přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 29/2004
Vyhláška č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin § 1

§ 1
Požadavky na kvalitu reprodukčního materiálu
(K § 4 zákona)
(1) Kvalita reprodukčního materiálu se stanovuje podle druhové čistoty, genetických, morfologických, fyziologických charakteristik a zdravotního stavu.
(2) Kvalita semenného materiálu se zjišťuje podle příslušné ČSN1). Každý oddíl semen nebo plodů uváděný do oběhu se posuzuje podle znaků uvedených v § 8 odst. 4 zákona.
(3) Kvalita semenného materiálu podle odstavce 2 se zjišťuje v nezávislé laboratoři pověřené ministerstvem akreditované mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného materiálu. Za nezávislou laboratoř se považuje laboratoř provozovaná právnickou nebo fyzickou osobou, která semenný materiál posuzovaný podle odstavce 2 neuvádí do oběhu. Kvalita semenného materiálu posouzená v laboratoři jiného členského státu Evropské unie akreditované mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality semenného materiálu se považuje za rovnocennou kvalitě zjišťované podle věty první.
(4) U malých oddílů semenného materiálu neplatí požadavky uvedené v odstavci 2, pokud jejich hmotnost nepřesahuje hmotnost stanovenou přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o definici malého množství semenného materiálu10).
(5) Oddíly plodů a semen mohou být uváděny do oběhu, pouze vykazují-li druhovou čistotu nejméně 99 %. Výjimkou jsou úzce spřízněné druhy, kromě umělých kříženců, kdy se uvádí druhová čistota oddílu semen nebo plodů, pokud je nižší než 99 %.
(6) Kvalita sadebního materiálu se zjišťuje podle příslušné ČSN2) a posuzuje podle těchto znaků:
a) tloušťka kořenového krčku,
b) výška nadzemní části,
c) maximální věk,
d) nepřípustné tvarové deformace,
e) poměr objemu kořenů k objemu nadzemní části.
(7) V případě potřeby zjišťuje kvalitu sadebního materiálu podle odstavce 6 nezávislá laboratoř pověřená ministerstvem, akreditovaná mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality sadebního materiálu. Za nezávislou laboratoř se považuje laboratoř provozovaná právnickou nebo fyzickou osobou, která sadební materiál posuzovaný podle odstavce 6 neuvádí do oběhu. Kvalita sadebního materiálu posouzená v laboratoři jiného členského státu Evropské unie akreditované mezinárodně uznávaným postupem na testování kvality sadebního materiálu se považuje za rovnocennou kvalitě zjišťované podle věty první.
(8) Sadební materiál
a) topolů lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky uvedené v příloze č. 4 a nevykazuje vady uvedené v příloze č. 5,
b) ostatních druhů lze uvádět do oběhu, pokud splňuje požadavky uvedené v přílohách č. 2 a 3 a nevykazuje vady uvedené v příloze č. 5,
c) určený pro další pěstování ve školce lze uvádět do oběhu, pokud nevykazuje vady uvedené v příloze č. 5.
(9) Části rostlin3) lze uvádět do oběhu, pokud splňují požadavky uvedené v příloze č. 6.
(10) Věk a způsob pěstování sadebního materiálu lesních dřevin se označuje vzorcem, jehož struktura je uvedena v příloze č. 7.
(11) Reprodukční materiál lze uvádět do oběhu pouze tehdy, jestliže nevykazuje napadení škodlivými organismy4). Reprodukční materiál, u kterého bylo zjištěno napadení škodlivými organismy4) podléhajícími mimořádným rostlinolékařským opatřením, musí být z dalšího použití prokazatelně vyloučen.
1) ČSN 48 12 11 (Lesní semenářství - sběr, jakost a zkoušky jakosti plodů a semen lesních dřevin).
2) ČSN 48 21 15 (Sadební materiál lesních dřevin).
3) § 2 písm. a) bod 2 zákona č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin.
4) Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
10) Nařízení Komise (ES) č. 2301/2002 ze dne 20. prosince 2002, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke směrnici Rady 1999/105/ES, pokud jde o definici malého množství semenného materiálu.