přechod na části stránky

Upozornění:
Používáte prohlížeč IE verze 6. Od 1. června 2012 nebude možné se s tímto prohlížečem do prostředí eAGRI přihlásit. Proveďte upgrade na IE verze min. 7 nebo použijte jiný prohlížeč (např. Mozilla Firefox nebo Google Chrome). Další informace zde.

Státní pozemkový úřad

Jedná se o archiv a tato část již není aktualizována. Aktuální informace jsou na webových stránkách SPÚ.

Státní pozemkový úřad (SPÚ) vznikl ke dni 1. ledna 2013 sloučením Pozemkového fondu ČR a struktury pozemkových úřadů. Nově vzniklá organizace je jednou z největších organizačních složek státu v resortu zemědělství. Státní pozemkový úřad je tvořen ústředím, krajskými pozemkovými úřady a jejich pobočkami.

Organizační struktura

V čele Státního pozemkového úřadu stojí ústřední ředitel. Organizační struktura úřadu je postavena na 3 odborných sekcích řízených sekčními řediteli: Sekce majetku státu, Sekce provozních činností a Sekce řízení krajských pozemkových úřadů a odborných činností. V rámci sekcí jsou zřízeny odbory a oddělení. V rámci jednotlivých vyšších územně samosprávných celků vykonává činnost SPÚ 14 krajských pozemkových úřadů (KPÚ). Řízení o pozemkových úpravách náleží do kompetence poboček krajských pozemkových úřadů, jejichž územní působnost odpovídá území jednoho nebo více okresů. Na počátku roku 2016 měl úřad 1 415 zaměstnanců.

Ústřední ředitelka SPÚ

V čele Státního pozemkového úřadu je od 13. června 2014 Ing. Svatava Maradová, MBA.

Ing. Svatava Maradová, MBA vystudovala Mendelovu univerzitu v Brně, fakultu agronomickou, obor Zemědělské inženýrství. Má za sebou mnohaleté odborné zkušenosti s řešením projektů pozemkových úprav, protierozní a protipovodňovou ochranu a projektování v krajině. Od 14. dubna 2014 působila na pozici náměstkyně pro Úsek řízení odborných činností SPÚ. Do čela Státního pozemkového úřadu byla ministrem zemědělství Marianem Jurečkou jmenována na základě výběrového řízení v červnu téhož roku.

Působnost a činnost SPÚ

 • správa a převod zemědělských nemovitostí
 • řízení pozemkových úprav
 • vypořádání restitučních nároků
 • majetkové vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
 • privatizování majetku, se kterým je oprávněn hospodařit
 • aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek (BPEJ)
 • činnosti související s ochranou zemědělského půdního fondu – účast na iniciativách, jejichž cílem je zmírňování negativních dopadů klimatických změn (mezirezortní skupina „VODA-SUCHO“ nebo projekt Generel vodního hospodářství krajiny České republiky
 • spolu s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá soutěž Společné zařízení roku

SPÚ je příslušný hospodařit s nemovitostmi:

 • které byly ve správě Pozemkového fondu ČR
 • se stavbami využívanými k vodohospodářským melioracím pozemků
 • souvisejícími vodními díly ve vlastnictví státu

Působnost SPÚ je stanovena zákony:

Kontakt:
Státní pozemkový úřad
Husinecká 11 a
Praha 3 – Žižkov
www.spucr.cz

Související odkazy