přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube
 

70 let ÚKZÚZ


souhrn informacířešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
8.4.2013

Video - Sušárny a dřevěný obalový materiál

Státní rostlinolékařská správa zajišťuje, aby dřevěný obalový materiál vyráběný a ošetřovaný v České republice splňoval požadavky kladené na něj národními předpisy a mezinárodními standardy. Jde o všechny dřevěné obaly používané v mezinárodním obchodu, který mohou být cestou pro šíření a zavlékání škodlivých organismů.


8.4.2013

Video - Dovoz a vývoz rostlin do ČR

Jednou z důležitých oblastí činnosti Státní rostlinolékařské správy je výkon dohledu a kontroly v rámci mezinárodního obchodu s rostlinnými komoditami. Dovozní rostlinolékařská kontrola zásilek ze třetích zemí (tj. zemí, které nejsou členskými státy EU s výjimkou Švýcarska) má zabránit riziku možnosti zavlečení škodlivých organizmů na území České republiky. Může se jednat o organizmy, které se již vyskytují na území ČR, ale také o škodlivé organismy, které se u nás nevyskytují a jejich rozšíření by mohlo způsobit závažné hospodářské škody. Tyto škodlivé organizmy souhrnně označujeme jako tzv. regulované škodlivé organizmy. Dovoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů do ČR ze třetích zemí se řídí fytosanitární legislativou, která je srovnatelná ve všech členských státech EU. Obecně lze říct, že omezení se týkají všech rostlin určených k pěstování, některých druhů osiva, několika druhů ovoce a zeleniny, řezaných květin a dřeva. Některé druhy rostlin je zakázáno dovážet úplně nebo jen z některých vyjmenovaných oblastí nebo zemí.


8.4.2013

Video - Národní referenční laboratoř Státní rostlinolékařské správy

Diagnostika je ve Státní rostlinolékařské správě organizována prostřednictvím odboru diagnostiky, který plní funkci národní referenční laboratoře pro diagnostiku a zkušebnictví. Diagnostické laboratoře provádí a koordinují zejména rostlinolékařskou diagnostiku a zkušebnictví podle působnosti, která je stanovena zákonem č. 326/2004 Sb. Hlavní náplní tohoto odboru je nejen komplexní diagnostika škodlivých organismů a poruch rostlin včetně určování patotypů a kmenů škodlivých organizmů, ale také laboratorní testování obsahu účinných organizmů u biologických přípravků.


8.4.2013

Původci růžovění klasů pšenice - 2012 XLSX Otevírá se do nového okna. (XLSX, 25 KB)

Rozsah a výsledky průzkumu výskytu původců růžovění klasů pšenice (Fusarium spp.) u pšenice ozimé prováděného SRS a VÚRV, v.v.i. v roce 2012


14.3.2013

Seminář "Mykotoxiny a zemědělská produkce"

Tisková zpráva – Ve středu 13. 3. 2013 se v prostorách BVV Brno uskutečnil seminář “Mykotoxiny a zemědělská produkce“, jehož pořadatelem byl Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Seminář se setkal s mimořádným zájmem odborné veřejnosti, zúčastnilo se jej přes 150 zájemců o tuto problematiku. Spektrum posluchačů bylo široké, od zástupců státních úřadů, přes univerzity a výzkumné organizace, až po reprezentanty krmivářské a potravinářské praxe.


6.3.2013

Projednání „slučovacího zákona“ SRS a ÚKZÚZ na Vládě

Tisková zpráva – Na programu schůze Vlády České republiky je dnes zařazen k projednání Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.


5.3.2013

Olejniny

SDO - řepka olejka, sója, sója luštinatá, PO - hořčice bílá, mák setý, len olejný, kmín kořenný, Samostatný informační leták - sója luštinatá


28.2.2013

Výroční zpráva Státní rostlinolékařské správy o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, za rok 2012

Výroční zprávu předkládá Státní rostlinolékařská správa jako povinný subjekt v souladu s ustanovením § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.


26.2.2013

Bázlivec kukuřičný - závěrečná zpráva za rok 2012

Výsledky průzkumu výskytu bázlivce kukuřičného (Diabrotica virgifera virgifera) v ČR v roce 2012.


14.2.2013

Proces slučování - legislativní info

Tisková zpráva – Legislativní návrh novely zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském, zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, a některých dalších zákonů, kterým dojde ke sloučení ÚKZÚZ a SRS, byl začátkem února 2013 odeslán na Úřad vlády.

zobrazit po