováděcí vyhlášky. Bylo reagováno na otázky, které se týkaly vlastního ošetřování, způsobů měření, tolerovaného množství kůry, značení obalů, ale i fytosanitárních podmínek jednotlivých zemí či možnosti snadného vyhledávání informací. K danému tématu proběhla přínosná diskuze, což vypovídá o intenzivním zájmu ze strany účastníků.

Na akci dále vystoupil zástupce Celní správy ČR mjr. Mgr. Petr Jirák, který seznámil přítomné s výkonem práv k ochraně duševního vlastnictví ve vztahu ke značkám používaných na dřevěných obalech a s připravovanou ochranou značky IPPC. Rovněž tato přednáška byla kladně hodnocena ze strany účastníků. Za Obalový institut SYBA vystoupil Ing. Vlado Volek, jehož tématem bylo používání kvalitních dřevěných palet a obalů a certifikace výrobců obalů v Německu.

Další zajímavou přednáškou bylo vystoupení Ing. Josefa Pokorného, který prezentoval zásady správné manipulace s nákladem na paletách z hlediska přepravy. Vystoupení bylo doplněno i o videa zkoušek použití různých fixačních systémů. Přímo souvisejícím tématem byl i přehled regulovaných škodlivých organismů, které se přenášejí přes dřevěné obaly, ve spojení s rizikem a důsledky jejich zavlečení na nová území.

Z účasti a prvních ohlasů je zřejmé, že seminář byl přínosem, seznámil účastníky se systémem certifikace v ČR, představil problematiku dovozu a vývozu, včetně úskalí při vývozu do některých států Je však zřejmé, že mnohé otázky nejsou v této oblasti zcela vyřešeny. ÚKZÚZ bude nadále nápomocen při řešení všech požadavků, aby se situace na tomto úseku zlepšovala a zvýšila se prestiž českých dřevěných obalů v zahraničí.