přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

 Postavení ústavu je zakotveno v zákoně č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon č. 147/2002 Sb.“).

ÚKZÚZ:

  • je zřízen Ministerstvem zemědělství ČR jako specializovaný orgán státní správy    
  • je organizační složkou státu
  • je správním úřadem.

Provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství), ochrany proti škodlivým organismům a v oblasti přípravků na ochranu rostlin.

Sídlo ústavu je v Brně a jeho činnost je zabezpečována na pracovištích na území celé České republiky.

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský je držitelem certifikátu ISO 9001:2015 pro výkon státní správy, úřední kontroly, odborného dozoru a souvisejícího zkušebnictví  v oblasti vstupů do zemědělství.


Najdete nás na sociálních sítích

iconaFB YouTube Twitter
 

Upoutávka celostátní polní den ÚKZÚZ


12. května se konal Mezinárodní den zdraví rostlin

Fotosoutěž k mezinárodnímu dni zdraví rostlin 2023
známe vítěze :-)

 

 

Hraboš polní
 

Zlaté žloutnutí révy
 

Fytosanitární režim EU

 

Ikona Microsoft
řešení Microsoft 365

 

Přílohy


zobrazit po
9.6.2016

Polní den ÚKZÚZ 2016 na Zkušební stanici v Chrlicích

Tisková zpráva – Dne 7. 6. 2016 se na Zkušební stanici ÚKZÚZ v Chrlicích u Brna konal Polní den ÚKZÚZ 2016, jehož hlavním tématem byly Odrůdy a udržitelné zemědělství.


Datum konání: 9.6.2016  9:00 – 10.6.2016  16:00

Naše Pole - Nabočany

ÚKZÚZ je i v letošním roce spolupartnerem zemědělské výstavy "Naše pole" - celostátní přehlídky polních pokusů odrůd zemědělských plodin, ochrany a…


7.6.2016

Ruská federace zmírnila zákaz dovozu potravin pro použití ve výrobě kojenecké výživy a prodlužuje platnost dosavadního zákazu

Tisková zpráva – Ruská federace aktualizovala nařízení ze dne 7. srpna 2014 č. 778 o zákazu dovozu zemědělských a potravinářských výrobků.


31.5.2016

Rozdělení a požadavky na kategorie funkce výrobku, kategorie složkových materiálů PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 461 KB)

26. 5. 2016 - ing. Jana Meitská - prezentace na pracovním setkání se zástupci výrobců/dodavatelů hnojiv na téma nového nařízení ES v oblasti hnojivých výrobků


30.5.2016

Narůstá riziko přenosu viróz na bramborách

Na lokalitách Březová u Opavy a Lípa u Havlíčkova Brodu byl v 21. týdnu zaznamenán větší nálet mšic včetně nadprůměrného počtu mšice broskvoňové (Myzus persicae).


30.5.2016

JPP - Zkoušení hnojiv - další postupy PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 192 KB)

Postup 20302.1 Stanovení obsahu huminových kyselin a fulvokyselin gravimetricky


26.5.2016

Novinky v Rostlinolékařském portálu

Rostlinolékařský portál je nově rozšířen o Kalendář monitoringu a Metodiky monitoringu škůdců obilnin.


Datum konání: 26.5.2016  9:00 – 11:00

Pozvánka na pracovní setkání na téma nového nařízení ES v oblasti hnojivých výrobků

Pozvánka na pracovní setkání ÚKZÚZ, Oddělení hnojiv Pracovní setkání se zástupci výrobců/dodavatelů hnojiv je pořádáno v souvislosti s projednáváním návrhu nového…


25.5.2016

Obilniny 2016

SDO - pšenice ozimá, pšenice jarní, ječmen jarní, ječmen ozimý, žito ozimé, tritikale ozimé, oves setý pluchatý, PO - oves setý bezpluchý, tritikale jarní, Samostatné informační letáky - ječmen jarní, ječmen ozimý, jetel luční, oves setý pluchatý, pšenice jarní, pšenice ozimá, tritikale ozimé


25.5.2016

Probíhá jednání k harmonizaci postupů v oblasti přípravků na ochranu rostlin

Tisková zpráva – Ve dnech 24. 5. a 25. 5. probíhá jednání Řídícího výboru pro střední zónu za účasti zástupců registračních autorit jednotlivých členských států střední zóny. Vzhledem k tomu, že pro rok 2016 je předsednickým státem Česká republika, pořádá toto setkání ÚKZÚZ v roli autority v oblasti povolování přípravků na ochranu rostlin za ČR.


23.5.2016

Kontrola a monitoring cizorodých látek v potravních řetězcích v roce 2015

Přehled prací prováděných Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským v Brně, Sekcí zemědělských vstupů v roce 2015 v oblasti kontroly a monitoringu cizorodých látek v zemědělské půdě a vstupech do půdy.


23.5.2016

JPP - Analýza půd I PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 120 KB)

Jednotné pracovní postupy Analýza půd I; platné od 1. 7. 2016


20.5.2016

Aktuální výskyt bekyně na Lounsku

Inspektoři Odboru rostlinolékařské inspekce prováděli průzkumy na výskyt bekyně zlatořitné Euproctis chrysorrhoea (L.) ve veřejné zeleni.


Datum konání: 19.5.2016  9:15 – 16:00

Konference k problematice pesticidů

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ POŘÁDÁ SPOLEČNĚ S ÚSTŘEDNÍM KONTROLNÍM A ZKUŠEBNÍM ÚSTAVEM ZEMĚDĚLSKÝM Konferenci k problematice pesticidů …


6.5.2016

Dochází k navýšení sklizňových ploch chmele v České republice

Tisková zpráva – Z aktuálních ploch chmelnic, které ÚKZÚZ získal od pěstitelů chmele ke konci dubna, vyplývá meziroční nárůst ploch chmelnic o 161 hektarů. K 30. 4. 2016 je v Registru chmelnic ÚKZÚZ evidována plocha 4 783 hektarů (v roce 2015 bylo 4 622 hektarů).


5.5.2016

Dubnové mrazy poškodily výsadby ovocných dřevin a vinné révy na zkušebních stanicích ÚKZÚZ

Tisková zpráva – Rozsah škod, způsobených mrazy v posledním týdnu dubna, zaznamenaly zkušební stanice v Lysicích, Oblekovicích a Lednici na Moravě.


27.4.2016

Luskoviny 2016

SDO - hrách polní, sója, PO - bob polní


26.4.2016

Bazální monitoring zemědělských půd - výsledky obsahu rizikových prvků v půdě (1995 - 2013)

Monitoring zemědělských půd je prováděn na základě zákona č. 156/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 147/2002 Sb. Spočívá ve sledování výskytu cizorodých látek a kontaminantů v půdě na stálých monitorovacích plochách stálými postupy. Systém byl založen v roce 1992. Zpráva hodnotí výsledky obsahu rizikových prvků (As, Be, Cd, Co, Cr, Cu, Ni, Pb, V, Zn, Hg) v půdě za rok 2013 a za uplynulé cykly (2007, 2001 a 1995).


25.4.2016

Dřevěné obaly i nadále podléhají v USA přísné dovozní rostlinolékařské kontrole

Tisková zpráva – ÚKZÚZ opět upozorňuje všechny vývozce zboží prostřednictvím dřevěných obalů do USA, ale i výrobce dřevěných obalů na skutečnost, že dřevěné obaly jsou v USA nadále podrobovány přísné dovozní rostlinolékařské kontrole. Za účelem zabránění šíření karanténních škodlivých organismů a rovněž invazních druhů prostřednictvím dřevěných obalů jsou v USA dovozním kontrolám podrobovány všechny zásilky, a to především u mezinárodních dodavatelských řetězců.


21.4.2016

Informace k poplatkům za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 328 KB)

POZOR! Změna v bankovním spojení k úhradě poplatků za trvání ochranných práv k chráněné odrůdě18.3.2016

Nové trendy v pojetí garance biopotravin

U příležitosti zahájení přehlídky Biostyl na festivalu Evolution proběhla tisková konference České technologické platformy ekologického zemědělství (ČTPEZ). Vystoupili zde zástupci MZe ČR, univerzit, VÚRV, svazu PRO-BIO i mediálně známé osobnosti (např. Pavel Maurer).15.3.2016

Olejniny 2016

SDO - řepka olejka, sója, PO - hořčice bílá, mák setý, len olejný, kmín kořenný


4.3.2016

Ukrajina zakázala dovoz některé zeleniny

Ukrajina zakázala od 1.3.2016 dovoz některých druhů zeleniny původem ze Španělska. Důvodem zákazu jsou pravidelné výskyty třásněnky západní - Frankliniella occidentalis Perg. v dovážených zásilkách. ÚKZÚZ nebude na uvedené druhy zelenin vystavovat rostlinolékařské osvědčení...více


3.3.2016

Konference ukázala stav a možnosti integrované ochrany

Tisková zpráva – Dne 1. 3. 20106 se v Brně konala konference na téma Integrované ochrany rostlin v polní produkci, kterou navštívilo přes 260 účastníků.


29.2.2016

Kontroly dřevěných obalů v rámci EU

aneb Co zaznělo v diskusi na odborném semináři "Dřevěný obalový materiál" v Brně.


25.2.2016

Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu

Tisková zpráva – Dne 24. února 2016 uspořádal ÚKZÚZ odborný seminář na téma „Dřevěný obalový materiál a jeho použití v mezinárodním obchodu“. ÚKZÚZ v důsledku začlenění rostlinolékařské péče mezi oblasti jeho působnosti provádí činnosti na úseku dovozu a vývozu rostlin a rostlinných produktů, kam spadá i problematika dřevěných obalů, které se využívají v mezinárodním obchodu. S ohledem na skutečnost, že toto téma je v současné době velmi aktuální, zorganizoval ÚKZÚZ tento seminář. Na něm seznámil více jak 120 zástupců z řad vývozců, dovozců a subjektů, kteří vyrábí a používají dřevěné obaly, se současným stavem na úseku registrace technických zařízení k hubení škodlivých organismů, registrace výrobců obalů a problémů s vývozem a dovozem zboží, které je přepravováno pomocí těchto obalů.


27.1.2016

Odborný seminář ÚKZÚZ - Půda a organická hmota

Tisková zpráva – Témata půdy a organické hmoty, význam, zdroje a kontrola jejich kvality byla diskutována na odborném semináři ÚKZÚZ 26. 1. 2016 v Brně.


7.1.2016

Dřevěné obaly v zásilkách do automobilového průmyslu v USA

Tisková zpráva – ÚKZÚZ jako Národní organizace ochrany rostlin v České republice, která provádí vývozní rostlinolékařské šetření u zásilek přepravovaných prostřednictvím dřevěných obalů, registraci subjektů vyrábějících obaly a dozor na dřevěnými obaly, již několikrát informoval vývozce o problémech při vývozu zásilek do USA spojených s použitím nekvalitního nebo napadeného dřeva.


5.1.2016

Upozornění na povinnost podání prohlášení

Datum 15. ledna 2016 je posledním dnem termínu pro doručení Prohlášení o produkci a Prohlášení o sklizni k 31. 12. 2015 našemu ústavu. Podání Prohlášení souvisí s přiznáním dotačních podpor.10.12.2015

Nekalé praktiky při označování dřevěných obalů

Tisková zpráva – ÚKZÚZ upozorňuje vývozce na označování neošetřených nebo nedostatečně ošetřených obalů subjekty registrovanými a neoprávněné používání IPPC značek subjekty, kterým nebyla tato přidělena...


3.12.2015

Organoleptické hodnocení odrůd jablek 2015

Tisková zpráva – Dne 2. 12. 2015 proběhla každoroční degustace jablek, které se v letošním roce zúčastnil rekordní počet hodnotitelů z řad šlechtitelů, pěstitelů, školkařů a dalších významných specialistů oboru.


1.12.2015

Kukuřice PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 930 KB)

PO - Přehled odrůd kukuřice 2015 / Descriptive List of Plant Varieties of Maize 2015


13.11.2015

Stanovisko ÚKZÚZ ke kácení smrků pichlavých poškozených mšicí smrkovou

Tisková zpráva – Před rozhodováním o kácení je třeba vždy u každého stromu odborně posoudit, zda je takový zásah nutný. Až na výjimky však nejsou objektivní důvody k tomu, aby se již během podzimu 2015 a zimy 2015/2016 plošně kácely smrky pichlavé, které byly na jaře 2015 poškozeny mšicí smrkovou a následně i suchem. Lze očekávat, že většina stromů během příštího jara (a postupně v dalších letech) zlepší svůj zdravotní stav i vzhled vytvořením nového obrostu, pokud do té doby nebudou vystaveny nadměrné stresové zátěži. Aktuální odstranění je odůvodněné jen u jedinců, u nichž na jaře 2015 letorosty ve větší části koruny nevyrašily a v průběhu vegetace odumřely, anebo z jakýchkoliv důvodů prokazatelně hrozí nebezpečí pádu stromu.


10.11.2015

Vývoz zásilek prostřednictvím dřevěného obalového materiálu do USA

Tisková zpráva – S ohledem na stále se opakující problémy s nesplněním dovozních podmínek USA při vývozu zboží všeho druhu prostřednictvím dřevěného obalového materiálu (např. bedny, palety, rámy, veškeré pomocné a prokladové dřevo; dále v textu jen „DOM“) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ÚKZÚZ) opětovně upozorňuje především vývozce a přepravce těchto zásilek na rizika spojená s použitím nekvalitního dřeva a rovněž i nesplněním podmínek standardu ISPM č. 15.


8.11.2015

XVIII. ročník konference "Rostlinolékařské dny" - 4. - 5. 11. 2015 - Pardubice

Tisková zpráva – Ve dnech 4. – 5. 11. 2014 se v Pardubicích konaly opět po roce tradiční „Rostlinolékařské dny“ za spoluúčasti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského.


Datum konání: 4.11.2015  9:00 – 5.11.2015  13:00

XVIII. Rostlinolékařské dny na téma racionální ochrany rostlin

Ve dnech 4. - 5. listopadu 2015 se v Pardubicích uskuteční XVIII. Rostlinolékařské dny, které jsou tradičně pořádány Českou rostlinolékařskou společností. Konference, jejímž tématem…


27.10.2015

Průzkum a rozšíření plevelů prováděného ÚKZÚZ v roce 2014

Rozsah a výsledky průzkumu a rozšíření plevelů prováděného ÚKZÚZ v roce 2014


21.10.2015

Hnojiva a půda


20.10.2015

Upozornění na falzifikaci a nesprávné značení obalů

Tisková zpráva – V souvislosti se zvyšujícím se počtem zjištění neoprávněně označovaného dřevěného obalového materiálu mezinárodní značkou IPPC...


17.9.2015

Hořčice bílá PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 569 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


9.9.2015

Kmín kořenný jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 556 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


9.9.2015

Hrách polní jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


9.9.2015

Mák setý ozimý PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 621 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


9.9.2015

Řepka jarní PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 582 KB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


9.9.2015

Řepka ozimá - 1. rok zkoušek PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


9.9.2015

Řepka ozimá - 2. a 3. rok zkoušek PDF Otevírá se do nového okna. (PDF, 1 MB)

Výsledky zkoušek užitné hodnoty odrůd / Results of VCU testing of plant varieties


7.9.2015

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách

Upozornění na povinnost podat prohlášení o zásobách vinařských produktů, které subjekt drží k 31. 7. 2015 (dle čl. 11 a čl. 16 odst. 2 nařízení Komise (ES) č. 436/2009)

zobrazit po