přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Odstavec předpisu 149/2003
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin) § 2

§ 2
Vymezení pojmů
Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) reprodukčním materiálem lesních dřevin reprodukční materiál druhů dřevin a jejich umělých kříženců, které mají význam pro lesní hospodářství na území Evropské unie nebo v jeho části, zejména ty druhy lesních dřevin, které jsou uvedeny v seznamu druhů lesních dřevin stanoveném vyhláškou (dále jen "reprodukční materiál")
1. semenný materiál, kterým jsou šišky, plodenství, plody a semena určená k produkci sadebního materiálu nebo k výsevu do porostů,
2. části rostlin, jimiž jsou oddenkové, listové a kořenové řízky, explantáty a embrya pro mikrovegetativní rozmnožování, očka, hříženci, kořeny, rouby, pruty a jiné části rostlin, určené k produkci sadebního materiálu,
3. sadební materiál, kterým jsou rostliny získané ze semenného materiálu, z částí rostlin nebo z přirozeného zmlazení; sadební materiál se podle způsobu pěstování člení na semenáčky, sazenice, poloodrostky a odrostky,
b) identifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze zdroje semen nebo porostů uznaných podle § 13,
c) selektovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný z porostu uznaného podle § 14,
d) kvalifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál získaný ze semenného sadu, rodiče rodiny, ortetu, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 15,
e) testovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál z porostu, semenného sadu, rodiče rodiny, ortetu, klonu nebo směsi klonů uznaných podle § 16,
f) geneticky modifikovaným reprodukčním materiálem reprodukční materiál, jehož dědičný základ byl změněn genetickou modifikací,1)
g) zdrojem reprodukčního materiálu
1. zdroj semene, jímž je strom nebo skupina stromů rostoucí na pozemku určeném k plnění funkcí lesa,2) popřípadě i strom rostoucí mimo les,3) pro generativní způsob reprodukce,
2. porost, jímž je ohraničená populace stromů má-li odpovídající stejnorodé složení, pro generativní i vegetativní způsob reprodukce,
3. semenný sad, jímž je účelová výsadba selektovaných klonů nebo reprodukčního materiálu získaného z rodiče rodiny, který je izolován nebo obhospodařován tak, že sprášení pylem pocházejícím z rostlin nacházejících se mimo semenný sad je vyloučeno nebo omezeno, pro generativní způsob reprodukce,
4. rodič rodiny, jímž je strom určený k produkci potomstva kontrolovaným nebo volným opylováním určeného jednoho samičího rodiče pylem jednoho samčího rodiče nebo pylem více určených nebo neurčených samčích rodičů, pro generativní způsob reprodukce,
5. klony, jimiž je skupina vegetativních potomků (ramety) získaná z jediného výchozího jedince (ortet) vegetativním množením, například řízkováním, mikrovegetativním množením, roubováním, hřížením nebo dělením,
6. směs klonů, jíž je směs určených klonů se stanovenými podíly jednotlivých klonů pro vegetativní způsob reprodukce,
7. ortet, jímž je strom určený k odběru částí rostlin pro vegetativní způsob reprodukce,
h) autochtonním porostem nebo zdrojem semen porost nebo zdroj semen pocházející z nepřetržitého přirozeného zmlazení nebo založené uměle z reprodukčního materiálu generativního původu, který byl sklizen v autochtonním porostu nebo zdroji semen a následně vysazen na stejném místě, nebo v jejich těsné blízkosti,
i) indigenní porost nebo zdroj semen je autochtonní porost nebo zdroj semen anebo porost či zdroj semen, který byl založen uměle z osiva, které je původem ze stejné oblasti provenience,
j) původem u autochtonního porostu nebo zdroje semene místo, na kterém se porost nebo zdroj semene nachází, u ostatních porostů nebo zdrojů semen místo, odkud pochází semenný nebo sadební materiál, z něhož byl porost nebo zdroj semen založen; původ může být i neznámý,
k) vlastníkem zdroje reprodukčního materiálu nebo genové základny vlastník pozemku, na kterém se zdroj reprodukčního materiálu nebo genová základna nacházejí,
l) produkcí všechny stupně získávání, zpracování a úpravy semenného materiálu a částí rostlin a získávání nebo pěstování sadebního materiálu ze semenného materiálu nebo z částí rostlin,
m) dodavatelem osoba, která uvádí reprodukční materiál do oběhu,
n) uváděním do oběhu nabízení reprodukčního materiálu k prodeji, prodej nebo dodávka třetí osobě včetně dodávky na základě smlouvy o poskytování služeb, anebo jakýkoliv jiný způsob převodu práva nakládat s reprodukčním materiálem na jinou osobu při podnikání, a dovoz za účelem prodeje anebo poskytování vzorků genetických zdrojů; za uvádění do oběhu se nepovažuje převod práva nakládat s reprodukčním materiálem, pokud jde o první převod tohoto práva z vlastníka zdroje reprodukčního materiálu na jinou osobu a vlastník zdroje reprodukčního materiálu ani jeho zaměstnanci se v souvislosti s tímto převodem nepodílí na produkci reprodukčního materiálu,
o) oddílem reprodukčního materiálu reprodukční materiál, který
1. je určen kódem a číslem potvrzení o původu reprodukčního materiálu (dále jen „potvrzení o původu“), českým a vědeckým názvem dřeviny, množstvím,
2. je určen rokem zrání, u oddílu vzniklého sloučením oddílů roky zrání, jde-li o semenný materiál,
3. je stejné kategorie, stejného typu zdroje a stejného účelu použití,
4. pochází z téže oblasti provenience a z téhož výškového pásma,
5. je stejným způsobem zpracováván, skladován a ošetřován po celý průběh produkce nebo odebrán ve stejném roce, jedná-li se o části rostlin,
6. má stejný věk a způsob pěstování, jde-li o sadební materiál,
7. pochází ze stejné uznané jednotky, jde-li o identifikovaný, selektovaný, kvalifikovaný nebo testovaný reprodukční materiál,
p) oblastí provenience souvislá území s obdobnými ekologickými a růstovými podmínkami, v nichž jednotlivé druhy lesních dřevin při zohlednění vlivu nadmořské výšky vykazují obdobné fenotypové nebo genetické znaky; tyto oblasti se pro všechny druhy lesních dřevin územně shodují s přírodními lesními oblastmi podle zvláštního právního předpisu,6)
q) porostem základní jednotka prostorového rozdělení lesa, identifikovatelná v terénu,
r) pověřenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu pověřená Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“) podle § 30 tohoto zákona,
s) Národní bankou osiva a explantátů lesních dřevin (dále jen „banka osiva a explantátů“) zařízení dlouhodobě uchovávající osivo a explantáty lesních dřevin, ve kterém je zajišťována možnost reprodukce genetických zdrojů lesních dřevin,
t) genetickým zdrojem lesních dřevin
1. reprodukční materiál,
2. zdroje reprodukčního materiálu,
3. genové základny,
které mají současnou nebo potenciální fenotypovou a genotypovou hodnotu a jsou shromážděné, hodnocené a dokumentované pro účely Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin (dále jen „Národní program“),
u) ochranou a reprodukcí genofondu lesních dřevin dlouhodobé uchovávání genetických zdrojů lesních dřevin při zachování jejich genetického základu a schopnosti reprodukce, probíhající v místě původního výskytu genetických zdrojů lesních dřevin nebo mimo místo původního výskytu genetických zdrojů lesních dřevin,
v) určenou osobou právnická osoba nebo organizační složka státu, která se podílí na realizaci Národního programu, pověřená ministerstvem provozováním banky osiva a explantátů a koordinací opatření s tím souvisejících,
w) osivem lesních dřevin semena nebo plody lesních dřevin technicky způsobilé k výsevu,
x) lesní školkařskou činností soustavná činnost zabývající se pěstováním sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro umělou obnovu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické rekultivace, výsadbu lesních dřevin na zemědělskou půdu a ozeleňování krajiny,
y) lesní školkou soubor staveb, zařízení a lesních nebo jiných pozemků s technickým a technologickým vybavením, sloužící k pěstování sadebního materiálu lesních dřevin určeného pro umělou obnovu lesa a zalesňování, popřípadě pro lesnické rekultivace, výsadbu lesních dřevin na zemědělskou půdu a ozeleňování krajiny,
z) vzorkem genetického zdroje odebraný semenný materiál, části rostlin nebo sadební materiál v množství a kvalitě umožňující ochranu a reprodukci genetického zdroje při zachování jeho genetického základu.
1) § 2 písm. d) zákona č. 153/2000 Sb., o nakládání s geneticky modifikovanými organismy a produkty a o změně některých souvisejících zákonů.
2) § 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).
3) § 3 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.
6) § 2 písm. p) zákona č. 289/1995 Sb.