přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 326/2004
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů § 74

§ 74
Rostlinolékařský dozor
(1) Ústav vykonává dozor nad dodržováním
a) ustanovení o integrované ochraně rostlin,
b) povinností spojených s ochranou rostlinných produktů z hlediska bezpečnosti potravin, pokud jde o škodlivé organismy,
c) požadavků a povinností spojených s ochranou proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů,
d) požadavků a povinností souvisejících s uváděním na trh a používáním přípravků a pomocných prostředků,
e) opatření k ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků,
f) ustanovení o používání a kontrolním testování profesionálních zařízení pro aplikaci přípravků a nad účinností použitých metod hubení škodlivých organismů při provozování zařízení k ošetřování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů,
g) požadavků týkajících se
1. výkonu odborných rostlinolékařských činností pověřenými fyzickými a právnickými osobami,
2. činnosti poradců nebo osob podnikajících na základě živnostenského oprávnění včetně dodržování podmínek odborné způsobilosti pro tyto činnosti,
h) dalších povinností stanovených fyzickým a právnickým osobám tímto zákonem nebo nařízených na jeho základě a
i) podmínek poskytování znalostí v rámci pořádání kurzů a školení k získání a prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, podmínek, na jejichž základě byla vzdělávací zařízení pověřena ministerstvem, a povinností zaměstnavatelů pořádajících kurzy pro své zaměstnance.
(2) Kromě případů uvedených v kontrolním řádu se náhrada za odebrané vzorky neposkytne, jestliže cena odebraného vzorku je nižší než 300 Kč.