přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 149/2003
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) § 25a

§ 25a
Dovoz reprodukčního materiálu na základě povolení ministerstva
(1) Ministerstvo povolí dovoz reprodukčního materiálu na základě rozhodnutí Komise Evropské unie27). Při podání celního prohlášení je dovozce povinen tuto skutečnost oznámit celnímu úřadu a současně mu předložit povolení k dovozu reprodukčního materiálu vydané ministerstvem. Nepředloží-li dovozce celnímu úřadu povolení k dovozu reprodukčního materiálu, celní úřad zboží nepropustí do celního režimu volného oběhu.
(2) V žádosti o povolení dovozu reprodukčního materiálu dovozce kromě obecných náležitostí uvede
a) identifikační číslo a číslo licence dodavatele,
b) množství a kategorii reprodukčního materiálu,
c) český a vědecký název dřeviny,
d) v případě, že dovezený reprodukční materiál má být na základě smlouvy upravován, rozmnožován nebo pěstován výhradně pro vývoz, též identifikační údaje o osobě, které je produkt vyrobený z dovezeného reprodukčního materiálu smluvně určen.
(3) Dovozce je povinen opatřit dovážený reprodukční materiál potvrzením o původu nebo jiným úředním osvědčením vystaveným v zemi původu, které předloží celnímu orgánu současně s dokumenty podle odstavce 1, a podklady obsahujícími podrobné údaje o všech dovážených oddílech.
(4) Dovezený reprodukční materiál musí být evidován podle § 24.
(5) Podrobnosti o dovozu reprodukčního materiálu podle odstavce 1 stanoví vyhláška.
27) Například rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 2008, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí v souladu se směrnicí Rady 1999/105/ES o stejných zárukách poskytovaných ve vztahu k reprodukčnímu materiálu lesních dřevin, který má být dovezen z určitých třetích zemí (2008/989/ES).