přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

ÚKZÚZ upřesňuje postup pro přihlášení zásilek a systém odbavování zásilek spadajících pod nařízení EU 2021/127

8.6.2021

Evropská unie přistoupila od 1. 3. 2021 ke změně opatření při dovozu některých komodit z Běloruska, Číny a Indie. Opatření mají za cíl omezovat zavlékání škodlivých organismů prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (dále DOM). Součástí nových povinností je oznámit zásilku prostřednictvím systému TRACES NT a zejména zajistit inspektorům přístup k zásilce k prohlídce před změnou celního režimu. S hledem na stále se opakující problémy s prováděním kontrol, ÚKZÚZ zveřejňuje proces rostlinolékařských kontrol těchto zásilek.

Obecně platí, že dovozní rostlinolékařská kontrola zdravotního stavu DOM není součástí celního řízení o změně celního režimu. To však neplatí pro vyjmenované komodity dovážené z Číny, Běloruska a Indie. Výstupem dovozní rostlinolékařské kontroly DOM je v tomto případě doklad  SZVD-PP (CHED-PP), který je povinným dokladem k celní deklaraci, a to bez ohledu na rozsah kontroly, v jakém byla ze strany ÚKZÚZ provedena. ÚKZÚZ může v rámci nařízení provádět kontrolu zásilky bez prohlídky zboží, tj. plánuje ji dle kapacit úřadu. Kontrola se tedy provádí ještě před zahájením procesu změny celního režimu.

 

Proces rostlinolékařské kontroly

Předložení zásilky zajistí subjekt, který se zásilkou fyzicky disponuje.  Předložení zásilky pro dovozce zajišťuje většinou dopravce nebo provozovatel místa. Kdokoliv z těchto zainteresovaných může být i kontaktním bodem pro jednání s ÚKZÚZ, včetně organizování předložení deklarantem, který dále pracuje s výstupem kontroly (s dokladem CHED-PP).

 

 1. Žadatel zajistí zápis zásilky do systému TRACES NT (kontaktní osobou je Mgr. Michal Slanina a Vladislav Rašovský).

 2. Žadatel oznámí ÚKZÚZ den příjezdu zásilky a den možného předložení zásilky ke kontrole (termín, kdy k dispozici k prohlídce a místo). Kontaktní osobou je Mgr. Michal Slanina, 606 792 116, pro CÚ Uhříněves Ing. Markéta Heczková, 724 336 071, pro CÚ Brno Vladislav Rašovský, 724 247 362.

 3. ÚKZÚZ v průběhu procesu jedná pouze s žadatelem (žadatelem může být dovozce, dopravce, deklarant, provozovatel místa).

 4. ÚKZÚZ rozhodne, zda bude provedena fyzická kontrola zásilky a dohodne s žadatelem termín prohlídky (nejdéle jde o termín předložení zásilky žadatelem + 2dny)

               Termín kontroly je projednán se žadatelem se zřetelem na rychlé odbavení, kontroly však mohou být očekávány:

 1. nejdříve den po oznámení

 2. nejpozději dva dny po předložení zásilky (tj. z důvodu kapacit ÚKZÚZ může dojít k posunu prohlídky proti žádanému termínu).

   

 3. Žadatel zajistí předložení a otevření kontejneru:

  1. manipulaci se zásilkou zajistí provozovatel místa; v prostoru celních úřadů nepočítáme s vykládkou palet ani beden; pokud bude kontrola prováděna v místě vykládky, tak při vyložení zásilky zajistí žadatel její uskladnění odděleně, dokud nebude provedena kontrola inspektorem ÚKZÚZ,

  2. zajistí prolomení plomby dle celního dozoru.

    

 4. Pokud ÚKZÚZ upustil od fyzické prohlídky kontejneru, pak ukončuje kontrolu obvykle v termínu dohodnutí dle bodu 4), nelze očekávat ukončení v den podání oznámení.

 

Celní formality

ÚKZÚZ nesleduje a nekoordinuje celní dohled nad zásilkou, ani se k němu nijak nevyjadřuje. Pokud je potřeba dočasné uskladnění od příjezdu (tranzitu T1) do ukončení kontroly zajistí si je žadatel předem.

Přítomnost celní správy při rostlinolékařské kontrole není podmínkou ani překážkou kontroly a žadatel jej sjedná podle pokynů od CÚ při zajišťování prolomení plomby (5b).

Další dozor v průběhu celního řízení

CÚ může kdykoliv ve svém řízení (o změně celního režimu) požádat ÚKZÚZ o provedení rostlinolékařské kontroly (tj. u zásilky s CHEDPP i bez). ÚKZÚZ pak sděluje výsledek své reakce na výzvu CÚ do tří dnů (výsledky: zásilka vyhovuje, zásilka nevyhovuje, prodloužení termínu). CÚ musí respektovat reakci ÚKZÚZ nebo po 3 dnech pokračuje ve svém řízení bez odpovědi ÚKZÚZ.

Pozn.: ÚKZÚZ pochopitelně nemá důvod opakovat šetření ve stejném rozsahu, jaké již provedl. ÚKZÚZ nemá důvod zdržovat zásilky, pokud neplánuje uskutečnit kontrolu.