přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin Příl.13

Příl.13
POTVRZENÍ O PŮVODU, POTVRZUJÍCÍHO IDENTITU REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU POCHÁZEJÍCÍHO SEMENN0HO SADU A RODIČE RODIN(Y)1)
                        VYSTAVENO PODLE SMĚRNICE 1999/105/ES
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ČLENSKÝ STÁT  ČESKÁ REPUBLIKA              POTVRZENÍ Č. ES:/(KÓD ČLENSKÉHO STÁTU)/(Č)
                             CZ/.......................................................1)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potvrzujeme, že níže popsaný reprodukční materiál lesních dřevin byl vyprodukován :
                        podle směrnice ES
                        podle přechodných ustanovení směrnice ES 
 
1. a) Český název:3) ....................................... Vědecký název:3)......................................
  b) Název zdroje reprodukčního materiálu (podle údaje v registru): ................................................

2. Druh reprodukčního materiálu   
           semenný materiál 
           části rostlin 
           sadební materiál 

3. Kategorie reprodukčního materiálu   
           kvalifikovaný zdroj 
           testovaný zdroj 
4. Typ zdroje reprodukčního materiálu 
           semenný sad 
           rodiče rodin(y) 
  
5. Účel použití:4) ...................................................................................................

6. Národní registrační označení nebo identifikace zdroje reprodukčního materiálu v národním rejstříku:5) 
  ...................................................................................................................

7. (případně) autochtonní          neautochtonní          neznámý 
        indigenní           neindigenní 

8. Původ zdroje reprodukčního materiálu (pro neautochtonní/neindigenní materiál, je-li znám): ........................
  ...................................................................................................................

9. Země a oblast provenience zdroje reprodukčního materiálu:6) .......................................................
  ...................................................................................................................

10. Semenný materiál z: volného opylení 
            dodatečného opylení 
            umělého opylení 
 
11. Rok zrání osiva:7) .........................................

12. Množství reprodukčního materiálu:8)................................................................................

13. Je materiál, pro který je vystaven tento list, výsledkem dělení většího oddílu, pro který bylo již dříve vystaveno 
  potvrzení ES?                                     ano       ne                                                                                                                                 ano           ne  
  Č. předchozího potvrzení ........................................ Množství původního oddílu .......................

14. Doba pěstování ve školce:9)               15. Počet zastoupených komponentů:
  ..........................................         rodiny ................................................
  ..........................................         klony ................................................

16. Nadmořská výška popř. výškové pásmo stanoviště zdroje reprodukčního materiálu: ....................................

17. Byl zdroj reprodukčního materiálu získán pomocí genetické modifikace          ano       ne  

18. V případě reprodukčního materiálu získaného z rodičů rodin(y):
  Metoda reprodukce: ................................. Procentuální složení rodin tvořících komponenty ..............

19. Byl již materiál získaný ze semen následně vegetativně rozmnožován?           ano       ne  
  Metoda reprodukce .................................. Počet rozmnožovacích cyklů ...................................

20. Další důležité informace: .........................................................................................

21. Dodavatel:10)

Jméno a adresa úředního subjektu:       Razítko úředního subjektu        Jméno odpovědného pracovníka:

                        Datum:                 Podpis:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vysvětlivky:
1)  Rodič rodiny ve smyslu § 2 písmeno g) bod 4 zákona č. 149/2003 Sb.
2) CZ (kód členského státu)/kód pobočky pověřené osoby/pořadové číslo/rok, kde kódy pobočky pověřené osoby jsou:     
+------------------------------+----------------------------+
| Název pobočky pověřené osoby | Kód pobočky pověřené osoby |
+------------------------------+----------------------------+
| ÚHÚL ústředí         |       100      | 
| pobočka Stará Boleslav    |       201      | 
| pobočka České Budějovice   |       202      | 
| pobočka Plzeň        |       203      | 
| pobočka Jablonec nad Nisou  |       204      | 
| pobočka Hradec Králové    |       205      | 
| pobočka Brno         |       206      | 
| pobočka Frýdek-Místek    |       207      | 
| pobočka Olomouc       |       208      | 
| pobočka Kroměříž       |       209      | 
+------------------------------+----------------------------+

Pozn. Působnost jednotlivých poboček pověřené osoby v rámci krajů je uvedena v příloze č. 20 této vyhlášky.
V případě vystavování potvrzení o původu na reprodukční materiál dovezený ze třetích zemí podle § 25b zákona 
se místo kódu pobočky pověřené osoby uvede kód "9999"
(Příklad: CZ/205/21/2014 = Česká republika/kód pobočky Hradec Králové/pořadové číslo 21/rok 2014)
3)  Uvede se český a vědecký název dřevin.
4)  Uvede se buď účel "lesnický", nebo pro "jiné účely".
5)  Uvede se evidenční číslo uznané jednotky.
6)  Uvede se " Česká republika" a číslo a název přírodní lesní oblasti (příklad: Česká republika, PLO 7 - Brdská 
   vrchovina).
7)  Uvede se rok, ve kterém došlo k dozrání osiva (suroviny). V případě dřevin jako SM, BO, MD, pokud se sběr šišek 
   provádí na počátku nového roku, se uvádí jako rok zrání rok předcházející. Uvedou se všechny roky zrání, ze kterých 
   vznikl sloučený oddíl. 
8) V případě semenného materiálu se uvede množství v kilogramech s přesností 
na tři desetinná místa s rozdělením na surovinu (šišky, plody a plodenství) a osivo, v případě sadebního 
materiálu a částí rostlin se uvede počet kusů s přesností na jeden kus.
9)  Věk a způsob pěstování; uvede se příslušný pěstební vzorec dle přílohy č. 7 této vyhlášky.
10) V případě fyzické osoby se uvede:
   Jméno, příjmení, datum narození, obchodní firma nebo název, místo (adresa) trvalého pobytu, 
   místo (adresa) podnikání (liší-li se od místa trvalého pobytu) a číslo jednotného registru dodavatele.
   V případě právnické osoby se uvede:
   Obchodní firma, adresa sídla firmy a adresa místa podnikání (liší-li se od adresy sídla firmy), 
   číslo jednotného registru dodavatele.